Галузь та проблематика

У віснику надаються результати теоретичних та прикладних досліджень у галузі екології, географії, екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.

Пріоритет надано розв’язанню актуальних екологічних проблем та найкращим практикам міжнародного досвіду їх вирішення, екологічного менеджменту, інноваційним дослідженням із застусуванням нових методів та методик, розробці інформаційних технологій в галузі екології та збалансованого природокористування. Викладаються питання організації та методологічних досліджень національної вищої екологічної та природоохоронної освіти.

Для науковців і фахівців-екологів, а також викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів України та інших стран без будь-яких обмежень

Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ № 21557-11457P від 21.08.2015

Журнал зареєстрований у міжнародних наукометричних базах Index Copernicus, Google Scholar, ВІНІТІ

Власний сайт журналу:  http://visnecology.univer.kharkov.ua/?q=uk

До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами, оформлені згідно з правилами для авторів.

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Періодичність публікації

Журнал виходить 2 рази на рік. Матеріали публікуються після затвердження номеру до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

 Перевірка на наявність плагіату

Технічний редактор перевіряє текст подання на наявність плагіату за допомогою системи Unichek

Коефіцієнт Подібності  має бути не більше 20% -- оригінальна робота (позитивний висновок)

 Процес рецензування

 1. Всі наукові статті, що надійшли до редакції журналу, підлягають обов'язковому рецензуванню.

2. Подана наукова стаття розглядається відповідальним секретарем на предмет відповідності профілю журналу, вимогам до оформлення  і направляється на рецензування фахівця (доктора  або кандидату наук), що має найбільш близьку до теми наукову спеціалізацію.

3. У рецензії висвітлюються наступні питання:

-       новизна теми, нові ідеї, узагальнення відомих чи повторення;

-       відповідність змісту статті заявленої в назві теми;

-       обґрунтованість постановки і глибина розробки проблеми;

-       відповідність обраної методології  та методів дослідження поставленим цілям;

-       змістовність ілюстративного матеріалу;

-       достатність та достовірність експериментальних даних;

-       обґрунтованість представлених висновків;

-       практична значущість статті.

4. Рецензування проводиться подвійне «сліпе». Рецензентам (двом) невідомо  автор рецензованої статті, а прізвище рецензентів невідомо автору статті.

5. При наявності в рецензії рекомендацій щодо виправлення чи доопрацювання статті, текст рецензії направляється автору  з пропозицією врахувати їх при підготовці нового варіанту або аргументовано (частково або повністю) їх спростувати.

6. Допрацьована (перероблена) автором стаття повторно направляються на рецензування того ж рецензента, який зробив критичні зауваження.

7. В разі незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. Стаття може бути спрямована на повторне рецензування або на узгодження в редакційну колегію.

8. Редакція залишає за собою право відхилення статей у разі нездатності або небажання автора врахувати побажання редакції.

9. У разі відмови в публікації статті редакція надсилає автору мотивовану відмову.

10. При наявності негативних рецензій на рукопис від двох різних рецензентів або однієї негативної на її доопрацьований варіант стаття відхиляється без розгляду іншими членами редколегії.

11. Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар інформує про це автора і вказує терміни публікації.

12. Максимальний термін рецензування - між датами надходження рукопису до редакції і винесенням редколегією рішення - становить два місяці.

13. Оригінали рецензій зберігаються в редакції журналу протягом трьох років.

 
 Політика відкритого доступу

Редакція видання практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Під відкритим доступом згідно з Будапештською Декларацією відкритого доступу (2002 р.) мається на увазі безкоштовний, швидкий, постійний, повнотекстовий доступ в режимі реального часу до рецензованих матеріалів журналу, що реалізовується для будь-якого користувача у глобальній інформаційній мережі. Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна серія "Екологія" публікує статті під Creative Commons ліцензією (СС BY 3.0), згідно з якою дозволяється копіювання, поширення, демонстрація, модифікація й розробка власних творів на основі наведених матеріалів за умови надання посилань на оригінальну роботу. При цьому результат може поширюватися під іншою ліцензією, наприклад, більш закритою. З повним текстом ліцензії можна ознайомитися за посиланням: СС BY 3.0

Журнал відкритого доступу працює за відмінною від передплати моделлю: всі витрати на створення такого журналу та організацію доступу несе автор статті та інституція, де він працює, тощо, кінцевий користувач отримує доступ до журналу безкоштовно.

Етичний кодекс

Редакція Вісника Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна серія "Екологія" у своїй діяльності керується нормами, викладеними у роботі Доброчесна публікація: міжнародні стандарти для редакторів (уклад. О.О. Гужва, І.О. Солдатенко, Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017), Етичним кодексом ученого України та документом Норми поведінки й найкраща практика для редакторів (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors), складеним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org).

Автори та рецензенти керуються Етичним кодексом ученого України

Міжнародні стандарти для редакторів


Міжнародні стандарти для авторів

Архівування

 Журнал підтримує систему LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe), що забезпечує безпечне та постійне збереження
 
Редагування статей

Оплата за подання статті відсутня. Журнал не отримує оплату за редакційну обробку статей.

Конфлікт інтересів

Автори наприкінці статті декларують наявність фінансових або інших конфліктів інтересів, які могли вплинути на результати, інтерпретацію та висновки дослідження. Необхідно зазначити всі джерела фінансування роботи (гранти, стипендії, пожертвування, тощо). Якщо немає конфлікта інтересів, так і потрібно заявити: "Автори повідомляють про відсутність конфлікта інтересів".

Авторські права та ліцензія

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

Історія журналу

Серія "Екологія" Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна заснована у 2005 році заслуженим діячем науки і техніки України, заслуженим професором Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктором географічних наук, професором Некосом Володимиром Юхимовичем.