Галузь та проблематика

Журнал є фаховим з українознавства та історії України. Основна мета періодичного видання полягає в оприлюдненні новітніх наукових досліджень з українознавства та історії України, публікації історичних, джерелознавчих, історіографічних розвідок у вигляді статей та заміток, а також рецензій на наукові видання і матеріалів наукової хроніки. Часопис приймає для публікації статті та інші зазначені наукові тексти українською, російською чи англійською мовами. Головна тематика видання – історія України ІХ–ХХІ ст., урбаністичні, етнокультурологічні, історіографічні студії.

Видання є фаховим у галузі історичних наук. Наказ МОН України №1328 від 21.12.2015.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №21576-114760 від 18.08.2015.

Усім статтям присвоюється індекс DOI. 

Процес рецензування

До розгляду редакційною колегією приймаються оформлені згідно вимог часопису машинописи наукових праць, що не публікувалися раніше. Статті можуть бути підготовлені як одноосібно, так і у співавторстві (два-три співавтори). Кожна стаття проходить подвійне рецензування двома представниками редколегії з обов’язковим написанням короткої рецензії. Рецензії редакційної колегії не публікуються і не передаються третім особам без згоди автора статті. Копії рецензій надаються виключно автору (авторам) статті.

У випадку, якщо зауваження рецензентів можна швидко та легко усунути, стаття приймається до друку в цілому й передається авторові (авторам) для короткотермінового доопрацювання. У випадку вагомих зауважень стаття відхиляється і разом із зауваженнями повертається авторові (авторам). До повторного розгляду відхилена раніше стаття приймається лише у випадку ґрунтовного переопрацювання та виправлення зауважень, наведених у рецензіях. 

Формуляр рецензії

                  Заголовок тексту, що поданий на рецензію: ……………………………………………………………………………………

Анкета

 1. Чи має запропонована робота важливе значення для дослідження даної наукової теми?
 2. Наскільки точно назва статті відображає її зміст?
 3. Чи є зрозумілою та логічною композиція тексту?
 4. Чи відповідає стиль викладання матеріалу критеріям наукової публікації?
 5. Наскільки анотація відображає зміст статті?
 6. Чи достатньою є історіографічна та джерельна база статті?

 Описова частина

 1. Чи є чітко сформульованими в статті мета, завдання?
 2. Чи зроблені висновки відповідають поставленим завданням?
 3. Зауваження щодо змісту статті.
 4. Зауваження щодо стилю статті.
 5. Інші зауваження.
 6. Інші рекомендації щодо публікації та поради автору.
 7. Коротка загальна оцінка тексту.

Загальна рекомендація щодо публікації:

 • надрукувати в існуючому вигляді;
 • надрукувати після внесення змін;
 • надрукувати після суттєвого доопрацювання;
 • не рекомендувати до друку (у разі вибору – в описовій частині обов’язково аргументуються підстави для відхилення статті). 

Етичний кодекс

Редакція журналу, автори та рецензенти керуються етичними нормами, що викладені у наступних документах:

Міжнародні стандарти для редакторів (Доброчесна публікація: міжнародні стандарти для редакторів / уклад. О. О. Гужва, І. О. Солдатенко. X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. 28 с.);

Міжнародні стандарти для авторів (Доброчесна публікація: міжнародні стандарти для авторів / уклад. О. О. Гужва, І. О. Солдатенко. X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. 16 с.);

«Норми поведінки й найкраща практика для редакторів» (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors) , складеним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics). 

 

Перевірка на наявність плагіату

Проводиться незалежна перевірка на плагіат за допомогою ресурсу http://panel.plagiat.pl 

Політика відкритого доступу

Журнал практикує політику  негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями. До всіх рецензованих матеріалів журналу надається безкоштовний, швидкий, постійний і повнотекстовий доступ в режимі реального часу. 

Подання статті до друку у часописі означає згоду автора (авторів) із задекларованими принципами та політикою видання. Після публікації автор (автори) зберігають усі авторські права на свій текст і можуть вільно поширювати його копії в будь-який зручний для них спосіб й у будь-якій зручній для них формі, за умови, однак, обов’язкового зазначення того, що статтю було опубліковано у «Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна», серія «Історія України. Українознавство» і наведенням бібліографічного опису видання. Копіювання окремих фрагментів статей з журналу третіми особами дозволяється винятково для наукових досліджень і персонального використання, однак не для комерційного використання, перепродажі або передачі іншій особі.

Періодичність випуску збірника

Виходить два рази на рік

Історія журналу

Вісник ХНУ «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки» як збірник наукових праць виходить у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна з 1994 року. На сьогодні вийшло друком 26 випусків Вісника.