Загальнотеоретична характеристика окремих видів неюрисдикційного процесу

  • D. V. Slynko Харківський національний університет внутрішніх справ https://orcid.org/0000-0001-7960-615X
Ключові слова: юридичний процес, правозастосовний процес, юрисдикційна діяльність, неюрисдикційний процес, бюджетний процес, дозвільно-ліцензійний процес, нотаріальний процес, реєстраційний процес.

Анотація

Статтю присвячено характеристиці неюрисдикційного процесу. Здійснено аналіз юридичної літератури, присвяченої вивченню різновидів цієї категорії. Розглянуто окремі види неюрисдикційного процесу, надано їх визначення. Визначено, що неюрисдикційний процес є особливою правовою формою діяльності суб’єктів у відповідності із чинним законодавством, яка здійснюється уповноваженими державними органами, посадовими особами, а також іншими зацікавленими у вирішенні юридичних справ суб’єктами права.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

D. V. Slynko, Харківський національний університет внутрішніх справ

професор кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1
кандидат юридичних наук, доцент
пр. Льва Ландау 27, Харків, 61080, Україна

Посилання

Теория юридического процесса / Под ред. В.М.Горшенева. – Харьков, 1985. – 192 с.

Кузьменко О. В. Курс адміністративного процесу: навч. посіб. / Кузьменко О. В. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 208 с.

Миколенко О.І. Теорія адміністративного процедурного права. Монографія / Миколенко О.І. – Харків: Бурун Книга, 2010. – 336 с.

Сідор М.І. Бюджетний процес як вид юридичного процесу / М.І. Сідор // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – Вип. 35 / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – О. : Юрид. л-ра, 2007. – 512 с. – С. 120–124.

Бугай Т.В. Бюджетний процес в Україні: теоретичний аспект / Т.В. Бугай / Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2015. – Випуск 7. – С. 632 – 637 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-7-2015/15-vipusk-7-veresen-2015-r/1306-bugaj-t-v-byudzhetnij-protses-v-ukrajini-teoretichnij-aspekt.

Фетисов В.Д. Бюджетная система Российской Федерации: [учеб. пособие для вузов] / Фетисов В.Д. – М. : Юнити-Дана, 2003. – 367 с.

Воробйов Р.А. Концептуальні основи новітнього розуміння поняття бюджетного процесу / Р.А. Воробйов // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2012. – № 3. – С. 190–199.

Воронова Л.К. Фінансове право України / Воронова Л.К. – К. : Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.

Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Про затвердження Положення про дозвільну систему: Положення від 12.10.1992 № 576 // Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/576-92-п.

Кармазіна О. Ліцензування роздрібного та оптового продажу горілчаних і тютюнових виробів / О. Кармазіна // Юридичний журнал. – 2004. – № 7. – С. 36–39.

Про ліцензування певних видів господарської діяльності : Закон України від 1червня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 299.

Тимошенко К. В. Ліцензійне провадження в адміністративному процесі / К. В. Тимошенко // Актуальні проблеми держави і права. – 2005. – Вип. 26. – С. 144–152.

Лиско Г. До питання природи дозвільного провадження та його місця у адміністративній процедурі / Г. Лиско // Вісник Львівського університету. Сер.: Юридична. – 2013. – Вип. 58. – С. 152–156.

Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова). – К. : Видавництво «Юридична думка», 2004. – 584 с.

Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 року № 3425-XII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3425-12

Комаров В.В. Нотариат и нотариальный процесс / В.В. Комаров, В.В. Баранкова. – Харьков : Консум, 1999. – 239 с.

Теорія нотаріального процесу: науково-практичний посібник / За заг. ред. С. Я. Фурси. – К. : Алерта; Центр учбової літератури, 2012. – 920 с.

Апанасюк О.Г. Реєстраційне провадження: сутність та особливості / О.Г. Апанасюк // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2005. – № 31. – С. 180–184.

Мещерякова Н. «Єдине вікно» для підприємця / Н. Мещерякова // Юридичний вісник України. – 2004. – 23-29 жовт. – № 43. – С.7.

Кузьменко О. В. Гносеологічна природа реєстраційного провадження / О. В. Кузьменко // Форум права. – 2006. – № 2. – С. 88–93 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

Юшкевич О.Г. Провадження в справах про державну реєстрацію фізичних осіб-підприємців: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / О.Г. Юшкевич; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2007. – 19 с.
Опубліковано
2016-11-01
Цитовано
Як цитувати
Slynko, D. V. (2016). Загальнотеоретична характеристика окремих видів неюрисдикційного процесу. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (22), 31-34. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/9616
Номер
Розділ
Теорія та історія держави і права