Організація самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання іноземних мов у закладах вищої освіти

  • О. Цвид-Гром доцент кафедри іноземних мов факультету права та лінгвістики Білоцерківського національного аграрного університету http://orcid.org/0000-0003-4348-9398
  • М. Носенко асистент кафедри іноземних мов факультету права та лінгвістики Білоцерківського національного аграрного університету http://orcid.org/0000-0003-4802-8865
  • В. Рєзнік старший викладач кафедри іноземних мов факультету права та лінгвістики Білоцерківського національного аграрного університету http://orcid.org/0000-0001-6007-152X
  • О. Боньковський старший викладач кафедри іноземних мов факультету права та лінгвістики Білоцерківського національного аграрного університету http://orcid.org/0000-0001-7386-3964
Ключові слова: дистанційна освіта, заклад вищої освіти, іноземна мова, самоосвіта, самостійна робота

Анотація

У статті висвітлюється важлива роль самостійної роботи студентів у процесі вивчення іноземних мов в умовах дистанційного навчання у ЗВО. Дистанційна освіта в галузі іноземних мов вимагає від викладача ретельного планування навчальної діяльності здобувачів вищої освіти, моніторингу, контролю та зворотного зв’язку. Водночас, дистанційне навчання підвищує ефективність самостійної роботи студентів, розширює їхній кругозір, забезпечує гармонійний розвиток умінь пізнавальної діяльності студентів, сприяє формуванню іншомовної комунікативної компетенції, гарантує високий результат опанування іноземної мови. Дистанційне навчання надає можливість вибудовувати процес самонавчання найбільш зручним для студентів чином та отримувати необхідні засоби самонавчання. У статті наголошується на важливості дотримання принципів організації самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання у ЗВО (принцип чіткого зв’язку самостійної роботи з курсом навчання, врахування індивідуальних здібностей, рівня знань, навичок та вмінь кожного студента, вибір оптимальних засобів досягнення навчальних цілей тощо).

У висновках статті автори зазначають, що головне завдання організації самостійної роботи студентів у ЗВО полягає не тільки в оптимізації її окремих видів, але й у створенні умов для підвищення активності, самостійності та відповідальності студентів у здійсненні всіх видів навчальної діяльності в умовах дистанційного навчання іноземних мов. Активізація самостійної роботи студентів передбачає застосування відповідних їхньому рівню освітніх технологій, покликана вирішувати завдання розвитку дослідницьких умінь та творчої активності. Індивідуалізація самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання сприяє підвищенню успішності самостійної науково-дослідної діяльності, створює умови для самовизначення та самореалізації студента.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Aleksandrova, V.V., Bilokon, K.S. and Savchenko, A.V. (2018). Orhanizatsiia samostiinoi roboty studentiv yak zasib tvorchoho rozvytku osobystosti maibutnoho fakhivtsia [Organization of independent work of students as a means of creative development of personality of a future specialist]. Aktualni problemy suchasnykh linhvistychnykh doslidzhen ta zastosuvannia innovatsiinykh tekhnolohii vykladannia mov u vyshchii shkoli nefilolohichnoho profiliu [Current problems of modern linguistic research and application of innovative technologies of language teaching in higher school of non-philological profile]. Dnipro, pp. 6–12 [in Ukrainian].

Zhukovskyi, V.M. and Simak, K.V. (2016). Rol samostiinoi roboty studentiv pershoho kursu u protsesi formuvannia profesiinoi movlennievoi kompetentnosti pid chas pidhotovky bakalavriv movnykh spetsialnostei [The role of the individual work of first-year students in the process of formating professional language competence while preparing bachelors of arts in foreign languages and literature]. Naukovi zapy’sky. Seriya «Filologichna» [Scientific notes. Series “Philological”]. Ostrog: the National University of Ostroh Academy, 60, pp. 141–144 [in Ukrainian].

Nikolayeva, S.Yu (Ed.). (2003). Zahalnoievropeiski Rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia [Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment]. Kyiv: Lenvit [in Ukrainian].

Kukharenko, V.M., Rybalko, O.V. and Syrotenko, N.H. (2002). Dystantsiyne navchannia: umovy zastosuvannia. Dystantsiynyy kurs [Distance learning: conditions of use. Distance course]. Kharkiv: NTU “KhPI”, “Torsinh” [in Ukrainian].

Kukharenko, V.M. et al. (2016). Teoriia ta praktyka zmishanoho navchannia [Theory and practice of blended learning]. Kukharenko, V.M. (Ed.). Kharkiv: Miskdruk, NTU “KhPI” [in Ukrainian].

Jefferies A. and Hyde R. (2009). “Listening to the Learners’ Voices in HE: how do Students Reflect on their use of Technology for Learning?”. Electronic Journal of e-Learning. Vol. 7 (2). Available at: https://eric.ed.gov/?id=EJ867109. [Accessed 12 February 2021] [in English].

Опубліковано
2021-06-08
Як цитувати
Цвид-Гром, О., Носенко, М., Рєзнік, В., & Боньковський, О. (2021). Організація самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання іноземних мов у закладах вищої освіти. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки, (38), 236-250. https://doi.org/10.26565/2073-4379-2021-38-15