Комплексна еколого-аналітична оцінка системи «автомобіль – дорога – середовище» на прикладі ділянки дороги М-29

  • Г. В. Адамова Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» вул.Бакуліна,6, м. Харків, 61166,Україна https://orcid.org/0000-0003-2560-1032
Ключові слова: експертно-аналітична оцінка, метод аналізу ієрархій, придорожній ґрунт, придорожня рослинність, важкі метали

Анотація

Мета. Надати методичний підхід та результати комплексної еколого-аналітичної оцінки впливу на довкілля системи «автомобіль-дорога-середовище».

Методи. Експертно-аналітичний аналіз, метод аналізу ієрархій Т.Сааті, метод прямих вимірів та відбір проб рослинності та ґрунту, лабораторні дослідження вмісту важких металів у відібраних пробах методом атомно-абсорбційної спектроскопії.

Результати. Аналіз комплексного впливу системи «автомобіль-дорога-середовище» (АДС) на стан навколишнього природного середовища дав змогу розробити комплексну багаторівневу  ієрархічну структуру впливу системи «АДС» на складові довкілля, для подальшого проведення еколого-аналітичної оцінки. За результатами еколого-аналітичної оцінки визначено, що складові навколишнього природного середовища зазнають значного впливу з боку діяльності системи «АДС», причому найбільше живі організми у придорожньому просторі (43,5 % від загального впливу). Під час проведення натурних досліджень, з’ясовано, що доцільно застосовувати прямі виміри під час вибору інформативності точок відбору проб ґрунту та рослинності. Після опрацювання лабораторних досліджень  виявлено перевищення ГДК важких металів у зразках рослинності та ґрунту придорожнього простору на відстані 10 м, 50 м  та 100 м від полотна дороги, встановлено ранговий ряд накопичення важких металів у досліджуваних зразках рослинності та ґрунту придорожнього простору.

Висновки. Встановлено, що комплексність впливу системи «АДС» на довкілля суттєво залежить від біотичної складової придорожнього простору, якій, як правило,  до цього часу мало приділялося уваги. Зроблено висновок про те, що біота придорожнього простору не тільки  схильна до кумуляції забруднюючих речовин, в тому числі важких металів, а може використовуватись для ефективного комплексного моніторингу екологічного стану навколишнього середовища в зоні впливу автомобільних доріг

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Г. В. Адамова , Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» вул.Бакуліна,6, м. Харків, 61166,Україна

аспірантка лабораторії оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи

Посилання

Чернишова О., Петренко І., Вишебаба П. Еколого-транспортні проблеми сучасної України. МЦПД. 2020. 26 с.

В Украине посчитали средний возраст автопарка по всем сегментам. URL: https://autoconsulting.com.ua/news.php?catid=41

Павлова Е.И., Новиков В.К. Общая экология и экология транспорта. Учебник и практикум. 5-е из-дание. Изд-во Юрайт. 2018. 480 с.

Адамова Г.В., Пісня Л.А. Визначення впливу транспортно-дорожнього комплексу на довкілля на прикладі ділянки автомобільної дороги М-29 Харків-Дніпро. Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки. Зб. наук. пр. УКРНДІЕП; ХНУ імені В. Н. Ка-разіна. Х.: ПП «Стиль-Іздат». 2020. Вип. 42. 214 с. URL: http://www.niiep.kharkov.ua/sites/default/files/Sbornik2020.pdf

Статистичний щорічник України за 2019 рік. Державна служба статистики України – Вернер І. Є. (за редакцією), Київ, 2020. 465 с.

Україна у цифрах у 2019 році/ Державна служба статистики України// Статистичний збірник - Вернер І. Є. (за редакцією), Київ, 2020. 44 с.

Державне агенство автомобільних доріг України. URL: https://ukravtodor.gov.ua/

Перелік державних автомобільних доріг Харківської області. URL: https://kh.ukravtodor.gov.ua/pro_sluzhbu/perelik_derzhavnykh_avtomobilnykh_dorih_kharkivskoi_oblasti.html

Зрозуміла інфографіка класифікації доріг Харківської області. URL: https://kh.ukravtodor.gov.ua/pro_sluzhbu/zrozumila_infohrafika_klasyfikatsii_dorih_kharkivskoi_oblasti.html

Аболмасова Г. В., Пісня Л.А., Черба О.В. (вересень. 9-13. 2019).Елементи інтегрального підходу в екологічній оцінці стану забрудненості придорожнього простору. Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення. матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків. УКРНДІЕП. ПП «Стиль-Іздат». 2019. С.5-8. URL: http://www.niiep.kharkov.ua/sites/default/files/Konfer2019.pdf

Адамова Г.В. Аналіз впливу системи «автомобіль-дорога-середовище» на об’єкти навколишнього природного середовища. The current state of development of world science: characteristics and features. Сollection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference. 2021. (Vol. 1),. Lisbon, Portuguese Republic: European Scientific Platform. DOI:10.36074/scienta-04.06.2021. URL:https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/download/04.06.2021/545

Аболмасова Г.В., Пісня Л.А. Важкі метали у ґрунтах та рослинності придорожнього простору. Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук, статей XVІ Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Харків, 14-18 вересня 2020 р.)Харків. УКРНДІЕП. ПП «Стиль-Іздат», 2020. C.13-17. URL:http://www.niiep.kharkov.ua/sites/default/files/konfer2020.pdf

Аболмасова Г.В. Система «автомобіль-дорога» як джерело надходження важких металів у придо-рожній простір. Збірник тез доповідей IV Спеціалізованого міжнародного Запорізького екологіч-ного форуму «ЕКО ФОРУМ - 2020». (Запоріжжя, 14-18 вересня 2020 р.). Запорізька міська рада, Запорізька торгово-промислова палата, 2020. URL: https://new.ziif.in.ua/wp-content/uploads/2020/12/Zbirka-tez-Eko-Forum-2020.pdf

Оцінка впливу на навколишнє середовище Капітальний ремонт автомобільної дороги під’їзд до ДП МА «Бориспіль» км 0+000 – км2+800 (інв. №47590) з системою освітлення (інв №47273) (ко-ригування). РОБОЧИЙ ПРОЕКТ. ТОМ 5. 37-14.2/5-3-ОВНС. ТОВ «ІНТЕРПРОЕКТ». 2017. 51 с.

Коваленко Л.О. Аналіз моніторингу забруднення атмосферного повітря. Науково-технічний збір-ник «Проблеми розвитку міського середовища». К: Національний авіаційний університет. 2016. Вип.2 (16). С. 168-177. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prms_2016_2_21

Денисов В.В. Экология города. Учебное пособие – под ред. проф. В.В. Денисова. М.: «Феникс», Ростов н/Д. 2015. 568 с.

Пепина Л.А., Созонтова А.Н., Загрязнение атмосферного воздуха автомобильнодорожным ком-плексом. Alfabuild. 2017. №1 (1). С. 99-110. URL: https://alfabuild.spbstu.ru/userfiles/files/AlfaBuild/AlfaBuild_2017_1/8_1.pdf

Rolli N.M., Hiremath P.S., Karalatti, B.I., Hotti Y.B. & Kattimani V.K. Phytoassay of Heavy Metals Pol-lution in Roadside Environment: Bioindicators. Int J Recent Sci Res. 2019. Vol.10. No 12. P. 36499-36503. DOI: http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2020.1012.4934.

Pankaj Kumar & Kuldeep. Potential Toxic Heavy Metal Contamination of Roadside Soil. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci. 2018. Vol. 7. No 7: 465-471. DOI: https://doi.org/10.20546/ijcmas.2018.707.056

Леонидова Т. В., Сидоренкова Н. К., Блохина Н. А., Харитонов И. Д. Содержание тяжелых ме-таллов в придорожной зоне автомобильных трасс. Международный журнал прикладных и фунда-ментальных исследований. 2019. № 1. С. 146–149. URL: https://www.applied-research.ru/ru/article/view?id=12657

Hyun-Min Hwang,Matthew J. Fiala,Terry L. Wade & Dongjoo Park. Review of pollutants in urban road dust: Part II. Organic contaminants from vehicles and road management. International Journal of Urban Sciences. Vol. 23. 2019. No 4. P. 445-463. DOI https://doi.org/10.1080/12265934.2018.1538811

Мостепан О.В. Дослідження впливу зливових вод з автомобільних доріг з різною інтенсивністю руху на забруднення водних об’єктів. Вестник ХНАДУ. 2011. № 52. С. 23–26. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-vliyaniya-livnevyh-vod-s-avtomobilnyh-dorog-s-raznoy-intensivnostyu-dvizheniya-na-zagryaznenie-vodnyh-obektov/viewer

Матейчик В.П., Вайганг Г.О., Яновський В.В. Оцінка параметричного забруднення придорожнього середовища міськими транспортними потоками. Вісник Національного транспортного універси-тету. Серія «Технічні науки». 2016. Вип. 2 (35). С.141-150. URL: http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/35_2016/141-150.pdf

Зеркалов Д.В. Екологічна безпека та охорона довкілля: Монографія. К.: Основа, 2012. 514 с.

Sanja Grubesa and Mia Suhanek (June 18th 2020). Traffic Noise, Noise and Environment, Daniela Siano and Alice Elizabeth González, IntechOpen, DOI: https://doi.org/10.5772/intechopen.9289

Аболмасова Г.В., Пісня Л.А., Черепньов І.А., Калінін І.В. Комплексна екологічна оцінка впливу системи «автомобіль-дорога-середовище» на об’єкти навколишнього природного середовища. Науковий Журнал “Інженерія природокористування”. Х. 2019. №4(14). С.75-85. URL: http://enm.khntusg.com.ua/index.php/enm/issue/view/24

Кравченко Т.К., Середенко Н.Н., Создание систем поддержки принятия решений: интеграция преимуществ отдельных подходов. Искусственный интеллект и принятие решений. М.: Изд-во Институт системного анализа РАН. 2012. № 1. С. 39-46. URL:http://www.isa.ru/aidt/images/documents/2012-01/39_46.pdf

Hamed Taherdoost. Decision Making Using the Analytic Hierarchy Process (AHP); A Step by Step Approach. International Journal of Economics and Management System, IARAS, 2017. HAL Id: hal-02557320 URL:https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02557320

Опубліковано
2021-11-15
Як цитувати
Адамова , Г. В. (2021). Комплексна еколого-аналітична оцінка системи «автомобіль – дорога – середовище» на прикладі ділянки дороги М-29. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», (25), 55-69. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2021-25-05