ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЕТИЧНИХ ЗАСАД АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Андрій Андрійович Стародубцев Юридичний факультет ХНУ ім.В.Н.Каразіна http://orcid.org/0000-0002-9044-163X
  • Антон Михайлович Стебелєв адвокат, засновник адвокатського об’єднання «Колегія адвокатів України»
Ключові слова: адвокат, професія, моральні ідеали, морально-етичні норми, етичні засади, правила адвокатської етики, професійна етика, професійна комунікація

Анотація

У статті зазначено, що адвокатура є правовим інститутом; наголошено на необхідності прищеплювати майбутнім правникам високі моральні ідеали; йдеться про те, що розробка морально-етичних засад діяльності адвоката є предметом адвокатської етики; відзначено, що питання стосовно етичних засад адвокатської діяльності були предметом наукових дискусій у різні часи; з огляду на status quo питання визначено предмет самого дослідження; з’ясовано і визначено роль етичних засад для професії адвоката, сутність професійної етики юриста в цілому, досліджено специфіку адвокатської етики; визначено, що лежить в основі етики адвоката, розглянуто моральні аспекти діяльності адвоката з урахуванням норм чинного законодавства України та Правил адвокатської етики, надано пропозиції щодо вдосконалення морально-етичних норм, що регулюють адвокатську діяльність; йдеться про те, що адвокатська етика є різновидом професійної етики юриста; стверджується, що значення адвокатської етики важливе як у професійній комунікації, так й повсякчас; визначено базисні складові адвокатської професії; наголошено на тому, що адвокат повинен завжди намагатися до морального самовдосконалення; відзначено особливу роль Правил адвокатської етики; Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Конституції України у професії адвоката; відзначено перелік складових характеристик адвокатської професії відповідно до існуючих нормативних документів, що регулюють зазначене питання, які не мають бути опороченими; вважається, що морально-етичні норми поведінки мають бути притаманні людині, оскільки завдяки їм, остання зможе чинити справедливо, тож усвідомлення важливості таких категорій як честь, гідність, відповідальність, компетентність, совість, професіоналізм, корпоративна етика допомагають адвокату створити і зберегти ділову репутацію. Виходячи із загальнолюдських міркувань, до професійно-психологічних підстав, які стануть на заваді щодо виконання професійних обов’язків адвоката, варто віднести такі: нерозвинене мовлення, відсутність професійних знань, психологічна нестійкість, грубість, агресивність, неврівноваженість. Таким чином, до найбільш важливих якостей, що повинні бути притаманні адвокату, слід першочергово віднести такі: чесність та порядність, добросовісність, етичність, скромність і самокритичність; принциповість і наполегливість; поміркованість; повага до закону, суду та колег; незалежність адвоката.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Правила адвокатської етики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pravila/2017-06-09-pravila-2017_596f00dda53cd.pdf.

Кількість адвокатів в Україні перевищила 50 тис. і може сягнути 100 тис. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://loyer.com.ua/uk/kilkist-advokativ-v-ukrayini-perevishhila-50-tis-i-mozhe-syagnuti-100-tis-naau/.

Ревина И.В. Нравственное содержание адвокатской деятельности в уголовном судопроизводстве: автореф. дисс. … канд.юрид.наук: 12.00.09. Москва, 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.dissercat.com/content/nravstvennoe-soderzhanie-advokatskoi-deyatelnosti-v-ugolovnom-sudoproizvodstve.

Пікар Е. Про адвоката (Парадокс) // в кн.: Барщевский М. Адвокатская этика. Самара: Федоров, 2000.

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» № 5076-VI від 05.07.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17.

Таварткіладзе Н.М. Етичні основи діяльності адвоката-захисника: автореф. дис. … канд..юрид.н.: 12.00.10. Одеса, 2003. 22 с.

Яновська О.Г. Недотримання стандартів якості професійної правничої допомоги як підстава юридичної відповідальності адвокатів // Право України. 2016. № 12. С. 53–61.

Бойков А.Д. Статус адвоката: содержание, квалификационные требования и принципы адвокатской деятельности: ввтореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2010. 27 c.

Корнеев, С. В. Этика – кредо профессиональной деятельности адвоката // Бизнес в законе. 2009. № 5. С. 263–266.

Сталовєров В. Проблеми реформування законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність // Young Scientist. 2017. № 5.1 (45.1). May. С. 127–132.

Азаров Д.Н. Формирование профессиональных этических правил и дисциплинарной ответственности адвоката [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.dissercat.com/content/formirovanie-professionalnykh-eticheskikh-pravil-i-distsiplinarnoi-otvetstvennosti-advokata.

Опубліковано
2019-12-26
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Стародубцев, А., & Стебелєв, А. (2019). ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЕТИЧНИХ ЗАСАД АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (28), 90-96. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2019-28-11
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право