Подання

Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

                                                                                                  Керівництва для авторів

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ

З вересня 2017 року згідно із Законом України «Про вищу освіту» не допускається використання даних, які було представлено у захищених дисертаційних дослідженнях, а такж опублікованих раніше статтях.

Відповідність статті тематиці журналу.

Науковий стиль викладу (точність, логічність, лаконічність, зрозумілість, зв’язаність, цілісність, завершеність) матеріалу та його високий науковий рівень.

Наукова стаття має містити такі структурні елементи:

а) постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями (необхідно розкрити сутність і стан наукової проблеми у загальному вигляді, її теоретичну та (або) практичну значущість, зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; обґрунтувати актуальність дослідження та його важливість для подальшого розвитку відповідної галузі права (теорії або практики));

б) аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання порушеної проблеми та на які спирається автор, виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячено статтю (стисло, критично та у певній логічній послідовності необхідно проаналізувати основні положення останніх досліджень і публікацій, що безпосередньо стосуються порушеної проблеми, виокремити невирішені раніше частини загальної проблеми, яким присвячено статтю);

в) мета дослідження (необхідно висловити основну ідею публікації, яка має суттєво відрізнятися від сучасних уявлень про проблему, доповнювати чи поглиблювати уже відомі підходи; звернути увагу на введення до наукового обігу нових наукових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або уточнення вже відомих раніше, проте недостатньо вивчених; мета дослідження має випливати з постановки проблеми й аналізу останніх досліджень і публікацій, у ній повинно бути чітко визначено кінцевий науковий результат, вказано, на яких наукових передумовах ґрунтується, чим і як досягається (із залученням яких, зокрема, наукових гіпотез, ідей, явищ, законів));

г) методи дослідження (передбачають опис їх основного змісту, характеристик і показників, які вони фіксують, та одиниць вимірювання; зазначається інформація щодо організації дослідження, якісних та кількісних характеристик вибірки тощо).

ґ) виклад матеріалу та основні результати (необхідно висвітлити: основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки, отримані наукові факти, виявлені закономірності, зв’язки, тенденції, методику отримання та аналіз фактичного матеріалу, особистий внесок автора у досягнення і реалізацію висновків);

д) висновки (найбільш важливі результати дослідження, які містять наукову новизну і мають теоретичне та (або) практичне значення) (повинні мати форму синтезу накопиченої в основній частині статті наукової інформації, тобто послідовний, чіткий, логічний виклад отриманих автором особисто відповідно до поставленої мети найбільш важливих результатів дослідження, що містять наукову новизну і мають теоретичне та (або) практичне значення).

ВИМОГИ ДО ОБСЯГУ

Загальний обсяг наукової статті від 10 (без урахування списків літератури та анотацій) до 30 сторінок.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

Стаття, надіслана до редакції видання, може бути написана українською або англійською мовами.

Текст наукової статті повинен мати формат – А 4, береги – 2 см (нижнє), 2 см (верхнє), 3 см (ліве), 2 см (праве), абзац –1,25 см, міжрядковий інтервал –1,5 см (для таблиць, рисунків, графіків – 1-1,5 міжрядковий інтервал), шрифт – Times New Roman, кегль основного тексту статті – 14, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті – 12-14 кегль. Вирівнювання тексту – по ширині.Орієнтація – книжкова. Матеріали збережені та підготовлені у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx). Сторінки рукопису не нумеруються. Переклад засобами онлайн-сервісів є неприпустимим.

Посилання на використані джерела та літературу у тексті подаються за таким зразком: [5, с. 87], де 5 – номер джерела за списком літератури, с. 87 – сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно подаються таким чином: [3, с. 156; 4; 8, с. 22–23].

Текст набраний 14-м розміром кеглю з 1,5 міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщувати безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу). Всі таблиці, ілюстрації, графіки повинні бути підписані. В україномовних публікаціях підписи також слід робити й англійською мовою. На кожну ілюстрацію й таблицю потрібно посилатися в тексті публікації та зазначати їхні порядкові номери, наприклад: (рис. 2), (табл.5).

У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки типу «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’). Між ініціалами та прізвищем ставиться нерозривний пробіл 
(Ctrl + Shift + пробіл). Дозволені лише графічні елементи, виконані у графічних редакторах із високою якістю деталей.

Забороняється зловживання обсягами таблиць – лише за необхідності у невеликих обсягах. Графіки, рисунки розміщуються у тексті та додаються окремими файлами. Підрядкові та прикінцеві виноски не допускаються. Формат файлу для відправки в редакцію – Microsoft Word (*.doc або *.docx).

Статті пропонуємо надсилати за електронною адресою: zapiskinaukovi@gmail.com або подавати через Open Journal Systems

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним вище. У разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 1. Індекс УДК розміщують у лівому верхньому кутку.
 1. Ім’я та по батькові розміщують перед прізвищем автора ліворуч та вирізняють за допомогою засобів виділення (жирним шрифтом). Нижче також ліворуч окремим рядком розміщують науковий ступінь, вчене звання. Нижче - посаду, професію. Ще нижче – місце роботи ( повна назва організації, поштова адреса закладу (який автор представляє), назву країни. Окремим рядком нижче розміщують е-mail та особистий код автора ID ORCID (реєстрація здійснюється на сайті ORCID).
 2. Назву публікації розміщують після відомостей про автора (вирівнювання по центру, ВЕРХНІЙ РЕГІСТР,кегель шрифта – 14, по центру).
 3. Розгорнуту структурну анотацію подають мовою тексту публікації та розміщують після її назви. Розгорнута структурна анотація повинна містити такі структурні частини: постановка проблеми; мета статті; методи дослідження (зазначаються лише в тому разі, якщо вони містять новизну і становлять інтерес, зважаючи на предмет статті); основні результати дослідження; висновки. Кожна структурна частина анотації має починатися з абзацу. Обсяг анотації має становити 2–2,5 тис. знаків разом із ключовими словами (4–8 слів).
 4. Ключові слова повинні відповідати основному змісту статті, відображати тематику дослідження і забезпечувати його тематичний пошук. Ключові слова потрібно подавати у називному відмінку через крапку (виділяти жирним шрифтом).
 5. З нового рядка після ключових слів вказати як цитувати. Приклад:

Як цитувати: Наливайко О.О, Куцина К.А. Особливості оцінювання під час дистанційного навчання. Наукові записки кафедри педагогіки. 2021. №49. С.35-41.

doi: 10.26565/2074-8167-2021-49-04

In cites: Nalyvaiko, O., Kutsyna, K. (2021). Features of evaluation during distance learning. Scientific notes of the pedagogical department. № 49. С.35-41.

doi: 10.26565/2074-8167-2021-49-04

 1. Текст статті
 2. Список використаної літератури подається мовою оригіналу через 1 інтервал, кегль 14, в алфавітному порядку і подається після тексту статті через інтервал 2. Список використаної літератури слід оформлювати згідно з ДСТУ 8302:2015 «ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ. БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ». Приклади оформлення містяться у посиланні https://msu.edu.ua/library/wp-content/uploads/2019/02/pryklady-oformlennja-bibliohrafichnoho-opysu-zhidno-dstu-8302.pdf

Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL  (див. приклади оформлення).

До переліку посилань обов’язково повинна бути включена література за останні п’ять років, у тому числі закордонна (не менше 20%), а сам перелік повинен містити не менше ніж 20 посилань.

До списків використаної літератури у статтях необхідно додавати DOI джерел (за наявності).

 1. Після Списку використаної літератури подається References(список використаних джерел інформації, оформлених згідно з вимогами стандарту АРА (http://www.apastyle.org), де всі кириличні назви статей перекладаються англійською мовою (див. приклади оформлення). Транслітерація не потрібна. В англійському варіанті статті вказуються як список джерел та літератури, оформлений за вимогами ДСТУ 8302:2015, так і стандарту АРА-стилю.
 2. Після References ліворуч подаються англійською мовою відомості про автора,  назва статті (вирівнювання по центру, ВЕРХНІЙ РЕГІСТР, кегель шрифта – 14, по центру) та анотація з ключовими словами. Така ж інформація перекладається російською. В англомовних статтях відомості про автора, назва статті, анотація з ключовими словами подається українською та російською мовами.

Примітки. Статті вважаються прийнятими редакцією до друку після перевірки на плагіат та рецензування членами редакційної колегії видання. Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування. У випадку, якщо рецензент (секретар редакційної колегії) рекомендує доопрацювати статтю, стаття із зауваженнями надсилається автору з пропозицією усунути зауваження. Виправлена стаття повторно направляється рецензенту для оцінки ступеня усунення зауважень та остаточної рекомендації. У разі відхилення статті рецензентом автору повідомляється (направляється електронний лист) з повідомленням. 

Редакційна колегія журналу «Наукові записки кафедри педагогіки» не несе відповідальності за зміст статей та може не поділяти думку автора.

Статті пропонуємо надсилати за електронною адресою: zapiskinaukovi@gmail.com

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.