Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, RTF.
  • Інтернет-посилання у списку літератури супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 14-м розміром кеглю з полуторним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів.

Керівництво для авторів

   

ВИМОГИ

до оформлення статті, що подається у “Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна”, серія “Історія України. Українознавство: історичні  та філософські науки”.

 Текст статті має бути набраний на комп’ютері;  береги: верхній, нижній, лівий – 25 мм, правий – 15 мм; шрифт Times New Roman Cyr; кегль 14, через півтора інтервалу з числом рядків на сторінці не більше 30.

Наукова стаття повинна бути підготовлена українською, російською або англійською мовами з  дотриманням усіх вимог українського правопису і обов’язково вичитана авторами.  

Електронний варіант статті подається до редакційної колегії у форматі  rtf. Ім’я файла повинно відповідати прізвищу автора.

Разом із статтею до редакційної колегії подаються:

– рецензія на неї, підписана рецензентом (для аспірантів – відзив наукового керівника); витяг з протоколу засідання кафедри (наукової установи) про рекомендацію статті до друку у “Віснику Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. серія “Історія України. Українознавство: історичні  та філософські науки” із зазначенням назви статті (обидва документи завірені печаткою відповідної установи);

- відомості про автора (авторів): П.І.Б; адреса; контактний телефон та E- mail; місце роботи або навчання; посада; науковий ступінь, вчене звання.

На першій сторінці статті зліва зазначається УДК. Нижче по центру аркуша подаються ініціали та прізвище автора (авторів). Нижче – назва установи, де працює автор(ри). Назва статті друкується нижче через два інтервали великими літерами і виділяється жирним шрифтом. Після назви статті подаються анотації відповідно українською, російською та англійською  мовами (обсяг кожної – 500 знаків; слово “анотація” не наводиться) та ключові слова (5-6). Анотація має складати мінімум сім рядків (не рахуючи ключових слів) і містити у собі стислий опис авторського наукового доробку.

Далі через два  інтервали друкується текст. Після тексту через два інтервали друкується слово “література”, після якого друкуються посилання в такому порядку: а) література, авторські статті у періодичних виданнях та опубліковані джерела в алфавітному порядку, спочатку кирилицею, а потім латиницею; б) окремі періодичні видання в алфавітному порядку із зазначенням характеру видання та місця видання (у дужках); в) архівні установи (повна сучасна назва). У списку літератури повинно бути мінімум три видання, що вийшли за останні три роки.

Після тексту статті подаються авторський знак, ініціали та прізвище автора(ів), рік.

Після статті вказуються прізвище та ініціали автора(ів) та назва статті українською,  російською і англійською мовами. Прізвище та назва пишуться звичайними літерами (не великими).             

Посилання в тексті статті подаються за порядковим номером із списку “Література”, виділенням двома квадратними дужками. Після номера ставиться кома і вказується номер сторінки (приміром, [25, с.341]), на яку подано посилання; для періодичних видань (у разі посилання не на авторську статтю)  вказується рік, номер, сторінка (для журналів), число, місяць (для газет); для архівних установ – номер  фонду, опису, справи та аркуша. Кількість сторінок у книжках потрібно вказувати обов’язково.

Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію і будуватися за допомогою майстра таблиць редактора Word. Таблиці повинні бути пронумеровані, мати чітку назву. Після тексту таблиці нижче друкується “Таблицю складено за”: і далі подаються посилання за номерами із списку “Література”.

Наукова стаття повинна включати всі обов’язкові елементи, визначені постановою ВАК України від 15.01.2003 р. до публікацій матеріалів у фахових виданнях.

Редакційна колегія має право відхиляти статті.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.