Громадсько-просвітницька діяльність науковців-медиків та природодослідників Харківського університету (1863-1883 рр.)

  • Т. В. Лутаєва
Ключові слова: громадсько-просвітницька діяльність, публічна промова,, наукове товариство, медична й фармацевтична освіта, Харківський університет, університетський статут

Анотація

У статті здійснено аналіз основних форм та змісту громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та природодослідників на базі Харківського університету у період 1863-1883 рр. Автором визначено основні чинники, що обумовлювали громадсько-просвітницьку діяльність представників професорсько-викладацької колегії Харківського університету у період 1863-1883 рр. Акцентовано увагу на ролі окремих персоналій у реалізації громадсько-просвітницької діяльності. Констатовано, що досвід громадсько-просвітницької діяльності науковців-медиків та природодослідників Харківського університету досліджуваного періоду може бути зразком для наслідування в сучасному освітньому просторі України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Багалей, Д. И., Миллер Д. П. История г. Харькова за 250 лет существова-ния (1655-1905). Историческая монография. В 2 т. Т. 2 (ХІХ – нач. ХХ). Репринтное издание / Д. И. Багалей, Д. П.Миллер. – Х. : Харьковская книжная фабрика им. М. В. Фрунзе, 1993. – 976 с.

Грубе, В. Ф. О современном клиническом преподавании хирургии : речь, написанная для произнесения в торжественном собрании Императ. Харьк. ун-та. 17 янв. 1864 г. / В.Ф. Грубе. – Х. : Универс. тип., 1864. – 37 с.

Двадцатипятилетие Общества научной медицины и гигиены при Имп. Ха-рьковском университете. Юб. заседание 8 февраля 1898. – Х. : Тип. А. Дарре, 1898. – 58 с.

Друганова, О. М. Приватна ініціатива в освіті України (історико-педагогічний аспект) : монографія / О. М. Друганова. – Х. : Диво, 2008. 556 с.

Зарубин, И. Е. Некролог Николая Ивановича Пирогова : речь, произне-сенная в торжественном собрании Императорского Харьковского универ-ситета. 17 января 1882 г. / И.Е. Зарубин. – Х. : Универс. тип., 1882. – 40 с.

Зеленська, Л. Д. Рада факультету: історія та сучасність : монографія / Л. Д.Зеленська, Т. О.Разуменко. – Х. : ХНАДУ, 2015. – 140 с.

Лазаревич, И. П. Город с гигиенической и эстетической точки зрения: Речь, произнесенная на торжественном акте Императорского Харьковско-го университета ординарным профессором И.П. Лазаревичем, 17 янв. 1874 г. / И.П. Лазаревич. – Х. : Тип. «Губернская», 1874. – 48 с.

Лазаревич, И. П. Заметки о заграничном путешествии / И.П. Лазаревич. – Х. : 1865. – 29 с.

Лупаренко, С. Є. Діяльність громадських товариств із соціокультурного забезпечення дітей в Україні (кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст.) / С. Є. Лупаренко // Науковий вісник Мукачівського державного універси-тету. –2015. Серія «Педагогіка та психологія». – Вип. 2 (2). – С. 14-19.

Лутаєва, Т. В. Педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність на-уковців Слобожанщини – фундаторів медичної та фармацевтичної освіти в Україні – як категорійно-понятійна проблема / Т. В. Лутаєва // Педагогі-ка та психологія : зб. наук. пр. / за заг. ред. ак. І. Ф. Прокопенка, чл.-кор. В. І. Лозової. – Х. : ХНПУ, 2015. – Вип. 51. – С. 173-185.

Медицинский факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805-1905) / под. ред. проф. И. П. Скворцова, Д. И. Багалея. Ч. 1. Х., 1905–1906. – С. 1-195.

Медицинский факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805-1905) / под. ред. проф. И. П. Скворцова, Д. И. Багалея. Ч. 3. Х., 1905–1906. – С. 1-314.

Об недостаточных студентах в Харькове // Южный край. – 1881. – 27 февр.

Общий устав Императорских Российских университетов 1863г. // Сб. постановлений по Министерству народного просвещения. – Т. ІІІ, 1865. – С. 953-955.

Протокол заседания Совета университета 1 ноября 1879 года // Записки Имп. Харьковского университета 1879 года. – 1882. – Т. 4. – С. 158–182.

Соколенко, Т. М. Науково-педагогічний комплекс у вищих навчальних закладах (історичний аспект) : наукове видання / Т. М. Соколенко. – Слов’янськ : СДПУ, 2004. – 105 с.

Физико-математический факультет Харьковского университета за пер-вые сто лет его существования (1805-1905) / под. ред. проф. И. П. Осипова, Д. И. Багалея. Репр. изд. Ч. 1. – Х. : Сага, 2008. – С. 3-154.

Физико-математический факультет Харьковского университета за пер-вые сто лет его существования (1805-1905) / под. ред. проф. И. П. Осипова, Д. И. Багалея. Репр. изд. Ч. 3. – Х. : Сага, 2008. – С. 103-109.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за 200 ро-ків / В. С. Бакіров, В. М. Духопельников, Б. П. Зайцев та ін. – Х. : Фоліо, 2004. – 750 с.

Якобий, А. Задачи Русского Красного Креста : речь, произнесенная на торжественном акте Императорского Харьковского университета 17 ян-варя 1880 года. – Х. : Ун. тип., 1880. – 27 с.

Lutaieva T. The problem of Moral and Ethical Education of youth in scien-tific and pedagogical heritage of the Slobozhanshchina scholars (the second half of 19th – early 20th century) / T. Lutaieva // Advanced education. – 2017. – № 7. – Р. 73-79.

Опубліковано
2018-12-06
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Лутаєва, Т. (2018). Громадсько-просвітницька діяльність науковців-медиків та природодослідників Харківського університету (1863-1883 рр.). Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 198-216. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11961