Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки

Проблематика: 
– Методика викладання мов (української, російської, англійської, французької та інших) у вищих навчальних закладах.
– Психолого-педагогічні засади методики викладання мов.
– Принципи наступності та міжпредметної координації у викладанні мов.
– Використання новітніх технологій у процесі викладання мов.
– Теоретичні і практичні питання навчання перекладу.
– Принципи розробки нових підручників і навчальних посібників з мови для вищої школи.

Перiодичнiсть: 2 рази на рiк

ISSN 2073-4379