ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗНАК ЮРИДИЧНОГО ПРОЦЕСУ

  • D. V. Slynko Харківський національний університет внутрішніх справ https://orcid.org/0000-0001-7960-615X
Ключові слова: соціальний процес, юридичний процес, процесуальна діяльність, юрисдикційна діяльність, правова процедура, правова форма, процесуальна форма, юридична техніка

Анотація

Статтю присвячено дослідженню уявлень про юридичний процес. Здійснено аналіз юридичної літератури, присвяченої вивченню підходів до розуміння цієї категорії. Розглянуто ознаки юридичного процесу, надано їх характеристику. Визначено, що теорія юридичного процесу має бути підсумком упорядкованого системного узагальнення наукових уявлень вчених-правників щодо процесів і процедур, їх класифікацій за типами та видами стосовно загальних категорій та інститутів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

D. V. Slynko, Харківський національний університет внутрішніх справ

професор кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1
доктор юридичних наук, доцент
пр. Льва Ландау 27, Харків, 61080, Україна

Посилання

Миколенко О.І. Теорія адміністративного процедурного права. монографія / Миколенко О.І. – Харків; Бурун Книга, 2010. – 336 с.

Маркс К. Социология: Сборник. – М.: Канон-Пресс-Ц: Кучково поле, 2000. – 432 с.

Рязановский В.А. Единство процесса. Учебное пособие / Рязановский В.А. – М. : ОАО «Издательский Дом «Городец»», 2005. – 80 с.

Теория юридического процесса / под ред. В.М.Горшенева. – Харьков, 1985. – 192 с.

Черданцев А.Ф. Системообразующие связи права / А.Ф. Черданцев // Советское государство и право. – 1974. – № 8. – С.10–17.

Протасов В.Н. Основы общеправовой процессуальной теории /

Протасов В.Н. – М., 1991. – 144 с.

Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – М.: Юристъ, 2001. – 776 с.

Лукьянова Е. Г. Теория процессуального права / Е.Г. Лукьянова. – М. : Инфра-М, 2003. – 240 с.

Бандурка О.М. Адміністративний процес: підручник [для вищих навч. закл.] / О.М. Бандурка,

М.М. Тищенко. – К. : Літера ЛТД, 2002. – 286 с.

Фатхутдінова О.В. Теоретико-правові проблеми юридичного процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень» / О.В. Фатхутдінова. – Київ, 2000. – 16 с.

Кузьменко О.В. Адміністративний процес у парадигмі права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право, інформаційне право» / О.В. Кузьменко. – Київ, 2006. – 32 с.

Скакун О.Ф. Юридична деонтологія: підручник. пер. з рос. / Скакун О.Ф. – Харків: Еспада, 2008. – 400 с.

Миколенко О.І. Теорія адміністративного процедурного права. монографія / О.І. Миколенко. – Харків; Бурун Книга, 2010. – 336 с.

Чулюкин, Л. Д. Системные связи видов публичного юридического процесса [Текст] /Л. Д. Чулюкин, А. А. Севостьянов. //Вестник экономики, права и социологии. – 2011. – № 3. – С. 158 – 160.

Теремко С. Соціологія / С. Теремко. – К. : Лібра, 2001. – 320 с.

Кузьменко О. В. Курс адміністративного процесу: навч. посіб. / О. В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 208 с.

Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон від 22.06.2000 року

№ 1835-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1835-14

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. – М., 1955. – Т. 1. – 700 с.

Філософський словник /За ред. В.І.Шинкарука. – 2. вид., перероб і доп. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1986. – 800 с.

Юридическая процессуальная форма. Теория и практика/ под ред. В. М. Горшенева, П. Е. Недбайло. – М.: Юридич. лит., 1976. – 279 c.

Влияние научно-технического процесса на юридическую жизнь/Ю. М. Батурин, 3. Борши, И. Вавро, И. Дициг, Л. Дерньев, Т. Катона [и др.]; под ред. Ю. М. Батурина. – М.: Юридическая литература, 1988. – 368 с.

Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення. – Х.: Основа, 1999. – 440 с.

Теория управления в сфере правоохранительной деятельности / Под. ред. В.Д. Малкова. – М., 1990. – 320 с.

Основы управления в органах внутренних дел: учебное пособие / Под. ред. А.П. Коренева. – М.: Юрид. ин-т: Щит - М, 1999. – 354 с.

Опубліковано
2017-04-24
Цитовано
Як цитувати
Slynko, D. V. (2017). ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗНАК ЮРИДИЧНОГО ПРОЦЕСУ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (21), 13-17. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/8349
Номер
Розділ
Теорія та історія держави і права