Вплив діяльності Новокраматорського машинобудівного заводу на навколишнє природне середовище

  • Л. В. Баскакова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Н. Б. Кравченко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • О. О. Сафонова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: забруднення, атмосферне повітря, водне середовище, рослинність, природоохоронні заходи, економічна ефективність

Анотація

Мета. Дослідження впливу діяльності багатопрофільного підприємства  машинобудівної галузі ПАТ «НКМЗ» на атмосферне повітря, водойми та рослинне покриття. Методи. Польовий, атомно-абсорбційної спектрофотометрії,  математичний та аналітичний методи обробки інформації. Результати. У атмосферне повітря за обсягом переважають викиди оксиду вуглецю, діоксиду азоту, твердих частинок, легких органічних сполук, сірки діоксиду, заліза та фтористого водню, хоча ці обсяги зменшуються у порівняння з попереднім роком. Зменшуються також і обсяги накопичення відходів. Дослідження проб ґрунту, води та рослин на території заводу та в межах і поза меж СЗЗ визначили, що санітарно-захисна зона підприємства виконує свої функції. Виконано порівняльний аналіз збитків від забруднення атмосферного повітря та екологічних податків за викиди підприємства, розраховано ефективність природоохоронних заходів підприємства. Висновки. ПАТ «НКМЗ» є одним з основних забруднювачів атмосферного повітря. Санітарно-захисна зона підприємства виконує свої функції. Розрахунки ефективності природоохоронних заходів підприємства свідчать про доцільність їх впровадження.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Лозовська Н.М. Вплив українських підприємств харчової галузі на довкілля. Інтелект XXI. 2014. № 2. С. 136-144. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2014_2_17

2. Маслова О. В., Малюкова А. В.Вплив промислового підприємства на стан атмосфери (на прикладі ВАТ „ Запорізький абразивний комбінат ”). Вісник Запорізького національного університету . 2008, « 2. С.129-135 URL: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2008/bio_2008_2/2008-26-06/maslova2.pdf

3. Кравченко Н. Б., Мільченко А. А. Вирішення проблеми фінансування процесу екологізації швейного виробництва. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2014. №1-2(21). С.106-111.

4. Карачка В. В. Вплив викидів хімічного заводу на забруднення грунту важкими металами. Вісник аг-рарної науки.2005. № 6. C. 81-83

5. Екологічний паспорт Донецької області 2016 р. URL: http://ecology.donoda.gov.ua/wp-content/uploads/2016/08/ЕКОЛОГІЧНИЙ-ПАСПОРТ-ДОНЕЦЬКОЇ-ОБЛАСТІ-ЗА-2016-рік.docx

6. Екологічний паспорт Донецької області 2014 р. URL: http://old.menr.gov.ua/docs/protection1/donetska/Donetska_ekopasport_2014.doc

7. Екологічний паспорт Донецької області 2015 р. URL: http://old.menr.gov.ua/docs/protection1/donetska/Donetska_ekopasport_2015.doc

8. Охорона природи. Ґрунти. Класифікація хімічних речовин для контролю забруднення: ГОСТ 17.4.1.02-83. – М.: 2006. – 4 с. – (Міждержавний стандарт).

9. Тимчасова типова методика визначення економічної ефективності природоохоронних заходів та оцінки економічних збитків, спричинених народному господарству забрудненням навколишнього середовища. М.: 1986. 140 с

10. Податковий Кодекс України . URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

11. Звіт про вплив ПАТ «НКМЗ» на навколишнє середовище у 2016 р. Д.:2017. 55 с.
Опубліковано
2017-12-29
Як цитувати
Баскакова, Л. В., Кравченко, Н. Б., & Сафонова, О. О. (2017). Вплив діяльності Новокраматорського машинобудівного заводу на навколишнє природне середовище. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія», (17), 89-98. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/10065