Подання

Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 11-м розміром кеглю з 1,0 міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

ОБОВ’ЯЗКИ АВТОРІВ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ТЕКСТУ

РОЗТАШУВАННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

ПОЛІТИКА ОПЛАТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АВТОРСЬКІ ПРАВА

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 

ОБОВ’ЯЗКИ АВТОРІВ

Автори повинні:

 • переконатися, що їхні твори є справді оригінальними;
 • зробити істотний внесок у дослідження (якщо одна стаття має кілька авторів);
 • підтвердити, що рукопис раніше не було опубліковано в іншому місці й що в даний час його не подано на розгляд в інше видання;
 • позначити всі джерела, використані в роботі над рукописом;
 • повідомити про будь-які істотні конфлікти інтересів, що можуть вплинути на оцінку їхніх рукописів.

Інформація, отримана авторами приватно (в розмовах, листуванні чи в обговоренні з третіми особами) не повинна використовуватися або розголошуватися без явного письмового дозволу від джерела. Подаючи статтю на розгляд редколегії, автори погоджуються з тим, що їхня праця, у разі оприлюднення в друкованій версії видання, буде автоматично виставлена у відкритий доступ на сайті журналу.

Факт подання роботи до журналу означає згоду автора із процедурою рецензування статті, а також готовність корегувати її текст та виправляти вказані редакторами та рецензентами помилки. 

Дивись також: "Доброчесна публікація. Міжнародні стандарти для авторів"

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Автори несуть відповідальність за зміст публікації і заявляють, що це їх власна робота, і результати раніше не публікувалися.

Статті мають:

а) містити безперечну наукову новизну;

б) враховувати провідні сучасні публікації з відповідної проблематики й історію її розгляду;

в) відповідати науковим пріоритетам журналу.

Статті публікуються українською та англійською мовами.

Фактом подання матеріалу у Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна серія "Екологія" автор висловлює згоду з чинною в нашому віснику редакційною політикою, етичними принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

Статті перевіряються на предмет плагіату.

Рішення щодо можливості прийняття до друку здійснюється за результатами «подвійного сліпого» рецензування.

Матеріали подаються електронною поштою на адресу visnykecology.journal@karazin.ua або на електронну скриньку відповідального секретаря lvbaskaukr@gmail.com, або ж через сайт журналу.

Середній термін перегляду статті на відповідність вимогам та перевірки на плагіат - 20 днів.

Середній термін рецензування - 60 днів.

Середній термін видання - 90 днів.

Кінцевий термін прийому статей: 30 квітня та 30 жовтня, відповідно

Статті відхиляються, якщо вони не відповідають профілю журналу, або оформлення не відповідає вимогам.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ТЕКСТУ

 1. Шрифт – Times New Roman.
 2. Кегль (розмір шрифту) – 11 pt, 1,0 інтервал.
 3. Поля симетричні (2,5-2,5-2,5-2,5 см).
 4. Текст подається без нумерації сторінок.
 5. Таблиці нумеруються (якщо тільки одна таблиця - не нумерується). Слово Таблиця  – вирівнюється по правому краю. На наступному рядку Назва таблиці – по центру, усе 10 pt, 1,0 інтервал. Коли стаття публікується не англійською мовою усі  назви таблиці  також повинні містити переклад англійською мовою.
 6. Рисунки нумеруються , розташовуються у тексті за посиланням на рисунок. Умовні позначки розташовуються перед назвою рисунка. Рис. 1 – Назва (усе по центру, 10 pt, 1,0 інтервал). Коли стаття публікується не англійською мовою усі назви та позначки до рисунків  також повинні містити переклад англійською мовою.

  РОЗТАШУВАННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ

  1. УДК друкується без відступу, вирівнювання по лівому краю. Великими літерами, нежирним шрифтом.
  2. Ініціали та прізвище автора (авторів) – великими літерами, жирним, вирівнювання по центру. Через кому надається науковий ступінь (д-р або канд. географ./с.-г./біол./хім. наук), наукове звання (проф. або доц.), на наступному рядку вказується посада (наприклад, доцент кафедри екології) –  нежирним, усе – 11 pt, 1,0 інтервал
  3. Повну назву установи –  курсив, нежирним,  10 pt, 1,0 інтервал
  4. Адреса установи, місто, країна –  нежирним, 10 pt, 1,0 інтервал 
  5. е-mail  та ORCID  кожного автора - нежирним, 10 pt, 1,0 інтервал 
  6. Назва статті (друкується великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).
  7. Анотація: обсягом не менше 1800 знаків (біля 300 слів) мовою статті. Анотація повинна бути побудована як реферат у реферативних журналах та відображати суть експериментів, основні результати та їх інтерпретацію. Анотація повинна бути структурованою, а саме, мати такі позиції (жирним): Мета. Методи. Результати. Висновки. 
  8. Ключові слова: 5-6 слів
  9. Основний текст починається через один порожній рядок після анотації. Вирівнювання – за шириною сторінки, абзац 1,0 см.
  10. Текст експериментальної статті повинен складатися з наступних розділів: «Вступ», «Методика» («Об’єкти та методи дослідження»), «Результати», «Обговорення» (можливий об’єднаний розділ «Результати та обговорення»), «Висновки», «Література».
  11. Розділ «Вступ» повинен містити постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями; короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розпочато рішення даної проблеми, виділення конкретних невирішених питань, яким присвячена стаття, формулювання мети роботи.
  12. Розділ «Методика» повинен містити відомості про об’єкт (об’єкти) дослідження, умови експериментів, аналітичні методи, прилади та реактиви.
  13. У розділі «Результати досліджень» надаються отримані результати та повинно відображувати закономірності, які витікають з отриманих даних. Отриману інформацію необхідно порівняти з наявними літературними даними та показати її новизну.
  14. У розділі «Висновки» надається узагальнення та інтерпретація результатів, аналіз причинно-наслідкових зв’язків між виявленими ефектами, і повинно завершуватись відповіддю на питання, яке поставлено у вступі.
  15. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ. Автори наприкінці статті декларують наявність фінансових або інших конфліктів інтересів, які могли вплинути на результати, інтерпретацію та висновки дослідження. Необхідно зазначити всі джерела фінансування роботи (гранти, стипендії, пожертвування, тощо). Якщо немає конфлікта інтересів, так і потрібно заявити: "Автори повідомляють про відсутність конфлікта інтересів"
  16. Список використаної літератури обов’язково оформляється за  ДСТУ 8302:2015, має містити джерела не менше 20, серед них обов’язково : доля посилань на праці останніх 5 років не менше 50%; доля посилань на іноземні публікації не менше 40%;  доля посилань на публікації автора та співавторів  не більше 20% - розмір 10, міжрядковий інтервал 1,0. Посилання на літературу подаються у квадратних дужках з вказуванням номера за порядком посилання у тексті. Зі стислим оглядом основних положень ДСТУ 8302:2015 можна ознайомитись у презентації Сніжани Гузенко. Обов'язково вказувати URL/ DOI.
  17.  Через рядок розмістити: Стаття надійшла до редакції 15.09.2021 
                                                        Стаття  рекомендована до друку 
  18. Через 2 рядка надати інформацію англійською: Ініціали та прізвище автора (авторів) – великими літерами, жирним, вирівнювання по центру. Через кому надається науковий ступінь (Dsc (Geography /Biology) або Ph. D. (Geography/Biology), наукове звання (Professor), на наступному рядку вказується посада (наприклад, Associate Professor of the Ecology Department) –  нежирним, усе – 11 pt, 1,0 інтервал
  19. Повну назву установи –  курсив, нежирним,  10 pt, 1,0 інтервал
  20. Адреса установи, місто, країна –  нежирним, 10 pt, 1,0 інтервал 
  21. е-mail  та ORCID  кожного автора - нежирним, 10 pt, 1,0 інтервал 
  22. Назва статті (друкується великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).
  23. Анотація повинна бути побудована як реферат у реферативних журналах та відображати суть експериментів, основні результати та їх інтерпретацію. Анотація повинна бути структурованою, а саме, мати такі позиції (жирним): Purpose. Methods. Results.Conclusions
  24. Ключові слова (KEY WORDS): 5-6 слів
  25. Бібліографічний опис джерел англійською мовою (References) оформлюється відповідно до норм стилю АРА (American Psychological Association). Компактні керівництва щодо опису джерел згідно з шостим виданням «Publication manual of the American Psychological Association» можна подивитися тут і тут. Обов'язково вказувати  DOI або Retrieved  from .
  26. Через рядок розмістити таке:  The article was received by the editors 15.09.2021             
   The article is recommended for printing 
  27.  Далі, через 2 рядки подати інформацію  російською. Ініціали та прізвище автора (авторів) – великими літерами, жирним, вирівнювання по центру. Через кому надається науковий ступінь, наукове звання, на наступному рядку вказується посада –  нежирним, усе – 11 pt, 1,0 інтервал
  28. Повну назву установи –  курсив, нежирним,  10 pt, 1,0 інтервал
  29. Адреса установи, місто, країна –  нежирним, 10 pt, 1,0 інтервал 
  30. е-mail  та ORCID  кожного автора - нежирним, 10 pt, 1,0 інтервал 
  31. Назва статті (друкується великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).
  32. Анотація повинна  відображати суть експериментів, основні результати та їх інтерпретацію. Анотація повинна бути структурованою, а саме, мати такі позиції (жирним): Цель. Методы. Результаты. Выводы.
  33. Ключові слова: 5-6 слів
  34.  Через рядок вказати: Статья поступила в редакцию 15.09.2021             
   Статья  рекомендована в печать 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 504.54(534)+911.5
Н. В. МАКСИМЕНКО, д-р географ. наук, проф.,
завідувачка кафедри екологічного могіторингу та зпровідної справи
e-mail: nadezdav08@gmail.com       ORCID ID: orcid.org/0000-0002-7921-9990
І. І. РАДІОНОВА
студентка навчально-наукового інституту екології
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
майдан Свободи, 6,  м. Харків, Україна  61022
 
 ШУМОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА УРБОЛАНДШАФТИ м. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ,
ЯК КОНФЛІКТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
Мета. Просторово-часова оцінка шумового навантаження на урболандшафти м. Первомайський Харківської області.
Методи. Вимірювання шуму здійснювалось за допомогою приладу Digital Sound Level Meter з просторовою прив'язкою до GPS координат.
Результати. На основі статистичної обробки даних розроблені картографічні моделі просторового розподілу шумового навантаження в межах міста для 4-х періодів (вихідний і робочий день, вранці і опівдні) встановлено, що рівень шуму в межах лінійно-дорожніх ландшафтів ...... 
Висновки. Отримані результати дають основу для наступного етапу ЛЕП – розробки напрямків покращення екологічного стану лінійно-дорожніх та суміжних з ними ландшафтів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: ландшафтно-екологічне планування, урболандшафт, забруднення, картографічна модель
                                                                                                   Вступ

Особливість ЛЕП урболандшафтів полягає у необхідності здійснення екологічного обстеження території з якомога ширшим діапазоном показників. На оціночному етапі, в першу чергу слід візуалізувати результати польового обстеження території......

                                                                     Список використаної літератури

1. Руденко Л., Маруняк Є., Лісовський С., Чехній В., Голубцов О., & Іваненко Є. Ландшафтознавчі аспекти організації перспективної мережі заповідних територій України. Український Географічний Журнал2016 (3), 18-26. DOI: http://dx.doi.org/10.15407/ugz2016.03.018

2. Удовиченко, В. (2016). Морфодинамічний ландшафтний аналіз території (на прикладі ділянки дослідження мішанолісових комплексів лівобережної україни. Вісник ХНУ Імені В. Н. Каразіна. Cерія «Екологія», 2016(15), 29-37. URL: https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/7891

 

                                                    N. V. MAKSYMENKO, DSc (Geography), Prof.,

                                     Head of the Department of Environmental Monitoring and Protected Area

                                    e-mail: nadezdav08@gmail.com       ORCID ID: orcid.org/0000-0002-7921-9990

                                                                            I. I. RADIONOVA 

                                                    Student of Karazin Institute of Environmental Sciences

                                                           V. N. Karazin Kharkiv National Uviversity
                        V. N. Karazin Kharkiv National University, 6, Svobody Sq., Kharkiv, 61022, Ukraine
                                                                         
                  NOISE LOAD AT URBOLANDSCAPES OF PERVOMAYSKY, AS THE NATURE USE CONFLICT
 
The peculiarity of landscape-ecological planning (LEP) of urban landscapes is the need to carry out an ecological survey of the territory with the widest possible range of indicators, which increases the objectivity of identifying environmental management conflicts. One of the sources of conflicts in urbollandscapes is noise, the intensity of which varies both during the day and during the week.
Purpose of the study is a spatio-temporal estimation of the noise load on the urbolandscape in the Pervomaisky, Kharkov region.
Methods. The noise was measured using a Digital Sound Level Meter with spatial reference to GPS coordinates.
Results. The total volume of the array of experimental data obtained is 1440, based on the statistical processing of which cartographic models of the spatial distribution of the noise load within the city for four periods ..... 
Conclusions. The obtained results provide the basis for the next stage of the transmission line - the development of directions for improving the ecological state of linear-road and adjacent landscapes.
KEYWORDS: landscape-ecological planning, urban landscape, pollution, cartographic model
                                                                                          References

1. Rudenko L., Maruniak Eu., Lisovskyi S., Checkniy V., Golubtsov O., & Ivanenko Ye. (2016). Landscape study aspects of the perspective network of protected areas organization in Ukraine. Ukrainian Geographical Journal, 2016 (3), 18-26. http://dx.doi.org/10.15407/ugz2016.03.018    (In Ukrainian).

2. Udovychenko, V. (2016). Morphodynamic landscape territory analysis (on the example of the mixed-forest landscape of the left bank the Dnipro river of Ukraine research area). Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv national university series «Ecоlogy», 2016(15), 29-37. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/7891  (In Ukrainian).

The article was received by the editors 15.09.2021             

The article is recommended for printing
 
                                                                           Н. В. МАКСИМЕНКО, д-р географ. наук, проф.,
                                        заведующая кафедрой экологического мониторинга и заповедного дела
                                       e-mail: nadezdav08@gmail.com       ORCID ID: orcid.org/0000-0002-7921-9990
                                                                                            И. И. РАДИОНОВА
                                                           студентка учебно-научного института экологии
                                                Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
                                                                    Площадь Свободы 6, Харьков, 61022, Украина
 
                                 ШУМОВАЯ НАГРУЗКА НА УРБОЛАНДШАФТЫ г. ПЕРВОМАЙСКИЙ,
                                                      КАК КОНФЛИКТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
 
Цель. Пространственно-временная оценка шумовой нагрузки на урболандшафты г. Первомайский Харьковской области.
Методы. Измерение шума осуществлялось с помощью прибора Digital Sound Level Meter с пространственной привязкой к GPS координатам.
Результаты. На основе статистической обработки даных разработаны картографические модели пространственного распределения шумовой нагрузки в пределах города для 4-х периодов (выходной и рабочий день, утром и в полдень). Установлено, что уровень шума в пределах линейно-дорожных ландшафтов .......
Выводы. Полученные результаты дают основу для следующего этапа ЛЭП - разработки направлений улучшения экологического состояния линейно-дорожных и смежных с ними ландшафтов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ландшафтно-экологическое планирование, урболандшафт, загрязнение, картографическая модель
 

Статья поступила в редакцию 15.09.2021             

Статья  рекомендована в печать


Рукописи, які не оформлені належним чином, не будуть прийняті до публікації.

Редактори залишають за собою право редакційно переглянути рукопис.

 

ПОЛІТИКА ОПЛАТИ

Журнал пропонує вільний доступ до випусків журналу.

Пубікація статей та оформлення статей безкоштовно.

    

Статті

Присвячення, ювілеї

Нові напрями, інноваційні дослідження

Результати нових напрямків фундаментальних і прикладних екологічних досліджень, інноваційні розробки при дослідженні стану природних компонентів довкілля та збалансованого природокористування, розробки інформаційних технологій , методологічних підходів в екологічних дослідженнях

Екологічні дослідження геосистем

Сучасні наукові дослідження охорони та захисту навколишнього середовища, моніторингу, проблем впливу на природне середовище та його наслідки

Екологічна безпека навколишнього середовища

Вирішення теоретичних та прикладних питань екологічної безпеки життєдіяльності людини, в тому числі технічним питанням безпеки життєдіяльності людини та охорони праці в галузі

Біологічні дослідження

Наукові дослідження у галузі  біологічних наук за спеціальністю Біологія, за галуззю науки: радіобіологія, фізіологія рослин, фізіологія людини і тварин, біологія розвитку, генетика, екологія, гідробіологія, грунтознавство, біотехнологія

Екологічна та природоохоронна освіта

Дослідження проблем географічної, екологічної та природоохоронної освіти вищої школи

Хроніка

Подається інформація про події, нагороди, ювілеї,  а також рецензії монографій.

Управління екологічною безпекою

Результати досліджень управління екологічною безпекою довкілля, вирішення питань безпеки життєдіяльності людини

Методологічні підходи в екологічних дослідженнях

Нові методології, нові методи екологічних досліджень довкілля

Дослідження рекреаційних ресурсів

Дослідження рекреаційних ресурсів

Природоохоронна освіта

Статті присвячені питанням природоохоронної освіти та виховання

Практика міжнародного співробітництва: програма TEMPUS

Міжнародне співробітництво: аналіз, доробки, виховання, освіта

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.