ЮРИДИЧНА ПРИРОДА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

  • D. V. Slynko Харківський національний університет внутрішніх справ http://orcid.org/0000-0001-7960-615X
Ключові слова: правотворчість, відомча правотворчість, підзаконна правотворчість, правотворчий процес, правотворча діяльність, нормативно-правовий акт, нормативний припис, орган виконавчої влади, механізм правового регулювання

Анотація

статтю присвячено дослідженню юридичної природи нормативно-правових актів МВС України. Проведено аналіз юридичної літератури, присвяченої вивченню цих актів. Розглянуто специфіку нормативно-правових актів МВС України. Визначено, що відомчі акти Міністерства внутрішніх справ України – це підзаконні акти, які видаються відповідно до закону, на його підставі, з метою конкретизації законодавчих розпоряджень і приписів, їх роз’яснення або встановлення первинних норм та є управлінськими актами органу держави, що наділений спеціальною функціональною компетенцією.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

D. V. Slynko, Харківський національний університет внутрішніх справ

професор кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1
доктор юридичних наук, доцент
пр. Льва Ландау 27, Харків, 61080, Україна

Посилання

Тонков Е.Е. Модернизация юридических форм государственной деятельности: монография. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 256 с.

Муромцев Г.И. Правотворчество и законность / Отв. ред. Н. С. Соколова – М., 1999. – 180 с.

Теория юридического процесса / Под ред. В. М. Горшенев. - Харьков, 1985. - 192 с.

Медведчук В. Від системи правотворчості до систематизації національного законодавства. // Юридичний вісник України. – 1999. – № 42. – 21-27 жовтня.

Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи / За ред. Ю.С. Шемшученка: монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2001. – 656 с.

Про затвердження Інструкції з організації нормотворчої діяльності в Міністерстві внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 27 липня 2012 р. № 649 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.npu.gov.ua/mvs/control/chc/uk/publish/article/788950.

Рибалкін, А.О., Криворучко Д.І. Окремі питання нормотворчості органів внутрішніх справ: проблеми та шляхи вирішення // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць / засновник Дніпропетровський юридичний інститут МВС України. – 2015. – № 1 (75). – С. 101-107.

Рибалкін А.О. Нормотворчість органів внутрішніх справ (аспекти загальної теорії): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / А. О. Рибалкін. – Х., 2005. – 18 с.

Тихомиров Ю.А., Котелевская И.В. Правовые акты. Учебно-методическое и справочное пособие. – М.: Юринформцентр, 1999. – 381 с.

Рибалкін А.О. Нормотворчість органів внутрішніх справ (аспекти загальної теорії): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / А.О. Рибалкін; Запорізський юридд. ін-т. – Запоріжжя, 2005. – 185 с.

Ворнонина Т.М. Нормативные правовые акты МВД России в механизме правового регулирования деятельности органов внутренних дел: автореф. дис. … канд. наук: 12.00.14 / Т.Н. Ворнонина. – М., 2001. – 26 с.

Вороніна І.М. Актуальні питання відомчої нормотворчості в системі органів внутрішніх справ // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – №17(1). – 2015. – С. 43-45.

Шестопалова Л.М. Особливості нормотворчості в органах внутрішніх справ / Л.М. Шестопалова, М.С. Мельничук // Вісник академії управління МВС. – 2009. – № 2. – С. 134-142.

Лазнюк Н.В. Нормативно-правові акти Міністерства внутрішніх справ України / Н.В. Лазнюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2001. – Ч. 3. – С. 158-168.

Черников В. В. Нормативные акты органов внутренних дел в системе правовых актов управления: лекция / В. В. Черников. – М.: МЮИ МВД России, 1996. – 23 с.

Опубліковано
2017-12-25
Цитовано
Як цитувати
Slynko, D. V. (2017). ЮРИДИЧНА ПРИРОДА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (24), 24-27. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/10543
Номер
Розділ
Загальна теорія права і держави