Відповідальний редактор

Олена Феліксівна Іванова, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри загальної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна \ O. Ivanova, Doctor of Psychological Science, Professor, Professor of the Department of General Psychology V. N. Karazin Kharkiv National University, (editor-inchief), Ukraine

Редакційна колегія

Олександр Суренович Кочарян, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психологічного консультування та психотерапії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна \ A. Kocharyan Doctor of Psychology, Professor, Head of the Department of Psychological Counseling and Psychotherapy, V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Людмила Федорівна Шестопалова, доктор психологічних наук, професор, завідувач відділом медичної психології ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» \ L. Shestopalova, Doctor of Psychology, Professor, Head of the Department of Medical Psychology SI «Institute of Neurology, Psychiatry NAMS of Ukraine»

Валерій Олександрович Олефір, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна \ V. Olefir, Doctor of Psychological Science, Associate professor, Head of the Department of General Psychology V. N. Karazin Kharkiv National University, (editor-inchief), Ukraine

Олександр Володимирович Тімченко, доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології Національного університету цивільного захисту України \ O. Timchenko, Doctor of Psychology, Professor, Senior Fellow Research Laboratory of Extreme and Crisis Psychology National University of Civil Defense of Ukraine

Дора Капоцца, доктор філософських наук з психології, професор соціальної психології департаменту філософії, соціології, навчання та прикладної психології Університету Падуї, Італія \ D. Capozza, Professor of Social Psychology at the Department of Philosophy, Sociology, Education, and Applied Psychology of the University of Padova, Italy

Марина Петрівна Папірова, доктор філософських наук з психології, викладач Денверського університету, клінічний супервайзер психотерапевтичної клініки Денверського університету, штат Колородо, США \ M. Papirova, Ph.D. in Psychology, Lecturer of Denver University, Clinical Supervisor of Psychotherapy Clinics Denver University, the State Kolorodo, USA

Людмила Іванівна Дементій, доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології Омського державного університету імені Ф.М. Достоєвського, Росія \ L. Dementiy Doctor of Psychology, Professor, Dean of the Faculty of Psychology of the Omsk State University F. M. Dostoevsky, Russia;

Татьяна Вікторівна Сергеєва, доктор психологічних наук, професор кафедри загальної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна \ T. Sergeyeva, Doctor of Psychology, Professor of the Department of General Psychology V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Ірина Володимирівна Кряж, доктор психологічних наук, завідувач кафедри прикладної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна \ I. Kryazh, Doctor of Psychology, Head of the Department of Applied Psychology V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Наталія Іванівна Кривоконь, доктор психологічних наук, професор кафедри прикладної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна \ N. Kryvokon, Doctor of Psychology, Professor of Applied Psychology V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Ірина Данилівна Плотка, доктор психологічних наук, професор з соціальної психології, директор департаменту «Психологія» Балтійської Міжнародної Академії, м. Рига. / Plotka І. Doctor of Psychology, Professor of Social Psychology, Director of the Department of Psychology, Baltic International Academy, Riga.

Світлана Германівна Яновська, старший викладач кафедри прикладної психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, (відповідальний секретар), Україна \ S. Ianovska, Senior Lecturer of the Applied Psychology Department, V. N. Karazin Kharkiv National University, (Chief Secretary), Ukraine.