Процес рецензування

Усі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензуються.

Термін проходження рецензування триває від 4 до 8 тижнів.

Редакція залишає за собою право не розглядати статті, які:

 • не відповідають вимогам до оформлення та до наукового стилю викладу матеріалу;
 • не мають наукової новизни та практичної значущості;
 • не відповідають тематиці часопису;
 • виконані з використанням автоматичного комп’ютерного перекладача;
 • не відредаговані (містять граматичні та стилістичні помилки);
 • порушують етику наукових досліджень, зокрема, якщо у статті виявлено плагіат, самоплагіат, фабрикація результатів досліджень, дублювання публікації (duplicate publication).

Редактор не повинен використовувати неопубліковану інформацію у власних дослідженнях без написанної згоди автора. Редакція повинна приймати обґрунтовані відповідні заходи, коли були подані етичні скарги щодо поданого рукопису або опублікованого документа.

Редактор оцінює рукописи незалежно від попередніх заслуг, раси, етнічного походження, статі, релігії, громадянства, сексуальної орієнтації чи політичної філософії авторів.

Конфіденційність. Редакція та редакційна колегія не розголошують будь-яку інформацію про поданний рукопис (автор(и), тему, текст тощо) будь-кому, крім відповідного автора, (потенційних) рецензентів, та видавця, за необхідності.

Питання авторства. При подачі матеріалів для публікації в журналі автори погоджуються з тим, що у випадку прийняття матеріалів до публікації останні можуть бути розміщені в електронних базах даних. У тексті самої роботи мають бути в повному обсязі представлені джерела зовнішньої інформації — у вигляді списків джерел та літератури (включаючи особисті раніше опубліковані роботи авторів). Автори зобов’язані належним чином оформляти запозичення у вигляді цитат або посилань. Будь-які форми плагіату неприпустимі.

 

Рецензування статей

Основні положення

 • Редколегія приймає рішення щодо можливості оприлюднення статей лише після завершення їх анонімного рецензування.
 • Відповідність запропонованих до розгляду редколегії статей науковій спеціалізації журналу визначає головний редактор та/або заступник головного редактора, які обирають для кожної статті від одного до трьох (в окремих випадках) рецензентів з числа провідних українських чи зарубіжних фахівців. Члени редколегії в окремих випадках на прохання головного редактора або заступника головного редактора можуть долучатися як до процесу вибору рецензентів, так і безпосередньо до процесу рецензування статей.
 • Автор і рецензент ні в якому разі не повинні представляти той самий заклад! Відповідальність за виконання цієї вимоги покладається на головного редактора та заступника головного редактора.
 • Практикується «подвійне сліпе рецензування»: рецензенти не знають хто є автором, автори зі свого боку не знають, хто є рецензентами. У процедурі рецензування приймають участь 2 рецензети. 
 • Термін рецензування – до 2-х місяців.
 • Головний редактор та заступник головного редактора не розголошують імен рецензентів.
 • Головний редактор та заступник головного редактора мають право додавати до зауважень рецензентів власні зауваження.
 • Редколегія у окремих випадках має право не погодитись із рішенням рецензентів, якщо є вагомі підстави для цього.
 • Якщо оцінки рецензентів щодо деяких статей розбіжні, редколегія приймає спеціальне рішення: прийняти чи відхилити ці статті або призначити нових рецензентів.
 • Відхилені статті не можуть бути розглянуті знову. Редколегія не дискутує з авторами щодо підстав відхилення статей.

Процедура рецензування

 1. Після отримання статті редакція у дводенний термін повідомляє автора про прийняття його статті до розгляду.
 2. Головний редактор (або заступник головного редактора) надсилає статті рецензентам і отримує від них тексти рецензій.
 3. Головний редактор (або заступник головного редактора) складає єдиний список зауважень рецензентів і надсилає його авторові.
 4. Доопрацьований варіант статті направляється на розгляд тим самим рецензентам. Повторне рецензування триває до двох місяців.
 5. Якщо висновки рецензентів позитивні, це є однією з основних підстав для прийняття статті до публікації.
 6. Якщо статтю відхилено, редакція інформує автора електронним листом про мотиви відмови.

Керівництво для рецензентів

У рецензії обов'язково мають бути представлені такі дані:

 • оцінка оригінальності та наукової новизни статті;
 • оцінка коректності цитувань;
 • оцінка відповідності змісту статті її назві;
 • висновок щодо того, чи враховує автор найсучасніші публікації в тій царині філософського знання, якій присвячено статтю;
 • остаточний висновок щодо прийняття статті до друку, відправлення на доопрацювання чи відхилення роботи;
 • опис (за наявності) тих недоліків статті, що не є предметом наукової дискусії та мають бути виправлені автором.

Орієнтовна структура рецензії

1. Загальна характеристика змісту:

 • актуальність теми;
 • новизна;
 • методична специфіка підходу;
 • чіткість та однозначність висновків, їхня адекватність основним положенням статті.

2. Якість побудови статті:

 • оснащеність науковим апаратом (анотація, бібліографія, система посилань тощо);
 • володіння автором (авторами) станом питання в досліджуваній області (посилання на новітню періодичну та тематичну літературу тощо).

3. Зауваження щодо викладу та оформлення матеріалу статті.

4. Загальний висновок.

5. Рекомендації:

 • публікація статті в представленому вигляді;
 • доопрацювання статті з урахуванням зауважень (загальних або конкретних);
 • недоцільність (неможливість) публікації представленої статті.

6. Прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь, вчене звання рецензента.

7. Дата підписання рецензії.

Також рецензети можуть скористатися прикладом.