ПРАВО НА ЗДОРОВ’Я ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ – ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

  • Тетяна Леонідівна Сироїд Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна https://orcid.org/0000-0002-8165-4078
Ключові слова: допомога, захист, здоров’я, літні люди, права людини, правова основа

Анотація

Вступ. Стаття присвячена актуальним питанням у галузі забезпечення права на здоров’я літніх людей з урахуванням сучасних реалій. Зокрема, в ній акцентовано увагу на існуючих проблемних аспектах через призму права на гідне поводження й автономію. Досліджено проблематику жорстокого поводження з особами похилого віку, що негативно впливає на стан їх фізичного і психічного здоров’я; надання паліативної допомоги, яка сприяє поліпшенню якості життя пацієнтів із захворюваннями, що обмежують тривалість життя; зосереджено увагу на проблемі  деменції, яка є однією з основних причин інвалідності і залежності серед літніх людей в усьому світі; зважаючи на ту обставину, що літні люди знаходяться у групі високого ризику під час COVID-19, зосереджено увагу на захисті цієї категорії осіб під час пандемії.

Основні результати дослідження. Проведено аналіз існуючої правової основи співпраці держав щодо подолання негативних тенденцій в наданні допомоги літнім людям у галузі охорони здоров’я, зокрема: Торонтська декларація про глобальне запобігання жорстокого поводження з людьми похилого віку, Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, Європейська соціальна хартія (переглянута), Міжамериканська конвенція про захист прав людей похилого віку, Глобальний план дій щодо заходів громадської охорони здоров’я у відповідь на деменцію на 2017-2025 рр., Керівництво «На шляху до плану по деменції», Керівні принципи Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо зниження ризику когнітивних функцій і деменції. Крім того, зосереджено увагу на рекомендаціях головних органів міжнародних міжурядових організацій, зокрема, Комітету міністрів Ради Європи, та міжнародних договірних органів у цій сфері – Комітету з економічних, соціальних і культурних прав, Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок (Загальна рекомендація № 24, Загальна рекомендація № 27) тощо. Зроблено відповідні висновки і рекомендації.

Висновки. Слід констатувати, що існуюча тенденція населення до старіння, є реаліями сьогодення і спонукає суспільство до пошуків нових шляхів існування за цих обставин. Старіння вже не розглядається як проблема, а скоріш за все, як виклик і можливість суспільства зреагувати та прийняти  своєчасні заходи по адаптації. Міжнародним співтовариством докладаються суттєві зусилля щодо створення правової основи, розробки стандартів, розвитку міжнародної співпраці задля забезпечення літнім людям гідної старості. Завдання для урядів полягає в імплементації міжнародних норму у національне законодавство та оптимізація національних заходів у цій сфері.  

Галузь охорони здоров’я для літніх людей є самою чутливою, оскільки мова йде про гідне існування, тому вона потребує виваженої стратегії, складовою якої повинна стати: профілактика захворювань (проведення діагностики, медичного догляду тощо); розробка, удосконалення, запровадження доступної і недорогої системи довгострокового догляду із залученням до цієї роботи самих літніх осіб і підготовка фахівців, які працюватимуть у цій сфері; здійснення навчання осіб, які неофіційно доглядають за літніми людьми; здійснення регулярного незалежного моніторингу послуг з довгострокового догляду, побудованому на чітких принципах і правах, які літні люди можуть реалізовувати самостійно; надання переваги догляду на дому; створення відповідних служб з наданням консультаційної, психологічної, правової тощо допомоги літнім людям; суттєве значення має й поінформованість суспільства про старіння з метою  розуміння проблематики і незавдання повторної психологічної травми літнім людям у результаті якої вони відчуватимуть себе «тягарем» для суспільства, а не повноцінними його членами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

World Population Ageing 2019 Highlights. URL: ttps://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2019-Highlights.pdf (дата звернення 15.10.2020 р.)

The Toronto Declaration on the Global Prevention of Elder Abuse. URL: https://www.who.int/ageing/projects/elder_abuse/alc_toronto_declaration_en.pdf?ua=1 (дата звернення 16.10.2020 р.)

Human rights of older persons and their comprehensive care. URL: https://pace.coe.int/en/files/23538/html (дата звернення 16.10.2020 р.)

Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e (дата звернення 16.10.2020 р.)

Committee on the Elimination of Discrimination against Women General Recommendation No. 27 on older women and protection of their human rights. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/472/53/PDF/G1047253.pdf?OpenElement (дата звернення 17.10.2020 р.)

Recommendation CM/Rec (2014)2 of the Committee of Ministers to member States on the promotion of human rights of older persons. URL: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c649f (дата звернення 16.10.2020 р.)

Resolution 2168 (2017) Human rights of older persons and their comprehensive care. URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=23768〈=en (дата звернення 10.10.2020 р.)

Европейская социальная хартия (пересмотренная). URL: https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007cf96 (дата звернення 10.10.2020 р.)

Recommendation Rec (2003) 24 of the Committee of Ministers to member states on the organization of palliative care. URL: https://www.coe.int/t/dg3/health/Source/Rec(2003)24_en.pdf (дата звернення 16.10.2020 р.)

Dementia. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia (дата звернення 11.10.2020 р.)

Inter-American convention on Protecting the human rights of older persons (A-70). URL: http://www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_a-70_human_rights_older_persons.asp (дата звернення 16.10.2020 р.)

Глобальный план действий сектора общественного здравоохранения по реагированию на деменцию на период 2017 – 2025 гг. URL: https://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/infographic-dementia2017-2-ru.pdf?ua=1 (дата звернення 11.10.2020 р.)

Directrices de la OMS para la reducción de los riesgos de deterioro cognitivo y demencia. URL: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52426/9789275322574_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення 15.10.2020 р.)

mhGAP Mental Health Gap Action Programme Scaling up care for mental, neurological, and substance use disorders. URL:https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43809/9789241596206_eng.pdf?sequence=1 (дата звернення 15.10.2020 р.)

iSupport For Dementia Training and support manual for carers of people with dementia. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/324794/9789241515863-eng.pdf?ua=1 (дата звернення 16.10.2020 р.)

First WHO Ministerial conference onglobal action against dementia 16-17 march 2015, Geneva, Switzerland. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/179537/9789241509114_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення 17.10.2020 р.)

Committee on Economic, Social and Cultural Rights Statement on the coronavirus disease (COVID-19) pandemic and economic, social and cultural rights. URL: https://undocs.org/en/E/C.12/2020/1 (дата звернення 16.10.2020 р.)

Опубліковано
2020-12-31
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Сироїд, Т. (2020). ПРАВО НА ЗДОРОВ’Я ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ – ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», 2(30), 164-173. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2020-30-19

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)