Медичне районування Харкова у період 1945–91 років: розвиток інфраструктури і доступність допомоги

  • Вадим Геннадійович Ільїн Харківський національний медичний університет https://orcid.org/0000-0003-1486-7679
Ключові слова: радянський Харків, медична інфраструктура, медичне районування, багатопрофільні медичні комплекси

Анотація

У статті розглядається еволюція медичної мережі Харкова після Другої світової війни. Показано, що внаслідок воєнних руйнувань було порушено районування медичної мережі й рівномірності надання медичної допомоги мешканцям різних районів Харкова, виникли дефіцит лікарняних площ й труднощі для подальшої модернізації медичних закладів. Попри початок будівництва лікарень у 1960-ті роки, ситуація істотно не змінилася внаслідок зростання населення й стрімкого промислового й житлового будівництва, що випереджали розвиток медичної інфраструктури. Вказано на позитивну роль промислових підприємств, що стали основними донорами будівництва нових медичних закладів і технологічного оновлення харківської охорони здоров’я. Встановлено, що кардинальні зміни в розвитку медичної мережі Харкова відбулися протягом 1970–80-х років, коли місцеве партійне керівництво усвідомило необхідність випереджального планування розвитку охорони здоров’я в місті та області з імплементацією найкращого вітчизняного й світового досвіду. Пріоритетами довготермінового плану розвитку установ охорони здоров’я в Харкові стало створення системи швидкої допомоги, великих багатопрофільних медичних комплексів, спеціалізація та наближення амбулаторно-поліклінічної допомоги до населення. Вивчення історії розроблення та реалізації плану є важливим для розуміння ступеня свободи у діях місцевих керівників на тлі централізації та партійного контролю часів пізнього СРСР. З одного боку, історія післявоєнного розвитку медичної мережі Харкова підтверджує факт характерного для великих радянських міст відставання сфери обслуговування від промисловості та житлового будівництва, з другого боку, реалізація перспективного плану розвитку системи охорони здоров’я дозволила створити цілісну, доступну та сучасну медичну мережу, яка була органічно включена в просторову конфігурацію Харкова.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. Р-1962, оп. 2, спр. 11. Документы об улучшении медикосанитарного обслуживания населения города (план, справки, штатные расписания). 1943-1944 гг., 16 арк.

Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. Р-1962, оп. 2, спр. 23. Справки о состоянии здравоохранения за 1944 год, т. 1, 38 арк.

Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. Р-1962, оп. 3, спр. 202. Годовые медицинские статистические отчеты медицинских учреждений г. Харькова за 1950 год, 384 арк.

Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. Р-1962, оп. 3, спр. 288. Годовой отчёт о медицинском обслуживании населения г. Харькова, санитарно-эпидемиологическом состоянии города и состоянии коечной сети за 1953 год, 82 арк.

Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. Р-1962, оп. 4, спр. 7. Справка от октября 1955 года о состоянии здравоохранения в Харькове, 45 арк.

Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. Р-1962, оп. 5, спр. 162. Справка о ходе выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров Союза ССР от 14 января 1964 года: «О мерах по дальнейшему улучшению медицинского обслуживания населения» по гор. Харькову, 11 арк.

Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. Р-1962, оп. 5, спр. 196. Справка о результатах изучения и проверки состояния амбулаторно-поликлинического обслуживания населения гор. Харькова и выполнения приказа Министерства здравоохранения СССР № 321 за 1960 год: «О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению амбулаторно-поликлинического обслуживания городского населения» по гор. Харькову 1965 год, 34 арк.

Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. Р-1962, оп. 7, спр. 338. Доклад на заседании коллегии Министерства здравоохранения СССР по вопросу «Оказания медицинской помощи населению г. Харькова», прочитанный заведующей горздравотделом тов. Егоровой В. Г. в сентябре 1971 года, 36 арк.

Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. Р-5125, оп. 1, спр. 26. Обзор о состоянии здравоохранения Харьковской области в 1944 году, 127 арк.

Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. Р-5125, оп. 1, спр. 65. Здравоохранение в Харьковской области в 1946 году, 329 арк.

Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. Р-5125, оп. 2, спр. 888. Справка о состоянии здравоохранения по Харьковской области, выписанная в Министерство госконтроля УССР в октябре 1957 года, 24 арк.

Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. Р-5125, оп. 4, спр. 188. Справка министерства здравоохранения СССР от 25 февраля 1962 года о стационарном обслуживании населения г. Харькова, 90 арк.

Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. Р-5125, оп. 4, спр. 572. Справки о состоянии заболеваемости и условий труда на заводах, о работе здравпунктов, аптечных учреждений и др. за 1968 год, 86 арк.

Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. Р-5125, оп. 4, спр. 627. Справки обкому партии, министерству здравоохранения УССР, облисполкому о состоянии медицинского обслуживания за 1969 год, 80 арк.

Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. Р-5125, оп. 4, спр. 797. Справка от 13 июня 1972 года и сведения облзравотдела о состоянии здравоохранения в области за 1950-1971 годы, 18 арк.

Егорова, В. Г. Во имя человека. Харьков, 1968.

Герасимова, К., Чуйкина, С. Символические границы и «потребление» городского пространства (Ленинград, 1930-е годы). В сб.: Российское городское пространство: попытка осмысления. Москва, 2000, c. 127-53.

Ярмиш, О. Н., Посохов, С. І., Епштейн, А. І. Історія міста Харкова XX століття. Харків, 2004.

Яворський, В. С., Москаленко, В. Ф., Сердюк, О. І. Досвід реформування галузі охорони здоров`я Харківської області в 1975-1999 роки. Харків, 1999.

Колодій, М. А., Линник, А. А. До 50-річчя з дня заснування Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні. У зб.: Актуальні питання розвитку стаціонарної допомоги інфекційним хворим. Харків, 2002, с. 6-17.

Пенюгина, Е. Н. Современные подходы к планированию стационарной медицинской помощи городскому населению. Вестник Санкт-Петербургского университета, сер. 11, вып. 1, 2007, c. 136-39.

Посохов, С. І., Рачков, Є. С. «У пошуках обличчя міста»: про мету та завдання нового наукового проекту. У зб.: Традиційна культура в умовах глобалізації: збереження автентичності та розвиток креативних індустрій. Матеріали науково-практичної конференції (22-23 червня 2018 року). Харків, 2018, c. 318-22.

Робак, І. Ю., Ільїн, В. Г. Харківська охорона здоров’я в післявоєнний радянський період (1945-1991 рр.). Харків, 2018.

Сердюк, А. И., Рогожин, Б. А., Бондаренко, С. К., Правдин, В. В. Сто двадцать лет истории Дома 90 на Сумской улице Харькова. Харьков, 2016.

Шкодовский, Ю. М., Лаврентьев, И. Н., Лейбфрейд, А. Ю., Полякова, Ю. Ю. Харьков вчера, сегодня, завтра. Харьков, 2004.

Шквариков, В. А. Расселение и структура города. Москва, 1973.

Соколовський, С. М. Служба здоров’я: перспективи розвитку. Вечірній Харків, 7 березня, 1989.

Солдатенко, А. Проблеми нові і старі. Вечірній Харків, 2 червня, 1987.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), ф. 342, оп. 17, спр. 3811. Довідки комісій МОЗ УРСР про результати комплексної перевірки організації медичної допомоги населенню м. Харкова та області, т. 1, 260 арк.

Верменич, Я. В. Історична урбаністика в Україні: теорія містознавства і методика літочислення. Київ, 2011.
Опубліковано
2020-10-04
Як цитувати
Ільїн, В. (2020). Медичне районування Харкова у період 1945–91 років: розвиток інфраструктури і доступність допомоги. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (57), 227–246. https://doi.org/10.26565/2220-7929-2020-57-13