Подання

Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Керівництво для авторів

Загальні положення

Редколегія приймає до розгляду тексти будь-якої юридичної тематики: статті (в т.ч. полемічні), переклади, архівні джерела, рецензії, огляди книг і наукової періодики, інформацію про події у царині теоретичної та практичної юриспруденції.

Статті мають а) містити безперечну наукову новизну; б) враховувати провідні сучасні публікації з відповідної проблематики та історію її розгляду; в) відповідати науковим пріоритетам журналу; г) здебільшого спиратися на оригінальні тексти цитованих джерел.

Фактом подання матеріалу до журналу автор висловлює згоду з чинною в нашому журналі редакційною політикою, етичними принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

Матеріали подаються на електронну пошту відповідального секретаря або ж через сайт журналу.

Технічні вимоги до тексту

 1. Шрифт – Times New Roman.
 2. Кегль (розмір шрифту) – 14 pt, 1,5 інтервал.
 3. Поля симетричні (2-2-2-2 см).
 4. Текст подається без нумерації сторінок.

Розташування основних елементів статті

 1. УДК друкується без відступу, вирівнювання по лівому краю. Великими літерами, нежирним шрифтом.
 2. Ім’я, по-батькові та ініціали автора (авторів), електронна пошта та ORCID, афіліація, поштова адреса установи, де працює автор – вирівнювання по центру.
 3. Назва статті (друкується великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).
 4. Анотації: обсягом не менше 1800 знаків (біля 300 слів) українською та англійською мовами. Якщо стаття виконана офіційною мовою Європейського Союзу (але не англійською), то окрім зазначених анотацій до неї додається анотація мовою оригіналу обсягом не менше 500 знаків. До кожного варіанту анотації слід додавати ключові слова (від 4 до 6). Перша анотація друкується через один порожній рядок після назви статті. Між анотаціями – один порожній рядок. Шрифт – 12, міжрядковий інтервал – 1,0. Анотація має містити такі структурні частини: 1) Вступ (постановка проблеми, актуальність, мета статті, методи дослідження); 2) короткий зміст основних результатів дослідження; 3) висновки. Кожна структурна частина анотації має починатися з абзацу. 
 5. Основний текст починається через один порожній рядок після анотацій. Вирівнювання – за шириною сторінки, абзац 1,25 см. Стаття повинна містити такі структурні елементи: 1) Вступ (постановка проблеми, актуальність, мета статті, завдання, огляд праць з даної проблематики); 2) основні результати дослідження; 3) висновки, тощо.
 6. Список використаних джерел – через один порожній рядок після тексту чи приміток, якщо вони є. Слова «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» друкуються великими літерами, без двокрапки, вирівнювання по центру, шрифт – жирний.
 7. References – перелік використаних джерел англійською мовою.  Слово «REFERENCES» також друкується великими літерами, без двокрапки, вирівнювання по центру, шрифт – жирний.
 8. Копірайт: © Прізвище І. П., 2020.
 9. Інформація про автора – прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень, посада, місце роботи, робоча адреса, адреса електронної пошти, номер ORCID. Ці дані наводяться у двох мовних варіантах: українською та англійською, а також мовою оригіналу у випадку, коли стаття виконана офіційною мовою Європейського Союзу (але не англійською).
 10. Назва статті англійською мовою (назва статті друкується великими літерами).

Оформлення позатекстових посилань

Список використаних джерел оформлюється за алфавітом (спочатку – джерела кирилицею, потім – латиницею), абзац 1,25 см.

Бібліографічний опис джерел та посилань у тексті виконується відповідно до вимог МОН України, зокрема – ДСТУ 8302:2015.

При описі друкованого джерела обов’язково слід зазначати місце видання (місто), видавництво, рік видання, загальну кількість сторінок (у періодичних виданнях – сторінки статті).

Також подається англомовний варіант списку використаних джерел.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.