Етичний кодекс

Стосунки між авторами, редакцією й рецензентами в нашому журналі ґрунтуються на засадах академічної доброзичливості, об’єктивності оцінок та пріоритету наукової якості. Редакція Людина та довкілля. Проблеми неоекології у своїй діяльності керується принципами Code of Conduct for Editors, створеного Committee of Publication Ethics (COPE), зокрема: Этическим кодексом ученого Украины

                                                                                          FAIR PLAY

Рукописи оцінюються на підставі їхньої наукової якості, незалежно від до раси, етнічної приналежності, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, громадянства чи політичних поглядів автора.

                                                                          ОБОВ’ЯЗКИ РЕДАКТОРІВ

Головний редактор керується політикою редколегії журналу й радиться з іншими редакторами та рецензентами щодо рішення про публікацію.

Редактори

 • мають всі повноваження відхилити або прийняти статтю, керуючись об'єктивними науковими критеріями та висновками рецензентів;
 • гарантують якість матеріалів, які вони публікують чи схвалюють до публікації;
 • сприяють виправленню знайдених помилок або відхиляють матеріали у разі, коли таке виправлення з тих чи інших причин неможливе;
 • повинні виявляти будь-які конфлікти інтересів;
 • мають забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується представлених рукописів;
 • зобов'язуються обстоювати свободу наукового самовираження;
 • мають зберігати анонімність рецензентів.

Якщо редактори мають підозри щодо автентичності, оригінальності чи етичної коректності статті, її оприлюднення відкладається до того часу, поки всі сумніви не дістануть остаточного з’ясування. Не оприлюднені матеріали з представлених на розгляд редколегії рукописів редактори не можуть використовувати у власних дослідженнях без письмової згоди авторів.

Смотри также: "Доброчесна публікація. Міжнародні стандарти для редакторів"

   

                                                                              ОБОВ’ЯЗКИ АВТОРІВ

Автори повинні:

 • переконатися, що їхні твори є справді оригінальними;
 • зробити істотний внесок у дослідження (якщо одна стаття має кілька авторів);
 • підтвердити, що рукопис раніше не було опубліковано в іншому місці й що в даний час його не подано на розгляд в інше видання;
 • позначити всі джерела, використані в роботі над рукописом;
 • повідомити про будь-які істотні конфлікти інтересів, що можуть вплинути на оцінку їхніх рукописів.

Інформація, отримана авторами приватно (в розмовах, листуванні чи в обговоренні з третіми особами) не повинна використовуватися або розголошуватися без явного письмового дозволу від джерела. Подаючи статтю на розгляд редколегії, автори погоджуються з тим, що їхня праця, у разі оприлюднення в друкованій версії видання, буде автоматично виставлена у відкритий доступ на сайті журналу.

Факт подання роботи до журналу означає згоду автора із процедурою рецензування статті, а також готовність корегувати її текст та виправляти вказані редакторами та рецензентами помилки. 

Дивись також: "Доброчесна публікація. Міжнародні стандарти для авторів"

                                                                  

                                                                      ОБОВ’ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ

Рецензенти повинні:

 • повідомляти редакцію про будь-які конфлікти інтересів, що можуть впливати на їхні висновки;
 • зберігати конфіденційність інформації, що стосується рукопису;
 • бути об'єктивними й конструктивними у своїх відгуках.

Не оприлюднені матеріали з представлених на розгляд редколегії рукописів рецензенти не можуть використовувати у власних дослідженнях без письмової згоди авторів. 

                                                                       

                                                                   ВІДКЛИКАННЯ ПУБЛІКАЦІЙ

Загальні положення

1. Відкликання тексту наукової статті (ретракція) являє собою механізм виправлення опублікованої інформації та оповіщення читачів про те, що опублікована наукова стаття містить серйозні недоліки або помилкові дані, яким не можна довіряти. Недостовірність даних може бути результатом як випадковості, так і усвідомлених порушень.

2. Ретракція також використовується для попередження читачів про випадки дублювання публікацій (коли автори представляють одні й ті ж дані в декількох публікаціях), плагіату та приховування конфліктів інтересів, які могли вплинути на інтерпретацію даних або рекомендації щодо їх використання.

3. Основна мета ретракції – виправлення опублікованої інформації та забезпечення її цілісності, а не покарання авторів, які вчинили порушення.

Приводи і підстави для відкликання статті

Підставами для відкликання статті є порушення етичних принципів журналу.

До числа підстав для відкликання статті відносяться:

 • Наявність неправомірних запозичень в значному обсязі;
 • Дублювання статті в декількох виданнях;
 • Виявлення в роботі фабрикації або фальсифікацій (наприклад, підтасування даних досліджень);
 • Виявлення в роботі серйозних помилок (наприклад, неправильної інтерпретації результатів), що ставить під сумнів наукову цінність матеріалу;
 • Некоректний склад авторів (включені особи, що не відповідають критеріям авторства або відсутній той, хто гідний бути автором);
 • Прихований конфлікт інтересів (та інші порушення публікаційної етики);
 • Перевидання статті без згоди автора;
 • Інші порушення етичних принципів журналу.

Приводом для відкликання статті є:

 • Звернення автора про відкликання статті;
 • Подання головного редактора журналу.

Порядок відкликання статті

1. Рішення про відкликання статті приймається редакційною колегією журналу за поданням головного редактора журналу. Подання має містити інформацію про наявність підстав для відкликання статті, зазначених цими діючими правилами. Рішення про відкликання статті приймається з урахуванням відповіді автора статті, що обґрунтовує його позицію з питання про відкликання статті (за умови надходження даної відповіді).

2. Якщо автор/авторський колектив вважають за необхідне відкликати статтю, вони звертаються до редакції, мотивовано пояснивши причину свого рішення. Редакція відповідає авторам і при наявності підстав для ретракції, вона самостійно здійснює ретрагування тексту статті.

3. Якщо редакція приймає рішення про відкликання тексту статті на підставі своєї експертизи або інформації, що надійшла до редакції, про це інформується автор/авторський колектив і від автора очікується його думка про обґрунтованість подання головного редактора з питання про відкликання статті. Якщо автор/авторський колектив ігнорує запит редакції, редакція має право звернутися за допомогою до ради з етики наукових публікацій та/або провести ретракцію публікації без урахування думки автора.

4. Рішення про відкликання статті оформлюється протоколом засідання Редакційної колегії журналу.

5. Прийнявши рішення відкликати статтю, редакція вказує причину ретракції (в разі виявлення плагіату – із зазначенням джерела запозичення), а також дату ретракції. Стаття і опис статті залишаються на інтернет-сайті журналу у складі відповідного випуску журналу, але на електронну версію тексту наноситься напис «ВІДКЛИКАНО» та дата ретракції. Ця ж позначка ставиться у статті та у змісті випуску.

6. Головний редактор журналу направляє до ради з етики наукових публікацій протокол засідання редакційної ради журналу, в якому вказується дата проведення засідання, склад присутніх, результати експертизи, обґрунтоване рішення та заповнена форма:

 • ПІБ автора і назва статті
 • Назва видання, з якого текст відкликається
 • Ініціатор відкликання статті
 • Підстава для відкликання статті та дата прийняття рішення
 • Посилання на сторінку на сайті видання, на якій подано інформацію про ретракцію
 • Вихідні дані статті та DOI
 • Тематика статті

7. Автору (провідному автору в разі колективного авторства) направляється протокол засідання редакційної ради журналу з формулюванням, що обґрунтовує причину відкликання статті.

8. Редакційною радою журналу одночасно з прийняттям рішення про відкликання статті може бути прийнято рішення про накладення заборони на прийняття до публікації статей від автора ретрагованої статті на певний термін.

9. Про ретрагування статті розміщується інформація на веб-сайті журналу.