Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки» https://periodicals.karazin.ua/uahistory <p>Фахове видання з історичних наук.</p> <p>Досліджується історія та культура України, історіографічні проблеми, етнокультурні студії, розглядаються особливості соціальних, політичних і культурних процесів у європейському, загальноукраїнському та регіональному вимірах від давніх часів до сьогодення.</p> uk-UA visnyk_ukrurbstudies@karazin.ua (Потоцкий Вячеслав Петрович) visnyk_ukrurbstudies@karazin.ua (Потоцкий Вячеслав Петрович) Sun, 03 Mar 2019 00:00:00 +0200 OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Етнонім «сіверяни» в письмових джерелах ІХ століття https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/12340 <p><em>Стаття присвячена аналізу розвитку в історіографії та джерелознавстві знань і уявлень про етноніми, схожі з назвою східнослов'янського племінного союзу «сіверяни», що згадуються в джерелах IX століття: «Хронографії» Феофана Сповідника і «Баварському географі» анонімного автора. Розглядаються різні гіпотези щодо інтерпретації цих етнонімів і їх етнічної атрибуції. Автор приходить до висновку, що, незважаючи на той факт, що досліджувані етноніми пов'язуються переважно з «сіверянами» Подунав'я, вони мають і певну цінність для дослідження історіографії історії сіверян Дніпровського лісостепового Лівобережжя, оскільки можуть відображати етапи їх міграції з Дунаю, відповідно до деяких гіпотез</em> <em>і даними «Повісті временних літ».</em></p> Максим Кириченко ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/12340 Sat, 02 Mar 2019 00:00:00 +0200 Актуальні питання історіографії русько-угорських відносин першої третини ХІІІ ст. https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/12341 <p><em>У статті проаналізовано висвітлення актуальних питань русько-угорських відносин часів князя Данила Романовича і короля Андрія&nbsp;ІІ в історіографії. Розглянуто дискусійні аспекти політики угорської королівської влади щодо Галицько-Волинської Русі, особливості міждержавних відносин Русі, Угорщини і Польщі. З’ясовано обставини боротьби Романовичів за батьківську спадщину, значення угорського чинника в діяльності політичних суперників і опонентів Данила Романовича. Зроблено висновки про роль русько-угорських відносин в історії Галицької й Волинської земель упродовж 1205–1235&nbsp;рр.</em></p> Тарас Чугуй ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/12341 Sat, 02 Mar 2019 00:00:00 +0200 Освітні практики дворянства у творах Г. Ф. Квітки-Основ’яненка https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/12342 <p><em>У статті на основі аналізу творів Г.&nbsp;Ф.&nbsp;Квітки-Основ’яненка висвітлюється зміст освітніх практик дворянства – індивідуальне навчання (гувернери, батьки) та колективне (навчання групи дітей&nbsp; у дворянських родинах та пансіонах). У творах Г.&nbsp;Ф.&nbsp;Квітки-Основ’яненка відображено позитивні здобутки та негативний досвід домашнього навчання дворянських дітей у першій половині </em><em>XIX</em><em> ст. Автор звернув увагу на іноземний вплив&nbsp; у вихованні, зокрема французький, який не формував патріотизм у підростаючого покоління. Іноземні гувернери давали низький рівень освіти.</em></p> Ганна Яковенко ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/12342 Sat, 02 Mar 2019 00:00:00 +0200 «Русское зерно» і аграрні організації на початку ХХ ст. https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/12343 <p><em>Метою статті є вивчення діяльності товариства «Русское зерно» з розвитку сільського господарства Російської імперії. Автором проаналізовано, що воно було засноване для підтримки аграрної реформи П.А.Столипіна. «Русское зерно» мало більш практичну спрямованість у порівнянні з іншими сільськогосподарськими товариствами. Дослідником звертається увага на те, що основний напрямок роботи включав стажування селян за кордоном у зразкових господарствах. Товариство співпрацювало з іншими аграрними організаціями. Автором зроблена порівняльна характеристика діяльності обʼєднання «Русское зерно» з Петербурзькими зборами сільських господарів і Північним сільськогосподарським товариством. У статті також вивчені взаємини з громадськими аграрними організаціями українських губерній. «Русское зерно» активно пропагувало ідею про запозичення корисного і необхідного зарубіжного досвіду. «Русское зерно» припинило своє існування з розпадом Російської імперії в 1917 році. Автором зроблено висновок про ефективність і перспективність діяльності даної аграрної організації.</em></p> Майя Лисенко ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/12343 Sat, 02 Mar 2019 00:00:00 +0200 Еволюція систем землеробства в земельних громадах Наддніпрянської України в 20-х роках ХХ ст. https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/12344 <p><em>Розглянуто питання щодо систем землеробства в доколгоспному селі Наддніпрянської України в 1920-х роках. Досліджено різновиди систем землеробства, простежена їх еволюція в земельних громадах. З’ясовано, що земельні громади мали потенціал щодо поліпшення селянської агрокультури та збільшення обсягів сільськогосподарського виробництва.</em></p> Вячеслав Калініченко ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/12344 Sat, 02 Mar 2019 00:00:00 +0200 Формування образу Чорноморського регіону у ХІХ столітті: імперський варіант https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/12345 <p><em>Стаття присвячена висвітленню особливостей процесу формування образу чорноморського регіону. Проаналізовано поступове вивчення та описування причорноморських територій. Досліджено процес формулювання характерних рис регіону впродовж ХІХ століття. Розкрито становлення інституційної мережі для дослідження нових земель. Приділено увагу працям А. Скальковського, у яких відображено ключові тези бачення чорноморського регіону в російському науковому та суспільно-політичному дискурсах.</em></p> Роман Казанков ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/12345 Sat, 02 Mar 2019 00:00:00 +0200 Особливості студентських виступів 60-х рр. ХІХ ст. у дореволюційних університетах Наддніпрянської України https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/12348 <p><em>Стаття аналізує складні, неоднозначні процеси, які відбувалися у студентському середовищі Київського, Харківського, частково – Новоросійського університетів. У ній розглянуто проблеми студентського самоврядування (недільні школи, каси взаємодопомоги, бібліотеки та ін.), яке вже з 1861–1862 рр. влада почала вважати небезпечним. Підкреслено, що відмова правлячого режиму від ліберальних послаблень спричинила хвилю студентських заворушень. Зауважено: частина попечителів навчальних округів та професорів не підтримувала таких дій влади. Акцентовано увагу на виступах студентів-поляків університету св. Володимира, реакції на них інших слухачів. У межах цієї статті розглянуто ставлення влади до студентів-євреїв; причини незадоволення студентами викладанням деяких професорів. Зроблено висновок щодо посилення контролю за студентами, збільшення заборонних заходів в кінці 60-х рр.</em></p> Володимир Петровський, Валерій Семененко ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/12348 Sat, 02 Mar 2019 00:00:00 +0200 У пошуках споживача: нові актори соціальної історії 1920-1930-х років https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/12349 <p><em>У статті розглянуті особливості дослідження історії радянського споживання в 1920–1930-ті роки. Проаналізовано проблему вивчення споживача як одного з áкторів соціального життя. У межах дослідження застосовано гендерно-віковий підхід, щоб класифікувати споживчі групи. Об’єктом наукового аналізу є діти, чоловіки та жінки, які, попри належність до різних соціальних і професійних груп, були споживачами товарів та послуг. Методологічний потенціал історії споживання дає змогу відкрити нові «обличчя» соціальної історії радянського суспільства.</em></p> Ірина Скубій ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/12349 Sat, 02 Mar 2019 00:00:00 +0200 Діяльність Данила Заболотного на посаді голови Всеукраїнської Академії Наук (ВУАН) https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/12350 <p><em>У статті розглянуто діяльність видатного вітчизняного епідеміолога Д.&nbsp;Заболотного на посаді президента Всеукраїнської академії наук. Він очолював цю установу лише півтора року, але за цей час була розроблена та ухвалена нова редакція її статуту. Попри хворобу, очільник Академії наук постійно виїжджав на місця, що сприяло визначенню переліку найактуальніших проблем, які могла розвʼязати ВУАН. Вагомим досягненням вченого стало відкриття влітку 1928 р. при Академії Інституту мікробіології й вірусології. Д.&nbsp;Заболотний особисто контролював кадрову політику, залучаючи до роботи в Академії молодих науковців, що сприяло виникненню наукових шкіл. Завдяки його зусиллям було набагато поліпшено матеріально-технічну базу ВУАН, забезпечено Академію науковою літературою. У статті зроблено висновок, що значущість діяльності Д.&nbsp;Заболотного як президента полягає насамперед у великій організаторській роботі, спрямованій на встановлення тісного зв’язку теорії з практикою, відповідності наукового знання вимогам часу.</em></p> Олександр Чернуха, Ганна Демочко ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/12350 Sat, 02 Mar 2019 00:00:00 +0200 Періодика УРСР 1950-1980-х рр. як інструмент впливу на моду та повсякденне життя https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/12351 <p><em>В статті розглядаються механізми впливу періодики на моду та повсякденне життя в УРСР. Розкривається діяльність органів цензури щодо контролю за наповненням періодичних видань. Наголошується на актуалізації теми моди в другій половині ХХ ст. та на прикладі найбільш популярних та різнопланових журналів УРСР («Радянська жінка», «Перець», «Краса і мода») аналізується її висвітлення. Робиться висновок, що українські часописи активно залучали свій інструментарій для формування «необхідних» уявлень про моду і розстановки «правильних» акцентів.</em></p> Ольга Корнієнко ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/12351 Sat, 02 Mar 2019 00:00:00 +0200 Неофіційні міські назви (на прикладі міста Харків) https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/12352 <p><em>У статті розглянуто неофіційні назви, які вживають містяни в мовленні. Визначено причини появи і основні групи неофіційних назв за значенням. З’ясовано основні особливості неофіційних назв. Вказано на чинники, що впливають на процес неофіційної номінації міських об’єктів. Автор статті робить висновок щодо подальших напрямків дослідження неофіційних міських назв. </em></p> Лідія Удовенко ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/12352 Sat, 02 Mar 2019 00:00:00 +0200