ПРОБЛЕМИ ВИОКРЕМЛЕННЯ ГАЛУЗЕЙ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

  • D. V. Slynko Харківський національний університет внутрішніх справ https://orcid.org/0000-0001-7960-615X
Ключові слова: процесуальні норми, процесуальні галузі, процесуальне право, галузь права, предмет правового регулювання, метод правового регулювання, правовий режим, правова система, система права.

Анотація

статтю присвячено дослідженню підходів до виокремлення галузей у системі права. Здійснено аналіз юридичної літератури, присвяченої вивченню різновидів зазначеної категорії. Розглянуто галузі процесуального права України, надано їх характеристику. Визначено, що до складу процесуального права України входять адміністративно-процесуальна, господарсько-процесуальна, конституційно-процесуальна, кримінально-процесуальна та цивільно-процесуальна галузі.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

D. V. Slynko, Харківський національний університет внутрішніх справ

професор кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1
доктор юридичних наук, доцент
пр. Льва Ландау 27, Харків, 61080, Україна

Посилання

Сорокин В.Д. Административно-процессуальное право / В. Д. Сорокин. – М.: Юрид. лит., 1972. – 240 c.

Горшенев В. М., Дружков П. С. О системе процессуального права в советском государстве // Вопросы правоведения. – Новосибирск, 1970. – Вып. 5. – С. 12-24.

Юридическая процессуальная форма. Теория и практика. / Под ред. В.М. Горшенева, П.Е. Недбайло. – М., 1976. – 280 с.

Процессуальные нормы и отношения в советском праве / Под ред. И.А. Галагана. – Воронеж: Изд-во Воронежского государственного ун-та, 1985. – 208 с.

Бахрах Д. Н. Юридический процесс и административное судопроизводство // Журнал российского права. – 2000. – № 9. – С. 6-17.

Атаманчук І.В. Генеза процесуального права України: тенденції, перспективи розвитку [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 /Атаманчук Ірина Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2014. – 196 с.

Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2002. – 608 с.

Лукьянова Е.Г. Теория процесуального права. – М.: Издательство НОРМА, 2003. – 240 с.

Богуцький П.П. Військове право у системі права України [Текст] ... дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Богуцький Павло Петрович; Одес. нац. юрид. акад. – О., 2009. – 216 с.

Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства : учебн. для юрид. вузов и фак. / В.С. Нерсесянц. – М. : Издат. гр. НОРМА-ИНФРА – М., 1999. – 552 с.

Головина А. А. Критерии образования самостоятельных отраслей в системе российского права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / А. А. Головина. – М.: МГЮА им. О. Е. Кутафина, 2012. – 34 с.

Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посіб. – 5 е вид., зі зм. – К. : Атіка, 2001. – 176 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс) : підручник. – Х. : Еспада, 2006. – 776 с.

Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия : Опыт комплексного исследования. – М. : Статут, 1999. – 711 с.

Оборотов Ю.М. Теорія держави і права (прагматичний курс) : екзамен. довідник. – О. : Юрид. л-ра, 2005. – 348 с.

Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

Вступ до українського права / за ред. С.В. Ківалова, Ю.М. Оборотова. – О. : Юрид. л-ра, 2005. – 616 с.

Загальна теорія держави і права / За ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. – Х., 2009. – 584 c.

Орзіх М.П. Сучасний конституціоналізм в Україні. Вступ до українського конституційного права : монографія / М.П. Орзіх, А.Р. Крусян. – К. : Алеута, 2006. – 290 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 520 с.

Сидоренко О.О. Процесуальні норми права: поняття, особливості, різновиди: монографія / О.О. Сидоренко. - Х.: Право, 2014. – 192 с.

Мельников Ю. И. О понятии и месте процессуальных норм в структуре советского права / Ю. И. Мельников // Проблемы социалистической законности: респ. научн. сб. – Х., 1988. – Вып. 22. – С. 81−86.

Євсєєв О.П. Процедури в конституційному праві України: монографія / О.П. Євсєєв. – Харків. Видавництво «ФІНН». 2010. – 184 с.

Конситуционный судебный процесс: учеб. для ВУЗов / отв. ред. д.ю.н., проф. М.С. Саликов. – М.: Изд-во НОРМА, 2003. – 416 с.

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 року № 2747-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15

Господарський процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – № 6. – Ст. 56.

Опубліковано
2017-12-07
Цитовано
Як цитувати
Slynko, D. V. (2017). ПРОБЛЕМИ ВИОКРЕМЛЕННЯ ГАЛУЗЕЙ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (23), 18-21. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/9671
Номер
Розділ
Теорія держави і права