Формування професійної культури майбутніх лікарів

  • Г. В. Овсяннікова Харківський національний медичний університет http://orcid.org/0000-0001-8426-6313
  • Т. В. Лутаєва Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна http://orcid.org/0000-0002-5825-560X
Ключові слова: професійна культура, лікар, професійна іншомовна компетентність, університет, компоненти професійної іншомовної компетентності медика, студент

Анотація

У статті проаналізовано особливості формування професійної культури майбутніх лікарів у вітчизняному освітньому просторі закладів вищої освіти. Констатовано, що складовою професійної культури лікаря є комунікативна культура, що передбачає формування іншомовної компетентності майбутніх лікарів при викладанні дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)». Автори акцентують увагу на існуванні традицій міжкультурної взаємодії в освітньому просторі вищої медичної школи на Слобожанщині за часів імперської доби. У статті наведено приклади формуван-ня навичок успішної професійної мовленнєвої діяльності іноземними мовами в Імператорському Харківському університеті. Визначено, що професійно спрямована медична іноземна мова є інтегрованим предметом, викладання якого поєднує в собі висвітлення питань граматики, лексики, орфографії та пунктуації взагалі класичної іноземної мови, а також вивчення граматики, лексики та стилістики власне медичної іноземної мови. Наголошується, що професійно спрямована медична іноземна мова також тісно пов’язана з предметами медичної та культурологічної спрямованості. Визначено структурні компоненти професійної іншомовної компетентності медика, до яких нале-жать: аксіологічний (мотиви, цілі, цінності), когнітивний (трансформація іншомовних знань різних рівнів у професійній сфері діяльності) і діяльнісний (уміння, форми і способи використання іншомов-них знань в професійній діяльності). Зазначено, що діяльнісний компонент професійної іншомовної компетентності медика передбачає реалізацію принципів особистісної і професійної спрямованості, співробітництва, поліфункціональності, проблемного підходу, а також упровадження методів проблемного навчання. Установлено, що упровадження в освітній процес проблемних завдань обумовлює інтерпретацію та актуалізацію фахової інформації на заняттях з іноземної мови, критичне мислення студентів-медиків. Перспективу дослідження автори вбачають у подальшому вивченні та теоретичному аналізі досвіду викладання дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуван-ням)» засобом упровадження інноваційних методів та технологій навчання з метою формування іншомовної компетентності майбутніх лікарів.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2019-12-27
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Овсяннікова, Г., & Лутаєва, Т. (2019). Формування професійної культури майбутніх лікарів. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(45), 92-98. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2019-45-12