No. 21 (2019): Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University Series "Ecology"