Подання

Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів.
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice або RTF.
 • Подані до публікації матеріали мають відповідати всім технічним вимогам: Вимоги до подання

Керівництво для авторів

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

У Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія» публікуються статті теоретичного і науково-дослідного характеру, присвячені актуальним питанням стародавньої та середньовічної історії, археології, етнографії, нової та новітньої історії, історіографії та джерелознавства.

 

ОСНОВНІ РОЗДІЛИ ЖУРНАЛУ:

 • Історія України.
 • Історія стародавнього світу та середніх віків.
 • Нова та новітня історія.
 • Актуальні питання історіографії та джерелознавства.
 • Археологія та етнографія.
 • Повідомлення.
 • Рецензії та огляди.

До друку приймаються рукописи українською та англійською мовами. Матеріали на інших європейських мовах приймаються за рішенням редакційної колегії журналу.

До друку приймаються лише оригінальні матеріали. Автори несуть повну відповідальність за зміст публікації. Редакційна колегія журналу залишає за собою право коригувати подану до друку статтю. Автори мають можливість обговорити зміни з редакційною колегією журналу під час перегляду коректури.

Рукописи приймаються в електронному вигляді, надіслані на електронну адресу відповідального секретаря журналу (yevhen.rachkov@karazin.ua).

 

СТРУКТУРА РУКОПИСУ

Рукопис повинен бути оформлений у наступній послідовності:

 1. Інформація про автора (авторів).
 2. Назва.
 3. Текст статті. Всі сторінки рукопису нумеруються.
 4. Бібліографія. Джерела та література (латиницею та кирилицею) подаються одним списком в алфавітній послідовності.
 5. Резюме. Українською та англійською мовами (не менше 1.800 знаків кожне; слід рахувати без назви статті та ключових слів).
 6. Ключові слова. Українською та англійською мовами. Ключові слова повинні відображати хронологічні та географічні рамки дослідження, ключові події та терміни.
 7. Список скорочень.
 8. Список ілюстрацій.

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА (АВТОРІВ)

Оформляються на початку статті українською та англійською мовами в наступній послідовності:

 • прізвище ім’я по батькові;
 • науковий ступінь і вчене звання (або посада);
 • основне місце роботи;
 • повна адреса основного місця роботи;
 • електронна адреса;
 • ORCID автора;
 • контактний мобільний телефон автора публікації.

Для кожного автора статті інформація оформлюється окремо.

 

Приклад оформлення інформації про автора:

Петренко Петро Петрович

кандидат історичних наук, доцент

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Майдан Свободи, 4, 61022, Харків, Україна

Email: petrenko@karazin.ua

ORCID: https://orcid.org/3333-3333-3333-3333

 

Petrenko Petro Petrovych

Ph.D. (History), Associate Professor

N. Karazin Kharkiv National University

4 Svobody Sq., 61022, Kharkiv , Ukraine

Email: petrenko@karazin.ua

ORCID: https://orcid.org/3333-3333-3333-3333

 

ТЕКСТ

Рукописи оформлюються в редакторі Microsoft Word (doc, docx, rtf). Шрифт Times New Roman. 12 кегль. Інтервал 1,5. Розміри полів по 2 см кожне.

Розділ журналу

Кількість друкованих знаків, враховуючи пробіли

Статті (основний текст без відомостей про автора, анотацій, ключових слів, списку джерел та літератури)

від 20 до 40 тис. знаків*

*зверніть увагу, що загальний обсяг статті не повинен перевищувати 60 тис. знаків

Рецензії, огляди, повідомлення

5-7 тис. знаків

В обсяг публікації включаються всі складові статті (список літератури, список скорочень, резюме, підписи до ілюстрацій тощо). У разі перевищення обсягу публікації вона повертається автору на доопрацювання.

Специфічні шрифти. Якщо у рукописі є специфічні шрифти (для рідкісних мов) або слова, що містять букви з діакритичними знаками, до рукопису слід додати зразок, в якому ці слова чітко і правильно прописані.

Цифрові та літерні скорочення. Для позначення століть і тисячоліть використовуються виключно римські цифри (IV ст. н. е.; I тис. до н. е.).

Прийняті в збірнику скорочення:

 • рік = р.
 • роки = рр.
 • століття = ст.
 • тисячоліття = тис.
 • квадратні метри = кв. м (неприпустимо оформлення м2 або м2).

Початково-буквені скорочення мають загальноприйнятий вигляд – т.зв., і т.д., в т.ч. – і не виносяться в список скорочень.

 

ПОСИЛАННЯ

Редколегія обрала Гарвардський стиль цитування та опису посилань, з урахуванням деяких особливостей видання. Передбачається використання посилань у тексті рукопису із зазначенням а) автора праці (без ініціалів), що цитується; б) рік публікації; в) сторінковий інтервал.

Прізвища авторів (а також редакторів) праць, що цитуються, написаних мовами латинських алфавітів, наводяться в оригіналі. Прізвища авторів публікацій, написаних з використанням кириличних алфавітів, наводяться за допомогою транслітерації (правила транслітерації див.: https://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html).

Приклади оформлення посилань:

 • (Bauman 1989, 159)
 • (Ivanov 1972, 536, рис. 2)
 • (Salvatori 1995, 67–68; Miks 2008, 54)

 

 • два автори (Hvozdyev, Mykhaylov 1961, 374)
 • три автори (Kutsyy, Shvetsʹ, Melʹnyk 2013, 189)
 • чотири і більше авторів (Zaliznyy та ін. 1998)
 • один автор, різні роки (Abharyan 2007; 2010), в хронологічному порядку
 • один автор один рік (Kots 2007a; 2007b), в алфавітному порядку в залежності від назви

 

ПРИМІТКИ

Розміщуються внизу сторінки і мають наскрізну нумерацію: 1, 2, 3, 4 тощо. Посилання на літературу в них повинні бути оформлені так само, як і в основному тексті.

 

БІБЛІОГРАФІЯ (список джерел та літератури)

За основу оформлення посилань було взято стиль The Modern Language Association of America (MLA Style) (https://www.mla.org/MLA-Style).

Список використаних джерел і літератури розміщується наприкінці рукопису. Джерела та література в списку не нумерується, натомість а) організовуються в алфавітному порядку за прізвищами авторів та назвами; б) у випадку посилання на кілька робіт одного автора, організовуються в хронологічному порядку (за роком публікації, починаючи з найбільш раннього); в) якщо зустрічаються роботи одного автора, опубліковані в один і той самий рік, в бібліографічному списку вони розміщуються в алфавітному порядку, виходячи із назв робіт (до року публікації в такому випадку приєднується мала латинська літера: a, b, c).

Бібліографічний опис робіт, виданих мовами, що не використовують латинський алфавіт, складається з двох частин: транслітерація (правила транслітерації див.: https://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html) та оригінальний опис. Перекладати бібліографічний опис на будь-яку мову не треба. На англійську мову перекладаються тільки назви сучасних академічних періодичних видань (після 1945 р.), які вказуються в квадратних дужках [Journal of Ancient History].

Назва книги або періодичного видання, де опублікована стаття, виділяються курсивом. Перед назвою збірника вказується «In:», «У зб.:», «В сб.:». Назва журналу, періодичного видання, збірки вказується курсивом одразу після назви статті, після крапки. Для статей обов’язково вказуються перша та остання сторінки публікації. Назви вітчизняних і зарубіжних журналів наводяться без скорочень, як і назви міст. Назви міст не скорочуються: Київ, Харків, Полтава, Москва, Санкт-Петербург. Видавництва і загальна кількість сторінок у монографії або збірнику праць не вказуються.

 

Приклади оформлення бібліографії:

 

References / Бібліографія

 

Artemenko, A. Znannia do splaty ta іnvestytsіi: analіz transformatsii systemy osvіty. Philosophy of Education, no. 2 (17), 2015, s. 95-107. (In Ukrainian)

Артеменко, А. Знання до сплати та інвестицій: аналіз трансформації системи освіти. Філософія освіти, № 2 (17), 2015, с. 95-107.

 

Bradley, G. The Nature of Roman Strategy in Mid-Republican Colonization and Road Building. In: J. Pelgrom, T.D. Stek (eds), Roman Republican Colonization. New Perspectives from Archaeology and Ancient History. Rome, 2014, pp. 60-72.

 

Derzhavnyi arkhiv Kharkivs'koi oblasti (DAKhO), f. R-5125, op. 4, spr. 797. Spravka ot 13 iiunia 1972 goda i svedeniia oblzravotdela o sostoianii zdravookhraneniia v oblasti za 1950-1971 gody, 18 ark. (In Russian)

Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. Р-5125, оп. 4, спр. 797. Справка от 13 июня 1972 года и сведения облзравотдела о состоянии здравоохранения в области за 1950-1971 годы, 18 арк.

 

Serto, de M. Izobretenie povsednevnosti. Sankt-Peterburg, 2013. (In Russian)

Серто, де М. Изобретение повседневности. Санкт-Петербург, 2013.

 

Vermenych, Ia. V. Istorychna urbanistyka v Ukraini: teoriia mistoznavstva i metodyka litochyslennia. Kyiv, 2011. (In Ukrainian)

Верменич, Я. В. Історична урбаністика в Україні: теорія містознавства і методика літочислення. Київ, 2011.

Правила транслітерації (окремі файли для української та російської мови) див.: https://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html.

 

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Після списку використаних джерел і літератури додається список використаних скорочень в алфавітному порядку. Спочатку подаються скорочення на кирилиці, потім – на латиниці.

 

РЕЗЮМЕ

До тексту статті додається резюме українською та англійською мовами обсягом не менше 1.800 знаків кожне (слід рахувати без назви статті та ключових слів). Редакція просить авторів використовувати британське правопис англійської мови, а для перевірки написання географічних та історичних назв – Оксфордський словник англійської мови. В резюме обов’язково вказується назва статті українською та англійською мовами.

 

ІЛЮСТРАЦІЇ

Ілюстрації (фотографії, мапи, креслення тощо) необхідно надсилати окремими файлами у форматах jpeg, jpg, tif або png. Розмір кожного файлу має становити не менше 300 Кбайт. Кожна ілюстрація повинна мати назву та порядковий номер.

Використання ілюстрацій, що належать до музейних фондів, приватних колекцій тощо, можливе лише із зазначенням місця їх зберігання та правовласника. У разі порушення авторського права, всю відповідальність нестимуть автори публікацій.

Якщо ілюстрація належить автору статті, то в кінці її підпису в дужках обов’язково вказується їх авторство, наприклад: (фотографія Бондаренка О. О.). У разі використання запозичених ілюстрацій посилання на джерело є обов’язковим.

 

ТЕКСТОВІ ТАБЛИЦІ ТА ДІАГРАМИ

Таблиці та діаграми оформлюються в програмах Microsoft Excel або Microsoft Word. Кожна таблиця або діаграма нумерується і має заголовок. Примітки та посилання до таблиці або діаграми наводяться безпосередньо під ними. Діаграми подаються у вигляді зображень у форматах jpeg, jpg, tif або png.

Матеріали, в яких допущені порушення зазначених правил, до розгляду не приймаються. Рукописи, не прийняті до публікації, авторам не повертаються і не рецензуються. Гонорари авторам за опубліковані статті не виплачуються.