Самостійна робота – запорука ефективності дистанційного навчання

  • І. А. Томаз
Ключові слова: вища професійна освіта, інформаційно-комунікативні технології, дистанційне навчання, самостійна робота, навчальне середовище, контент

Анотація

Відповідно до назви, стаття розкриває питання самостійної роботи студентів у межах дистанційного навчання. Підкреслюється важливість уміння самостійно працювати, що передбачає самоосвіту студентів, індивідуальний підхід з боку викладачів. Відзначається, що результативність самостійної роботи вимагає грамотного науково-методичного супроводу, під  яким слід розуміти впорядкований педагогом  процес оволодіння студентами  знаннями й уміннями. Наголошується на діалоговій формі спілкування суб’єктів освітнього процесу та на ролі зворотнього зв’язку для обліку знань студентів. Визначаються напрями подальших наукових досліджень щодо зазначеної проблеми. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Починалина Л. Н. Педагогическое обеспечение самостоятельной работы студентов ВУЗа в условиях дистанционного обучения : авторефер. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Моск. гос. индустриальный ун-т. Москва, 2007. 30 с.

Околелов О. П. Дистанционное обучение: сущность, дидактические особенности, технологи. Дистанционное образование. 1999. № 3. С. 33–37.

Бермус А. Г., Петровский А. В. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в образовании : учеб. пособие. Спб. : Дрофа, 2011.

Тутышкин Н. К. Основы самоуправления учебной деятельностью. Казань, 1984. С. 52–61.

Зимняя И. А. Педагогическая психология. 3-е издание, пересмотренное. Москва : Московский психолого-социальный институт ; Воронеж : НПО «МОДЭК», 2010. 448 с.

Дмитриева В. Ф., Прокофьев В. Л., Самойленко И. П. Дистанционное обучение сущность и проблемы внедрения. Специалист. 1996. №11–12. С. 37–40.

Педагогика и психология высшей школы: учеб. пособие / отв. ред. М. В. Буланова-Топоркова. Ростов н/Д : Феникс, 2002. 544 с.

Кухаренко В. М., Рибалко О. В., Сиротенко Н. Г. Дистанційне навчання: Умови застосування. Дистанційний курс : навч. пос. 2-е вид., доп. ; за ред. В. М. Кухаренка. Харків : НТУ «ХПІ», «Торсінг», 2001. 320 c.

Gagne, R., Briggs, L. & Wager, W. (1992). Principles of Instructional Design (4th Ed.). Fort Worth, TX: HBJ College Publishers.

Опубліковано
2019-05-15
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Томаз, І. (2019). Самостійна робота – запорука ефективності дистанційного навчання. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(44), 267-277. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/12725