No. 75 (2023): Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series Psychology