МІЖНАРОДНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН: ВІД ВИТОКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

  • Тетяна Леонідівна Сироїд Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна https://orcid.org/0000-0002-8165-4078
Ключові слова: Захист,, права людини,, національні меншини,, механізми захисту.

Анотація

У статті проаналізовано становлення та розвиток міжнародного  інституту  захисту прав національних меншин, акцентовано увагу на ролі Ліги Націй у цій сфері. Розкрито положення  універсальних актів, прийнятих під егідою ООН, зокрема, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 р.,  Декларації про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин 1992 р.  Охарактеризовано  такі регіональні міжнародні акти:  Європейська хартія регіональних мов або мов меншин 1992 р., Рамкова конвенція про захист національних меншин 1995 р.,  документ Копенгагенської наради Конференції з людського виміру НБСЄ 1990 р., Хартія європейської безпеки 1999 р., Ословські рекомендації щодо мовних прав національних меншин 1998 р., Лундські рекомендації про ефективну участь національних меншин у суспільно-політичному житті 1999 р., Рекомендації, що сприяють участі національних меншин у виборчому процесі 2001 р.,  Рекомендації щодо використання мов меншин у телерадіомовленні 2003 р., Рекомендації з питань поліцейської діяльності в багатонаціональному суспільстві 2006 р.,  Больцанські / Боценські рекомендації про національні меншини в міждержавних відносинах 2008 р.,  Люблянські рекомендації щодо інтеграції різноманітних суспільств 2012 р., Грацькі Рекомендації про доступ до правосуддя 2017 р., визначено їх ключові положення та роль у захисті національних меншин.

Зважаючи на ту обставину, що на  міжнародному універсальному і регіональному рівнях функціонують інституційні органи та посадові особи до компетенції яких віднесено захист прав національних меншин, охарактеризовано мандат Спеціального доповідача з питань меншин, розкрито повноваження Верховного комісара у справах національних меншин ОБСЄ, мандат Спеціального доповідача з питань меншин. Зосереджено також увагу на Форумі з питань меншин, який слугує майданчиком для заохочення діалогу і співпраці з питань, що стосуються осіб, які належать до національних або етнічних, релігійних і мовних меншин. Зроблено відповідні висновки.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Права меньшинств международные стандарты и руководство по их соблюдению. URL: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_ru.pdf.

Статут Лиги Наций. URL: http://www.hist.msu.ru/Departments/ModernEuUS/INTREL/SOURCES/Legnatust.htm (дата звернення 20.09.2019).

С.В. Соколовский. Права меньшинств: антропологические, социологические и международно-правовые аспекты. Система охраны меньшинств Лиги Наций. URL: http://society.polbu.ru/sokolovsky_prava/ch07_all.html (дата звернення 11.09.2019).

Mandat pour la Palestine. URL: https://dl.wdl.org/11572/service/11572.pdf (дата звернення 14.09.2019).

French mandate for Togoland. URL: https://dl.wdl.org/11571/service/11571.pdf (дата звернення 12.09.2019).

Mandat pour la Palestine. URL: https://dl.wdl.org/11572/service/11572.pdf (дата звернення 12.09.2019).

French mandate for Togoland. URL: https://dl.wdl.org/11571/service/11571.pdf.

Всеобщая декларация прав человека URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml

Международный пакт о гражданских и политических правах. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата звернення 20.09.2019).

Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/minority_rights.shtml (дата звернення 20.09.2019).

Європейська хартія регіональних мов або мов меншин. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_014 (дата звернення 18.09.2019).

Рамкова конвенція про захист національних меншин. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_055 (дата звернення 18.09.2019).

Conference on security and co-operation in europe final act Helsinki 1975. URL: https://www.osce.org/helsinki-final-act?download=true.

Document of the Copenhagen meeting of the conference on the human dimension of the CSCE. URL: https://www.osce.org/odihr/elections/14304?download=true (дата звернення 20.09.2019).

Хартия европейской безопасности (Стамбул, ноябрь 1999 года). URL: https://www.osce.org/ru/node/125811?download=true (дата звернення 10.09.2019).

The Hague Recommendations Regarding the Education Rights of National Minorities. URL: https://www.osce.org/hcnm/32180?download=true (дата звернення 20.09.2019).

The Oslo Recommendations regarding the Linguistic Rights of National Minorities. URL: https://www.osce.org/hcnm/32180?download=true (дата звернення 22.09.2019).

The Lund Recommendations on the Effective Participation of National Minorities in Public Life. URL: ttps://www.osce.org/hcnm/32240?download=true (дата звернення 20.09.2019).

Рекомендации, способствующие участию национальных меньшинств в избирательном процессе . URL: https://www.osce.org/ru/odihr/elections/17569?download=true (дата звернення 20.09.2019).

Guidelines on the Use of Minority Languages in the Broadcast Media. URL: https://www.osce.org/ hcnm/32310?download=true (дата звернення 18.09.2019).

Recommendations on Policing in Multi-Ethnic Societies. URL: ttps://www.osce.org/hcnm/policingrecommendations?download=true (дата звернення 20.09.2019).

The Bolzano / Bozen Recommendations on National Minorities in Inter-State Relations. URL: https://www.osce.org/hcnm/bolzano-bozen-recommendations?download=true (дата звернення 12.09.2019).

The Ljubljana Guidelines on Integration of Diverse Societies. URL: https://www.osce.org/hcnm/ljubljanaguidelines? download=tru (дата звернення 20.09.2019).

The Graz Recommendations on Access to Justice and National Minorities. URL: https://www.osce.org/hcnm/graz-recommendations?download=true (дата звернення 10.09.2019).

Мандат Независимого эксперта по вопросам меньшинств. URL: https://undocs.org/ru/A/HRC/RES/25/5 (дата звернення 20.09.2019).

Резолюция, принятая Советом по правам человека 19/23 Форум по вопросам меньшинств. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/130/43/PDF/G1213043 (дата звернення 20.09.2019).

ОБСЕ Хельсинкский документ 1992 года. Вызов времени перемен. 1992. С. 16–20. URL: https://www.osce.org/ru/mc/39534? download=true (дата звернення 21.09.2019).

Мицик В.В. Права національних меншин у міжнародному праві: монографія. К.:Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. 287 с.

Опубліковано
2019-12-26
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Сироїд, Т. (2019). МІЖНАРОДНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН: ВІД ВИТОКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (28), 164-174. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2019-28-20

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)