No. 17 (2017): Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University series "Ecology"