Відповідальний редактор

Валентина Миколаївна Павленко, кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри прикладної психології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,, Україна. psy_applied@karazin.ua; / V. Pavlenko, Candidate of Psychological Science, Professor of the Department of Applied Psychology, V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine. psy_applied@karazin.ua; 4, Svobody Sq., Kharkiv, 61022, Ukraine. 4, Svobody Sq., Kharkiv, 61022, Ukraine.

Редакційна колегія

Ірина Володимирівна Кряж, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної психології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна \ I. Kryazh, Doctor of Psychology, Head of the Department of Applied Psychology V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine. psy_applied@karazin.ua; 4, Svobody Sq., Kharkiv, 61022, Ukraine. https://orcid.org/0000-0002-9616-5891

Валерій Олександрович Олефір, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Україна \ V. Olefir, Doctor of Psychological Science, Head of the Department of General Psychology V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine. general_psychology@karazin.ua; 4, Svobody Sq., Kharkiv, 61022, Ukraine. http://orcid.org/0000-0003-4482-0150.

Віктор Володимирович Плохіх, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології розвитку і соціальних комунікацій, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, Україна. \ V. Plokhikh, Doctor of Psychology, Department of Psychology of Development and Social Communications, K.D. Ushynsky South Ukrainian National Pedagogical University http://orcid.org/0000-0001-7897-3417. pdpu@pdpu.edu.ua; 26, Staroportofrankivs`ka St., Odesa, 65020. Ukraine

Марат Амірович Кузнецов, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри практичної психології. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна. \ M. Kuznetsov, Doctor of Psychology, Department of Practical Psychology, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University http://orcid.org/0000-0002-2685-5475. kpp.khnpu@gmail.com; 29, Alchevskyh St., Kharkov, 61002, Ukraine

Ірина Данилівна Плотка, доктор психологічних наук, професор, директор департаменту «Психологія», Балтійська Міжнародна Академія, Латвія. / І. Plotka, Doctor of Psychology, Director of the Department of Psychology, Baltic International Academy, Latvia. Lomonosova street, 4, LV-1019, Riga, Latvia.  irinaplotka@inbox.lv

Людмила Іванівна Дементій, доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології, Омський державний університет імені Ф.М. Достоєвського, Росія \ L. Dementiy Doctor of Psychology, Professor, Dean of the Faculty of Psychology of the Omsk State University F. M. Dostoevsky, Russia.  lyudmiladementiy@mail.ru

Олександр Володимирович Тімченко, доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології, Національний університет цивільного захисту України \ O. Timchenko, Doctor of Psychology, Professor, Leading Researcher of the Laboratory of Crisis and Disasters Psychology National University of Civil Protection of Ukraine. вул. Чернишевська, 94, м.Харків, 61023, Україна. timchenko.psy@gmail.com https: //orcid. org/ 0000-0002-8733-8076

Олена Феліксівна Іванова, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри загальної психології, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна \ O. Ivanova, Doctor of Psychological Science, Professor, Professor of the Department of General Psychology V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine. 4, Svobody Sq., Kharkiv, 61022, Ukraine.  general_psychology@karazin.ua;

Олександр Суренович Кочарян, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психологічного консультування та психотерапії, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна \ A. Kocharyan Doctor of Psychology, Professor, Head of the Department of Psychological Counseling and Psychotherapy, V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine 4, Svobody Sq., Kharkiv, 61022, Ukraine. kpkipt@gmail.com

Олена Львівна Луценко, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри прикладної психології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна \ O. Lutsenko,, Doctor of Psychology, Professor of Applied Psychology V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine. psy_applied@karazin.ua; 4, Svobody Sq., Kharkiv, 61022, Ukraine.

Людмила Федорівна Шестопалова, доктор психологічних наук, професор, завідувач відділом медичної психології ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» \ L. Shestopalova, Doctor of Psychology, Professor, Head of the Department of Medical Psychology SI «Institute of Neurology, Psychiatry NAMS of Ukraine». 6834101@ukr.net вул. Академіка Павлова, 46, Харків, 61068

Наталія Іванівна Кривоконь, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи  Чернігівського національного технологічного університету, Україна  \ N. Kryvokon, Doctor of Psychology, Professor, Professor of the Department of Social Work Chernihiv National University of Technology, Ukraine.

Татьяна Вікторівна Сергеєва, доктор психологічних наук, професор кафедри загальної психології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна \ T. Sergeyeva, Doctor of Psychology, Professor of the Department of General Psychology V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine 4, Svobody Sq., Kharkiv, 61022, Ukraine. general_psychology@karazin.ua;

Світлана Германівна Яновська, старший викладач кафедри прикладної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, (відповідальний секретар), Україна \ S. Ianovska, Senior Lecturer of the Applied Psychology Department, V. N. Karazin Kharkiv National University, (Chief Secretary), Ukraine. 4, Svobody Sq., Kharkiv, 61022, Ukraine. sgyanovskaya@karazin.ua