Галузь та проблематика

У віснику надаються результати теоретичних та прикладних досліджень у галузі екології, географії, екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.

Пріоритет надано розв’язанню актуальних екологічних проблем та найкращим практикам міжнародного досвіду їх вирішення, екологічного менеджменту, інноваційним дослідженням із застусуванням нових методів та методик, розробці інформаційних технологій в галузі екології та збалансованого природокористування.

Викладаються питання організації та методологічних досліджень національної вищої екологічної та природоохоронної освіти.

Для науковців і фахівців-екологів, а також викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів України та інших стран без будь-яких обмежень

Процес рецензування

Ми перевіряємо всі подані рукописи на плагіат програмним забезпеченням StrikePlagiarism.com перед процесом рецензування.

Ця система розраховує частку запозиченого тексту за двома показниками: коефіцієнт подібності 1 (відсоток тексту, що визначає рівень запозичень, знайдених у певних джерелах, які складаються з фрагментів тексту, що містять щонайменше 5 слів) та коефіцієнт подібності 2 (відсоток тексту, що визначає рівень запозичень, знайдених у певних джерелах, які складаються з фрагментів тексту, що містять щонайменше 25 слів).

Якщо за результатами перевірки подання коефіцієнт подібності 1 та/або коефіцієнт подібності 2 перевищують 5 %, подання відхиляється.

Порядок рецензування рукопису, спрямованого до редакції журналу

1. Всі наукові статті, що надійшли до редакції журналу, підлягають обов'язковому рецензуванню.

2. Подана наукова стаття розглядається відповідальним секретарем на предмет відповідності профілю журналу, вимогам до оформлення  і направляється на рецензування фахівця (доктора  або кандидату наук), що має найбільш близьку до теми наукову спеціалізацію.

3. У рецензії висвітлюються наступні питання:

-       новизна теми, нові ідеї, узагальнення відомих чи повторення;

-       відповідність змісту статті заявленої в назві теми;

-       обґрунтованість постановки і глибина розробки проблеми;

-       відповідність обраної методології  та методів дослідження поставленим цілям;

-       змістовність ілюстративного матеріалу;

-       достатність та достовірність експериментальних даних;

-       обґрунтованість представлених висновків;

-       практична значущість статті.

4. Рецензування проводиться подвійне «сліпе». Рецензентам (двом) невідомо  автор рецензованої статті, а прізвище рецензентів невідомо автору статті.

5. При наявності в рецензії рекомендацій щодо виправлення чи доопрацювання статті, текст рецензії направляється автору  з пропозицією врахувати їх при підготовці нового варіанту або аргументовано (частково або повністю) їх спростувати.

6. Допрацьована (перероблена) автором стаття повторно направляються на рецензування того ж рецензента, який зробив критичні зауваження.

7. В разі незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. Стаття може бути спрямована на повторне рецензування або на узгодження в редакційну колегію.

8. Редакція залишає за собою право відхилення статей у разі нездатності або небажання автора врахувати побажання редакції.

9. У разі відмови в публікації статті редакція надсилає автору мотивовану відмову.

10. При наявності негативних рецензій на рукопис від двох різних рецензентів або однієї негативної на її доопрацьований варіант стаття відхиляється без розгляду іншими членами редколегії.

11. Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар інформує про це автора і вказує терміни публікації.

12. Максимальний термін рецензування - між датами надходження рукопису до редакції і винесенням редколегією рішення - становить два місяці.

13. Оригінали рецензій зберігаються в редакції журналу протягом трьох років.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Етичний кодекс

Редакція Вісника Харківського національного університету серія "Екологія" у своїй діяльності керується нормами, викладеними у роботі Доброчесна публікація: міжнародні стандарти для редакторів (уклад. О.О. Гужва, І.О. Солдатенко, Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017), Етичним кодексом ученого України та документом Норми поведінки й найкраща практика для редакторів (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors), складеним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org).

Автори та рецензенти керуються Етичним кодексом ученого України

Міжнародні стандарти для редакторів


Міжнародні стандарти для авторів

 

Періодичність видання

2 рази на рік

Редагування статей

Журнал не отримує оплату за редакційну обробку статей.

Історія журналу

Серія "Екологія" Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна заснована у 2005 році заслуженим діячем науки і техніки України, заслуженим професором Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктором географічних наук, професором Некосом Володимиром Юхимовичем.