Чинники інтенсифікації громадсько-просвітницької діяльності фундаторів вітчизняної медичної й фармацевтичної освіти наприкінці XIX – на початку ХХ ст.

  • Т. В. Лутаєва
Ключові слова: чинники, інтенсифікація, громадсько-просвітницька діяльність, Харківське медичне товариство, Харківський університет, Харківське фармацевтичне товариство

Анотація

У статті виокремлено та проаналізовано основні чинники інтенсифікації громадсько-просвітницької діяльності фундаторів вітчизняної вищої медичної й фармацевтичної освіти наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Автор охарактеризував чинники, пов’язані з системною кризою всіх ділянок соціально-економічного, громадсько-політичного, національно-культурного життя Російської імперії. Акцентовано увагу на постановах уряду щодо соціальних та національних обмежень в країні, участі країни у військових подіях, пошуках шляхів вирішення проблеми розвитку народної освіти й демократизації університетського життя. Вагомим чинником визнано зростання інтересу до ідей класичної педагогіки, створення нових виховних систем. Констатовано значущість усвідомлення науковцями необхідності здійснення широких попереджувальних протиепідемічних заходів в масштабах усієї країни, реалізації потреби громадськості в інституалізації вищої жіночої медичної й фармацевтичної освіти, професійної консолідації медиків та фармацевтів. У статті акцентовано увагу на таких чинниках інтенсифікації громадсько-просвітницької діяльності науковців імперської доби як пошуки ними способів самореалізації й можливостей додаткового матеріального забезпечення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Багалей Д. И. Краткий очерк истории Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905) / Д. И. Багалей, Н. Ф. Сумцов, В. П. Бузескул. – Х. : Тип. А. Дарре, 1906. – 329 с.

Багалей Д. И. История г. Харькова за 250 лет существования (1655-1905). Историческая монография. В 2 т. Т. 2 (ХІХ – нач. ХХ). Репринтное издание / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер. – Х. : Харьковская книжная фабрика им. М. В. Фрунзе, 1993. – 976 с.

Білявська О. С. Участь університетської молоді Наддніпрянської України в національно-визвольному русі другої половини ХІХ ст. / О. С. Білявська // Сторінки історії : зб. наук. праць. – 2014. – № 37. – С. 31-43.

Временные правила о профессорском дисциплинарном суде в высших учебных заведениях Министерства Народного Просвещения (Высочайше утверждены 24 августа 1902 года) // Правила о взысканиях, налагаемых на студентов высших учебных заведений Министерства Народного Просвещения. – Х. : Тип.-Лит. М. Зильберберг и С-вья, 1902. – 8 с.

Друганова О. М. Приватна ініціатива в освіті України (історико-педагогічний аспект) : монографія. – Х. : Диво, 2008. – 556 с.

Зеленська Л. Д. Учені ради в системі діяльності університетів України ХІХ століття : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Л. Д. Зеленська. – Х., 2012. – 612 с.

Ивенина Т. А. Просветительство во имя народа. Проблемы культурно-просветительной работы в России в 90-е годы ХІХ века. – М. : МПГУ, 2003. – 101 с.

Игумнов С. Н. О задачах земской санитарии // Журнал Общества русских врачей в память Н. И. Пирогова. – №3. – 1903. – С. 173-179.

Куліш С. М. Традиції та новації у процесі підготовки науково-педагогічних кадрів Харківського університету ХІХ – початку ХХ ст. : монографія / С. М. Куліш. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 552 с.

Кундій Ж. П. Розвиток ідей жіночої медичної освіти у науково-педагогічній спадщині М. В. Скліфосовського (1836-1904 рр.) : дис. … канд. пед. наук. : 13.00.01 / Ж. П. Кундій. – Полтава, 2016. – 235 с.

Лесовой В. Н., Петрова З. П. Идеал врача и человека. К 170-летию со дня рождения Л. Л. Гиршмана / В. Н. Лесовой, З. П. Петрова // UNIVERSITATES. Наука и просвещение. – 2009. – № 1. – С. 16-27.

Лутаєва Т. В. Напрями громадсько-просвітницької діяльності науковців Харківського медичного товариства (друга половина ХІХ – початок ХХ ст. ) / Лутаєва // Наукові записки кафедри педагогіки : зб. наукових праць. – 2017. – Вип. 41. – С. 104-117.

Медицинский факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805-1905) / под. ред. проф. И. П. Скворцова, Д. И. Багалея. Репр. изд. Ч. 1-2. – Х. : Сага, 2011. – С. 1-471.

О порядке надзора за направлением народных чтений в Империи : письмо министра внутренних дел от 30 апреля 1901 г. // Циркуляры по Харьковскому учебному округу. Высочайшие повеления. – 1901. – № 6. –С. 408-411.

Об издании новых правил о народных чтениях // Циркуляры по Харьковскому учебному округу. Высочайшие повеления. – 1901. – № 6. –

С. 377-379.

Общий устав императорских российских университетов 1884 года. – Х. : В ун. тип., 1911. – 62 с.

Павлова Т. Г. Негосударственная высшая школа Харькова в начале ХХ века : монографія / Т. Г. Павлова. – Х. : Сага, 2012. – 408 с.

Письмо профессора Харьковского университета В. Я. Данилевского к А. М. Бутлерову // Фигуровский Н. А., Соловьев Ю. И. Александр Порфирьевич Бородин. М. – Л. : АН СССР, 1950. – С. 141-142.

Посохов С. И. Уставы российских университетов XIX века в оценке их современников и потомков / С. И. Посохов // Вопросы образования. – 2006. – Вып. 1. – С. 370-381.

Почтовые карточки «Типы студентов» // Музей історії Харківського Національного Університету імені В. Н. Каразіна. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 3. 1912 р.

Протокол № 7 очередного заседания Харьковского Медицинского Общества 26-го февраля 1911 года // Харьковский медицинский журнал. –1911. – Т.11. – №3. – С. 33-36.

Протокол заседания Харьковского фармацевтического общества 8 сентября 1899 года // Фармацевт. – 1900. – Стб. 383-386.

Публичные курсы в Харькове // Русская школа: общепедагогический журнал для школы и семьи. – 1902. – Т. 3. – С. 101.

Робак І. Ю. Організація охорони здоров’я в Харкові за імперської доби (початок XVIII ст. – 1916 р.) / І. Ю. Робак. – Х. : ХДМУ, 2007. – 346 с.

Словник української мови : в 11 т. / за ред. І. К. Білодіда ; АН УРСР. Інститут мовознавства. – К. : Наукова думка, 1970-1980. – Т. 4. – 1973. – С. 37.

Соболева Е. В. Организация науки в пореформенной России / Е. В. Соболева. – Л. : Наука, 1983. – 262 с.

Сокращенный отчет о деятельности Харьковского университета за 1917 год // Записки Харьковского университета за 1918 и 1919 г. – Х. : Тип. М. Зильберберг и С-вья, 1919. – С. 1-30.

Троцко А. В. Педагогічні погляди В. М. Бехтерєва та його послідовників / А. В. Троцко, Ю. С. Касютін. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2013. – 180 с.

Lutaieva T. The problem of Moral and Ethical Education of youth in scientific and pedagogical heritage of the Slobozhanshchina scholars (the second half of 19th – early 20th century) / T. Lutaieva // Advanced education. – 2017. – № 7. – Р. 73-79.

Опубліковано
2019-04-03
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Лутаєва, Т. (2019). Чинники інтенсифікації громадсько-просвітницької діяльності фундаторів вітчизняної медичної й фармацевтичної освіти наприкінці XIX – на початку ХХ ст. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(44), 163-181. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/12501