Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, RTF.
 • Інтернет-посилання у списку літератури супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з полуторним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів.
 • При поданні статті в супроводжувальному листі автор має зазначити, що цей матеріал ніде не друкувався раніше і на сьогоднішній день не поданий в жодне інше видання.

Керівництво для авторів

   

ВИМОГИ

до оформлення статті, що подається у “Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна”, серія “Історія України. Українознавство: історичні  та філософські науки”.

 Текст статті має бути набраний на комп’ютері;  береги: верхній, нижній, лівий – 25 мм, правий – 15 мм; шрифт Times New Roman Cyr; кегль 14, через півтора інтервалу з числом рядків на сторінці не більше 30.

Наукова стаття повинна бути підготовлена українською, російською або англійською мовами з  дотриманням усіх вимог правопису і обов’язково вичитана авторами.  

Електронний варіант статті подається до редакційної колегії у форматі  rtf. Ім’я файла повинно відповідати прізвищу автора. Сторінки не нумеруються.

Разом із статтею до редакційної колегії подається супровідний лист, в якому зазначається, що подані автором матеріали раніше не були опубліковані і не надіслані на розгляд у редакційні колегії інших видань як в Україні, так і за кордоном.

На першій сторінці статті зліва зазначається УДК. Назва друкується нижче через два інтервали великими літерами і виділяється жирним шрифтом.  Нижче по центру аркуша подаються ініціали та прізвище автора (авторів). Нижче – назва установи, де працює автор(ри), корпоративна або особиста електронна адреса, потім наводиться код ORCID. Після назви статті подаються анотації відповідно українською, російською та англійською  мовами (обсяг кожної – 1800 знаків; слово “анотація” не наводиться) та ключові слова (5-6). Анотація має містити у собі стислий опис авторського наукового доробку.

Далі через два  інтервали друкується текст. Використовуються позатекстові бібліографічні посилання. Після тексту через два інтервали друкується слово “Література”, після якого друкуються посилання в такому порядку: а) монографії, авторські статті у періодичних виданнях та опубліковані джерела в алфавітному порядку, спочатку кирилицею, а потім латиницею; б) окремі періодичні видання в алфавітному порядку із зазначенням характеру видання та місця видання (у дужках); в) архівні установи (повна сучасна назва).  Бібліографічний опис джерел та посилань у тексті виконується відповідно до вимог МОН України, зокрема – ДСТУ 8302:2015. При описі друкованого джерела обов’язково слід зазначати місце видання (місто), видавництво, рік видання, загальну кількість сторінок (для статей у періодичних виданнях – сторінки статті).


                                                                                                                       ПРИКЛАДИ

                                                                                           ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ

                                                                           У СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ У НАУКОВИХ СТАТТЯХ

                                                                   з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015

 

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

Один автор

 1. Александрович В. С. Король Данило Романович. Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В., 2013. 240 с.
 2. Багалій Д. І. Нарис історії України. Доба натурального господарства. К.: Час, 1994. 288 с.
 3. Грушевський М. С. Історія України-Руси: у 11 т., 12 кн. К.: Наук. думка, 1993. Т. 3. 588 с.
 4. Дашкевич Н. П. Княжение Даниила Галицкого, по русским и иностранным известиям. К.: Унив. тип., 1873. 158 с.

Два автори

 1. Фроянов И. Я., Дворниченко А. Ю. Города-государства Древней Руси. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1988. 269 с.

Три автори

 1. Кульчицький В., Тищик Б., Бойко І. Галицько-Волинська держава (1999–1349): монографія. Львів: Бібльос, 2006. 280 с.

Чотири і

більше авторів

 1. Гудзь В. П., Примак І. Д., Будьонний Ю. В., Танчик С. П. Землеробство: Підручник. 2-ге вид. перероб. та доп. / За ред. В. П. Гудзя. К.: Центр учбової літератури, 2010. 464 с.

Автор(и) та

редактор(и)/

упорядники

 1. История Венгрии / Под ред. Т. М. Исламова, А. И. Пушкаша, В. П. Шушарина: в 3 т. М.: Наука, 1971. Т. 1. 643 с.

Без автора

 1. Галицько-Волинський літопис. Дослідження. Текст. Коментар / НАН України; Ін-т історії України; за ред. М. Ф. Котляра. К.: Наук. думка, 2002. 400 с.
 2. Летопись Византийца Феофана от Диоклетиана до царей Михаила и сына его Феофилакта / В пер. с греч. В. И. Оболенского и Ф. А. Терновского; С предисл. О. М. Бодянского. Москва : Унив. тип. (М. Катков), 1884. IV, IV, 5‑370 с.

Багатотомні видання

 1. Кулаковский Ю. А. История Византии: В 3 т. 2-е изд. СПб. : Алетейя, 1996. Т. 3. 352 с.
 2. Грушевський М. С. Історія України-Руси: у 11 т., 12 кн. К.: Наук. думка, 1993. Т. 3. 588 с.
 3. Багалей Д. И. История города Харькова за 250 лет его существования (1655–1905) : ист. моногр. : в 2 т. – Х.: [б. и.], 1993.  Т. 1. XVII – XVIII вв. 568 с.; Т. 2. XIX начало XX века. 973 с.

Автореферати дисертацій

 1. Непомнящий А. Бібліографічна спадщина історико-етнографічних досліджень Криму в кінці ХVІІІ - на початку ХХ століть: автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.08. К. 2001. 32 с.
 2. Бургаз Ю. В. Роль університетів Російської імперії у формуванні радикально-революційних настроїв студентів (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.02. Черкаси, 2017. 20 с.

Дисертації

 1. Авдєєва О. С. Міжконфесійні відносини у Північному Приазов'ї (кінець XVIII - початок XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2016. 301 с.

2.      Рачков Є. С. Емблеми класичних університетів України кінця ХХ – початку ХХІ ст.: генезис, класифікація, функції: дис … канд. іст. наук: 07.00.06 / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Харків, 2016. 258 с.

Законодавчі та нормативні документи

1.      Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с.

2.      Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. // Голос України. 2017. 27 верес. (№ 178-179). C. 10–22.

3.      Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 28.09.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 15.11.2017).

4.      Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ Міністерства освіти і науки від 12.01.2017 р. № 40. // Офіційний вісник України. 2017. № 20. С. 136–141.

Каталоги

1.      Історико-правова спадщина України : кат. вист. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; уклад.: Л. І. Романова, О. В. Земляніщина. Харків, 1996. 64 с.

2.      Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : кат.-довід. / авт.-упоряд.: М. Зобків та ін. ; Упр. культури Львів. облдержадмін., Львів. іст. музей. Львів : Новий час, 2003. 160 с.

Частина видання: книги

 1. Фонт М. Венгры на Руси в ХІ–ХІІІ вв. // А сє єго срєбло: зб. пр. на пошану чл.-кор. НАН України М. Ф. Котляра з нагоди його 70-річчя. К.: Ін-т історії України НАН України, 2002. С. 89–98.

Частина видання: матеріалів конференцій (тези, видання)

 1. Волощук М. М. Володислав Кормильчич: угорське перебування 1214–1232 рр. // Тези Міжнар. наук. конф. «Східноєвропейські старожитності в добу середньовіччя», присвяченої 90-річчю з дня народження Б. О. Тимощука (10–11 квітня 2009 р.). Чернівці, 2009. С. 20–21.

Частина видання: довідкового видання

 

1.      Сірий М. І. Судова влада. Юридична енциклопедія. Київ, 2003. Т. 5. С. 699.

Частина видання: продовжуваного видання

 1. Волощук М. М. Угорські військові кампанії у Галичину на початку ХІІІ ст.: основні цілі та характер перебігу. // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Львів, 2006. № 571. С. 99–104.
 2. Волощук М. М. «Вокняжение» галицьке Володислава Кормильчича (1210–1214 рр. з перервами): міфи та реальність. // Вісник Прикарпатського університету. Івано-Франківськ, 2009. Сер. Історія. Вип. 15. С. 38–48.

Частина видання: періодичного видання (журналу, газети)

 1. Сухобоков О. В. До походження та інтерпретації пам’яток волинцевського етапу культури літописних сіверян. // Археологія. 1999. № 2. С. 25‑39.
 2. Dąbrowski D. Dwa ruskie małżeństwa Leszka Białego. Karta z dziejów Rusi halicko-wołyńskiej i stosunków polsko-ruskich w początkach XIII wieku. // Roczniki Historyczne. 2006. № 72. S. 67–93.
 3. Сосновий С. Селянські сівозміни на Україні. // Земельник. 1924. № 2. С. 64.

Електронні ресурси

 1. Горький М. Рассказы. Очерки. Воспоминания. Пьесы. М.: Художественная литература, 1975. URL: http://ilibrary.ru/text/491/p.1/index.html. (дата звернення: 10.12.2017).
 2. Верменич Я. Урбаністика історична. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Urbanistyka (дата звернення: 8.03.2017).
 3. Міста, війни та відновлення у Східній Європі у ХХ столітті URL: http://www.lvivcenter.org/uk/researchprojects/cities-wars-and-recoveries (дата звернення: 15.11.2017).

 

Після “Літератури” через два інтервали друкується слово References і наводиться список посилань кирилицею або іншими мовами із використанням транслітерації згідно з правилами The Library of Congress (Romanization  Tables, http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html) та назв джерел англійською мовою.

Зразок:

 

 1. Istoriia mista Kharkova XX stolittia [History of Kharkiv in the 20th Century] (in Ukrainian). Kharkiv: Folio; Zoloti storinky, 2004. 686 s.

 

 1. Kazankov R. Formuvannia obrazu Chornomors'kogo regionu u XX stolitti: impers'kyї variant [Shaping the Black Sea Region’s Image in the XIX Century: Imperial Alternative] (in Ukrainian). // V.N. Karazin Kharkiv National University Bulletin. Series History of Ukraine. Ukrainian Studies: Historical and Philosophical Sciences. Kharkiv, 2018. Issue 27. S. 48-53.

 

Після тексту статті подаються авторський знак, ініціали та прізвище автора(ів), рік.

Після статті вказуються прізвище та ініціали автора(ів) та назва статті українською,  російською і англійською мовами. Прізвище та назва пишуться звичайними літерами (не великими).             

Посилання в тексті статті подаються за порядковим номером із списку “Література”, виділенням двома квадратними дужками. Після номера ставиться кома і вказується номер сторінки (приміром, [25, с. 341]), на яку подано посилання; для періодичних видань (у разі посилання не на авторську статтю)  вказується рік, номер, сторінка (для журналів), число, місяць (для газет); для архівних установ – номер  фонду, опису, справи та аркуша. Кількість сторінок у книжках потрібно вказувати обов’язково.

Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію і будуватися за допомогою майстра таблиць редактора Word. Таблиці повинні бути пронумеровані, мати чітку назву. Після тексту таблиці нижче друкується “Таблицю складено за”: і далі подаються посилання за номерами із списку “Література”.

Наукова стаття повинна включати всі обов’язкові елементи, визначені постановою ВАК України від 15.01.2003 р. до публікацій матеріалів у фахових виданнях.

Рішення щодо можливості прийняття до друку здійснюється за результатами «подвійного сліпого» рецензування.

Матеріали подаються електронною поштою на адрес

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.