No. 25 (2021): Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University series «Еcоlogy»