https://periodicals.karazin.ua/psychology/issue/feed Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Психологія» 2019-01-21T15:52:04+02:00 Світлана Германівна psychology_series@karazin.ua Open Journal Systems <p>Вісник Харківського національного університету імені В.Н.&nbsp;Каразіна серія Психологія.</p> <p>Фахове видання в галузі&nbsp; психологічних наук.&nbsp;</p> <p>Журнал спрямований на висвітлення сучасних психологічних досліджень, можливостей і шляхів втілення їх у практику. В рецензованому журналі друкуються статті написані на базі проведених авторами емпіричних і теоретичних досліджень. Розглядаються проблеми особистості, когнітивної сфери, питання екологічної, педагогічної, політичної, соціальної,&nbsp; медичної психології, особливості поведінки, що не відповідає нормі.&nbsp;</p> https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/12231 Протиріччя психологічного благополуччя емоційно зрілої особистості студента 2019-01-18T12:03:18+02:00 Світлана Миколаївна Вишинська svetlaia777@gmail.com <p><em>Емоційна зрілість розглядається як необхідна складова структури психологічного благополуччя&nbsp;</em><em>особистості. Дослідження спрямоване на встановлення суперечливих зв’язків розвитку емоційної&nbsp;</em><em>зрілості з психологічним благополуччям особистості студента. Результатами емпіричного&nbsp;</em><em>дослідженні доводено, що неузгодженість розвитку емоційної зрілості з іншими складовими&nbsp;</em><em>психологічного благополуччя (сталим професійним та життєвим досвідом) призводить до виникнення&nbsp;</em><em>й загострення в особистості студента внутрішніх протиріч, до зниження задоволеності життям.</em></p> 2019-01-18T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/12233 Роль довіри як медіатора між цінностями та оптимальним функціонуванням особистості 2019-01-18T13:15:02+02:00 Наталя Валеріївна Гранкіна-Сазонова natalia.grankina85@gmail.com <p><em>В статті розглядається проблема механізму зв’язку між оптимальним&nbsp;</em><em>функціонуванням особистості (ОФО) та цінностями як складними когнітивно-мотиваційним&nbsp;</em><em>утвореннями. Представлено різні підходи до вивчення взаємовідносин між цінностями та&nbsp;</em><em>психологічним благополуччям. Здебільшого, досліджуються механізми прямого впливу цінностей&nbsp;</em><em>на суб’єктивне та психологічне благополуччя. Деякі роботи розглядають соціальні особливості та&nbsp;</em><em>індивідуальні характеристики особистості в якості складових, які модерують та опосередковують</em><br><em>такий вплив.</em><br><em>В даній роботі представлено дослідження кореляційних зв’язків між цінностями, довірою та&nbsp;</em><em>показниками ОФО, а саме психологічним благополуччям (ПБ) та життєстійкістю. Показники довіри&nbsp;</em><em>тісно пов’язані з показниками ОФО. Цінності відкритості до змін та Консервативні цінності також&nbsp;</em><em>пов’язані з ОФО. В той же час, регресійний аналіз та структурне моделювання вказують на те, що</em><br><em>предиктором ПБ є цінності Відкритості до змін. Структурна модель ПБ долучає довіру до себе як&nbsp;</em><em>медіатор між цінностями відкритості до змін та ПБ.</em></p> 2019-01-18T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/12234 Особистісні ресурси як модератори у відношеннях між вимогами освітнього середовища і вигоранням студентів 2019-01-18T13:40:37+02:00 Валерій Олександрович Олефір vaolefi@gmail.com Валерій Федорович Боснюк vaolefi@gmail.com <p><em>Основною метою даного дослідження було вивчення ефекту взаємодії особистісних ресурсів&nbsp;</em><em>(самоефективності, самоконтролю, оптимізму і життєстійкості) з вимогами освітнього середовища&nbsp;</em><em>(навчального навантаження, ясності вимог, адекватності завдань) на вигоряння студентів.</em><br><em>Було проведено моделювання структурними рівняннями із взаємодією латентних змінних для&nbsp;</em><em>вивчення даних крос-секційного опитування вибірки студентів (N = 303; М&nbsp;</em><em>age&nbsp;</em><em>= 18,38; SD = 1,53).</em><br><em>Ефект взаємодії латентних змінних – вимоги освітнього середовища×особистісні ресурси був&nbsp;</em><em>статистично значущим (β = -0,111; p &lt;0,001). R</em><em>2 </em><em>для моделі з взаємодією дорівнює 0,54, а відсоток&nbsp;</em><em>приросту поясненої дисперсії в результаті взаємодії становить 14,3%.</em><br><em>Встановлено, що особистісні ресурси (самоефективність, самоконтроль, оптимізм і життєс</em><em>тійкість) мають системну організацію і на рівні емпіричних індикаторів утворюють інтегральний&nbsp;</em><em>чинник – індекс особистісних ресурсів, який є буфером, що зменшує вигорання студентів, яке виникає&nbsp;</em><em>внаслідок сприйманих стресорів освітнього середовища.</em></p> 2019-01-18T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/12235 Часові орієнтації особистості, що знаходиться в умовах АТО 2019-01-18T14:11:11+02:00 Оксана Володимирівна Павленко oksanapav.11@gmail.com <p><em>У статті проаналізовано ставлення особистості, що знаходиться в умовах АТО, до часового&nbsp;</em><em>простору власного життя. Визначено зміст поняття часових орієнтацій та його значення у&nbsp;</em><em>складних життєвих обставинах, в якій опинились військові АТО та мешканці територій, що</em><br><em>входять в зону АТО. Виявлена переважна орієнтація респондентів на певний час власного життя.</em><br><em>Здійснено порівняння часової орієнтації із респондентами, що мешкають на стабільних територіях.&nbsp;</em><em>Проаналізовано асоціативний ряд респондентів, пов’язаний із певним часом. Визначено, що минуле&nbsp;</em><em>найчастіше асоціюється у респондентів із емоціями, теперішнє – з діями, а майбутнє – із смислами.&nbsp;</em><em>Визначено ступень задоволеності власним минулим , теперішнім та майбутнім часом.</em></p> 2019-01-18T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/12236 Дослідження мотиваційно-смислової інтенції особистості жінки у реалізації материнської поведінки 2019-01-18T14:46:15+02:00 Вікторія Олександрівна Проніна pronina.viktoriia@gmail.com <p><em>В статті розглядається проблема вивчення мотиваційно-смислової інтенції особистості&nbsp;</em><em>жінки у реалізації материнської поведінки. Наведені теоретичні підходи до розуміння поняття&nbsp;</em><em>інтенціональності та розглянуте місце інтенціональності у сукупності інших теоретико-</em><em>психологічних понять. Обґрунтована актуальність вивчення мотиваційно-смислової інтенції&nbsp;</em><em>особистості матері. Описаний алгоритм класифікації мотиваційно-смислової інтенції. Представлені&nbsp;</em><em>результати емпіричного дослідження особливостей мотиваційно-смислової інтенції у матерів та&nbsp;</em><em>жінок без дітей.</em></p> 2019-01-18T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/12237 Відкритість досвіду та саморегуляція поведінки в структурі особистого компоненту індивідуального досвіду 2019-01-21T15:52:04+02:00 Павло Олександрович Севост`янов p.sevostyanov@karazin.ua <p><em>У статті коротко розглянуті етапи вивчення індивідуального досвіду, наведені сучасні моделі&nbsp;</em><em>структурної організації індивідуального досвіду. Розглянуто окремі компоненти досвіду, наведені&nbsp;</em><em>короткі характеристики кожного з компонентів. Зроблено акцент на дослідженнях в рамках&nbsp;</em><em>трехфакторной моделі індивідуального досвіду А.Н. Лактіонова, в якій виділено особистісний,&nbsp;</em><em>соціальний та мнемічний компоненти. Розглянуто динамічні аспекти взаємодії підструктур&nbsp;</em><em>індивідуального досвіду.&nbsp;</em><em>Коротко наведені результати попереднього аналізу, присвяченого проблемі вивчення&nbsp;</em><em>особистісного компоненту індивідуального досвіду: описані результати дослідження відкритості&nbsp;</em><em>досвіду з ціннісними і смисложиттєвими орієнтаціями. Розглянуто дослідження, присвячене&nbsp;</em><em>Я-концепції в структурі особистісного компоненту індивідуального досвіду.</em></p> <p><em>Безпосередньо в рамках предмета статті розглянуті поняття відкритості досвіду і&nbsp;</em><em>саморегуляції, і обґрунтовано акцентування дослідницького уваги на них.&nbsp;</em><em>Описано дослідження, присвячене вивченню відкритості досвіду і саморегуляції в структурі&nbsp;</em><em>особистісного компоненту індивідуального досвіду, в рамках якого аналізувалися особливості&nbsp;</em><em>взаємозв’язку даних феноменів.&nbsp;</em><em>В ході дослідження на вибірці з 154 студентів було виявлено, що зв’язок між відкритістю досвіду&nbsp;</em><em>і таким стилем саморегуляції поведінки, як програмування, відсутня. При цьому, були виявлені міцні&nbsp;</em><em>взаємозв’язки відкритості досвіду з такими показниками саморегуляції, як планування, моделювання,&nbsp;</em><em>оцінка результатів, гнучкість, самостійність, а також - із загальним рівнем саморегуляції.</em></p> 2019-01-18T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/12240 Повільні сигнали обличчя та їх психодіагностичне значення 2019-01-21T14:35:16+02:00 Сергій Олександрович Біда sergiibida@gmail.com Олена Львівна Луценко olena.lutsenko@karazin.ua <p><em>Визначення наукової основи психодіагностики через постійні вирази обличчя є&nbsp;</em><em>проблемою, якій присвячено це дослідження. Метою дослідження є аналіз зв’язків між повільними&nbsp;</em><em>сигналами обличчя (ПСО) та емоційними рисами особистості з урахуванням віку та статі у вибірці&nbsp;</em><em>східних українців (201 учасник). Щоб виявити ПСО були зняті фотографії нейтральних облич&nbsp;</em><em>учасників. Рівень рис оцінювався за допомогою Опитувальника тривожності Спілбергера, шкали&nbsp;</em><em>тривожності Тейлор, тесту ворожості Басса-Дарки, опитувальника соціальної фрустрації Вассер</em><em>мана, шкали нейротизму Вассермана, особистісного диференціалу, проективних тестів «Намалюй&nbsp;</em><em>людину» та «Намалюй людину під дощем». Для виявлення значень ПСО з фотографій була застосована&nbsp;</em><em>Система кодування обличчя (Ekman, Friesen, &amp; Hager). Було виявлено, що більша частина виявлених&nbsp;</em><em>ПСО відноситься до гніву (12) та суму (11). Найменша кількість виявлених ПСО належить до огиди /</em><br><em>презирства (5), страху (4) та щастя (4). З віком на обличчі людей зростає кількість ПСО, що переда</em><em>ють сум (найвищий ступінь), гнів (трохи менше), страх (менше) і щастя (найрідше). Відсутні суттєві&nbsp;</em><em>відмінності у прояві ПСО між чоловіками та жінками. Виявлено значні кореляції відповідних ПСО з&nbsp;</em><em>тестовими показниками тривожності, депресії та агресивності (у її аспектах почуття провини та&nbsp;</em><em>образи).</em></p> 2019-01-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/12241 Особливості уявлення молоді з різним рівнем соматичного здоров’я про осіб з інвалідністю 2019-01-21T15:03:22+02:00 Світлана Германівна Яновська sgyanovskaya@karazin.ua Римма Леонардівна Туренко sgyanovskaya@karazin.ua Юлія Олександрівна Гуляєва sgyanovskaya@karazin.ua <p><em>В статті визначено особливості уявлення молоді з різним рівнем соматичного&nbsp;</em><em>здоров’я про осіб з інвалідністю. Показано, що уявлення про осіб з інвалідністю в групах соматично&nbsp;</em><em>здорової молоді та осіб з інвалідністю мають розбіжності: особи з інвалідністю демонструють&nbsp;</em><em>позитивне ставлення до осіб з інвалідністю, вважають їх впевненими, життєрадісними, відкритими,&nbsp;</em><em>але орієнтованими на минуле, тими, хто більше любить думати, аніж робити. Соматично здорові&nbsp;</em><em>молоді люди вважають, що особи з інвалідністю не дуже впевнені в собі та не оптимістичні, але&nbsp;</em><em>досить відкриті та комунікабельні. Обидві групи відчувають певну тривогу, щодо осіб з інвалідністю&nbsp;</em><em>та вважають, що цим людям потрібна підтримка й допомога.</em></p> 2019-01-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/12242 Психологічна особливість підготовки підприємців до фахової діяльності та розвитку їх професійної надійності 2019-01-21T15:25:56+02:00 Ігор Валерійович Лантух lantuh.igor@gmail.com <p><em>У статті на підставі аналізу досліджень показано як започатковувалася та становила</em><em>ся освіта підприємців в Україні в добу промислового підйому. Дана характеристика різним типам&nbsp;</em><em>закладів, де здобували освіту майбутні підприємці. Звернута увага на психологічні особливості на</em><em>вчального процесу, який дозволяв при підготовці фахівців розвивати не лише професійні якості, а й&nbsp;</em><em>у широкому розумінні формувати особистість підприємця, для якого характерні довіра, надійність,&nbsp;</em><em>заповзятливість.</em></p> 2019-01-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/12243 Гендерні аспекти професійних компетенцій управління бізнесом 2019-01-21T15:39:27+02:00 Лілія Валеріївна Тищенко pavlil.2017@ukr.net Тетяна Миколаївна Бондар tnb8500@gmail.com <p><em>Статтю присвячено визначенню феномену управління як науково прикладної категорії.&nbsp;</em><em>Розглянуто методологічні та прикладні аспекти управління. Визначено специфіку управління бізнесом.&nbsp;</em><em>Проаналізовано поняття професійної управлінської компетенції. Розглянуто процес управління&nbsp;</em><em>з позиції гендерного розрізнення. Визначено чинники виникнення соціальної ідеї гендерної симетрії.&nbsp;</em><em>Наведено результати емпіричного дослідження гендерних аспектів професійних компетенцій&nbsp;</em><em>управління бізнесом. Показано наявні закономірності специфіки гендерних особливостей окремих&nbsp;</em><em>аспектів управлінської діяльності та професійних компетенцій.</em></p> 2019-01-21T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement##