Подання

Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

                                                                                                  Керівництва для авторів

Вимоги до публікації

З вересня 2017 року згідно із Законом України «Про вищу освіту» не допускається використання даних, які було представлено у захищених дисертаційних дослідженнях, а також опублікованих раніше статтях.

У статті мають бути посилання на іншомовні джерела (мінімум 20%).

Переклад засобами онлайн-сервісів є неприпустимим.

Кожна наукова праця повинна містити анотації українською, російською та англійською мовами. Кожна з них – обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова.

Стаття, надіслана до редакції видання, може бути написана українською або англійською мовами.

Обсяг статті: від 10 (без урахування списків літератури та анотацій) до 30 сторінок.

 

Статті вважаються прийнятими редакцією до друку після перевірки на плагіат та рецензування членами редакційної колегії видання. Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування. У випадку, якщо рецензент (секретар редакційної колегії) рекомендує доопрацювати статтю, стаття із зауваженнями надсилається автору з пропозицією усунути зауваження. Виправлена стаття повторно направляється рецензенту для оцінки ступеня усунення зауважень та остаточної рекомендації. У разі відхилення статті рецензентом автору повідомляється (направляється електронний лист) з повідомленням. 

Технічні вимоги до оформлення статті:

Формат – А 4

Береги – 2 см (нижнє), 2 см (верхнє), 3 см (ліве), 2 см (праве)

Абзац –1,25 см

Міжрядковий інтервал –1,5 см (для таблиць, рисунків, графіків – 1-1,5 міжрядковий інтервал)

Шрифт – Times New Roman

Кегль основного тексту статті – 14, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті – 12-14 кегль

Орієнтація – книжкова.

Матеріали збережені та підготовлені у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx).

Вирівнювання тексту – по ширині.

Сторінки рукопису не нумеруються.

Посилання на використані джерела та літературу у тексті подаються за таким зразком: [5, с. 87], де 5 – номер джерела за списком літератури, с. 87 – сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно подаються таким чином:[3, с. 156; 4; 8, с. 22–23].

Примітка.

Редакційна колегія журналу «Наукові записки кафедри педагогіки» не несе відповідальності за зміст статей та може не поділяти думку автора.

 

Структура статті

 1. Назва статті (вирівнювання по центру, ВЕРХНІЙ РЕГІСТР, кегель шрифта – 14, по центру)
 2. Ініціали та прізвище автора
 3. Назва, поштова адреса закладу (який автор представляє)
 4. Електронна адреса автора (по центру, кегель шрифта – 14)
 5. Особистий код автора ID ORCID (вирівнювання по центру, реєстрація здійснюється на сайті ORCID)
 6. Ініціали та прізвище (вирівнювання по центру, курсив)
 7. Анотації і ключові слова (міжрядковий інтервал 1,0) українською, англійською мовами з такими обов'язковими елементами: актуальність проблеми, мета, методи та результати дослідження (1800 знаків без пробілів та 5-10 ключових слів). В анотаціях англійською та російською мовами вказуються ініціали та прізвище автора, назва, поштова адреса закладу (який автор представляє).
 8. Текст статті, де присутні такі необхідні елементи:

- Вступ

Постановка проблеми, її актуальність для теорії і практики, аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми;

- Мета та завдання

- Методи дослідження

Методи дослідження передбачають опис їх основного змісту, характеристик і показників, які вони фіксують, та одиниць вимірювання. Зазначається інформація щодо організації дослідження, якісних та кількісних характеристик вибірки тощо. Вичерпну інформацію щодо процедури організації та проведення Вашого дослідження.

- Результати

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Теоретичний аналіз не повинен обмежуватися посиланнями на авторів, які вивчали порушене питання. Він повинен містити стисле узагальнення отриманих ними даних із виділенням напрямків, тенденцій, підходів до пізнання проблеми.

Опис емпіричних результатів повинен містити конкретні дані, що підтверджують статистичну достовірність отриманих результатів. Останні можуть бути представлені у вигляді таблиць, графіків, діаграм з подальшою інтерпретацією.

- Обговорення та висновки

По завершенні описання вирішених завдань бажано провести порівняльний аналіз отриманих даних з результатами інших дослідників, що вивчали це питання (з'ясувати, чи проведене Вами дослідження підтверджує або спростовує гіпотези інших науковців).

Висновки з дослідження, які стисло висвітлюють сутність отриманих результатів згідно з поставленими у роботі завданнями.

- Список використаних джерел та літератури

Бібліографічний список мовою оригіналу (спочатку текст кирилицею, а потім – текст латиницею) складається через 1 інтервал, кегль 14, в алфавітному порядку і подається після тексту статті через інтервал 2 .

Список використаних джерел та літератури слід оформлювати згідно з ДСТУ 8302:2015 «ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ. БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ».

Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL  (див. приклади оформлення).

 

- References

Після Списку джерел та літератури подаються References (список використаних джерел інформації, оформлених згідно з вимогами стандарту АРА (http://www.apastyle.org), де всі кириличні назви статей перекладаються англійською мовою (див. приклади оформлення).

В англійському варіанті статті вказуються як список джерел та літератури, оформлений за вимогами ДСТУ 8302:2015, так і стандарту АРА-стилю .

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. У разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

Текст набраний 14-м розміром кеглю з 1,5 міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).

 

У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки типу «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’).

 

Між ініціалами та прізвищем ставиться нерозривний пробіл 
(Ctrl + Shift + пробіл).

 

Дозволені лише графічні елементи, виконані у графічних редакторах із високою якістю деталей.

 

Забороняється зловживання обсягами таблиць – лише за необхідності у невеликих обсягах.

 

Графіки, рисунки розміщуються у тексті та додаються окремими файлами. 

Підрядкові та прикінцеві виноски не допускаються.

Формат файлу для відправки в редакцію – Microsoft Word (*.doc або *.docx).

Статті пропонуємо надсилати за електронною адресою: zapiskinaukovi@gmail.com

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.