Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Психологія» https://periodicals.karazin.ua/psychology <p>Вісник Харківського національного університету імені В.Н.&nbsp;Каразіна серія Психологія.</p> <p>Фахове видання в галузі&nbsp; психологічних наук.&nbsp;</p> <p>Журнал спрямований на висвітлення сучасних психологічних досліджень, можливостей і шляхів втілення їх у практику. В рецензованому журналі друкуються статті написані на базі проведених авторами емпіричних і теоретичних досліджень. Розглядаються проблеми особистості, когнітивної сфери, питання екологічної, педагогічної, політичної, соціальної,&nbsp; медичної психології, особливості поведінки, що не відповідає нормі.&nbsp;</p> uk-UA psychology_series@karazin.ua (Світлана Германівна) p.sevostyanov@karazin.ua (Павло Олександрович) Mon, 21 Jan 2019 15:43:37 +0200 OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Протиріччя психологічного благополуччя емоційно зрілої особистості студента https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/12231 <p><em>Емоційна зрілість розглядається як необхідна складова структури психологічного благополуччя&nbsp;</em><em>особистості. Дослідження спрямоване на встановлення суперечливих зв’язків розвитку емоційної&nbsp;</em><em>зрілості з психологічним благополуччям особистості студента. Результатами емпіричного&nbsp;</em><em>дослідженні доводено, що неузгодженість розвитку емоційної зрілості з іншими складовими&nbsp;</em><em>психологічного благополуччя (сталим професійним та життєвим досвідом) призводить до виникнення&nbsp;</em><em>й загострення в особистості студента внутрішніх протиріч, до зниження задоволеності життям.</em></p> Світлана Миколаївна Вишинська ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/12231 Fri, 18 Jan 2019 00:00:00 +0200 Роль довіри як медіатора між цінностями та оптимальним функціонуванням особистості https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/12233 <p><em>В статті розглядається проблема механізму зв’язку між оптимальним&nbsp;</em><em>функціонуванням особистості (ОФО) та цінностями як складними когнітивно-мотиваційним&nbsp;</em><em>утвореннями. Представлено різні підходи до вивчення взаємовідносин між цінностями та&nbsp;</em><em>психологічним благополуччям. Здебільшого, досліджуються механізми прямого впливу цінностей&nbsp;</em><em>на суб’єктивне та психологічне благополуччя. Деякі роботи розглядають соціальні особливості та&nbsp;</em><em>індивідуальні характеристики особистості в якості складових, які модерують та опосередковують</em><br><em>такий вплив.</em><br><em>В даній роботі представлено дослідження кореляційних зв’язків між цінностями, довірою та&nbsp;</em><em>показниками ОФО, а саме психологічним благополуччям (ПБ) та життєстійкістю. Показники довіри&nbsp;</em><em>тісно пов’язані з показниками ОФО. Цінності відкритості до змін та Консервативні цінності також&nbsp;</em><em>пов’язані з ОФО. В той же час, регресійний аналіз та структурне моделювання вказують на те, що</em><br><em>предиктором ПБ є цінності Відкритості до змін. Структурна модель ПБ долучає довіру до себе як&nbsp;</em><em>медіатор між цінностями відкритості до змін та ПБ.</em></p> Наталя Валеріївна Гранкіна-Сазонова ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/12233 Fri, 18 Jan 2019 00:00:00 +0200 Особистісні ресурси як модератори у відношеннях між вимогами освітнього середовища і вигоранням студентів https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/12234 <p><em>Основною метою даного дослідження було вивчення ефекту взаємодії особистісних ресурсів&nbsp;</em><em>(самоефективності, самоконтролю, оптимізму і життєстійкості) з вимогами освітнього середовища&nbsp;</em><em>(навчального навантаження, ясності вимог, адекватності завдань) на вигоряння студентів.</em><br><em>Було проведено моделювання структурними рівняннями із взаємодією латентних змінних для&nbsp;</em><em>вивчення даних крос-секційного опитування вибірки студентів (N = 303; М&nbsp;</em><em>age&nbsp;</em><em>= 18,38; SD = 1,53).</em><br><em>Ефект взаємодії латентних змінних – вимоги освітнього середовища×особистісні ресурси був&nbsp;</em><em>статистично значущим (β = -0,111; p &lt;0,001). R</em><em>2 </em><em>для моделі з взаємодією дорівнює 0,54, а відсоток&nbsp;</em><em>приросту поясненої дисперсії в результаті взаємодії становить 14,3%.</em><br><em>Встановлено, що особистісні ресурси (самоефективність, самоконтроль, оптимізм і життєс</em><em>тійкість) мають системну організацію і на рівні емпіричних індикаторів утворюють інтегральний&nbsp;</em><em>чинник – індекс особистісних ресурсів, який є буфером, що зменшує вигорання студентів, яке виникає&nbsp;</em><em>внаслідок сприйманих стресорів освітнього середовища.</em></p> Валерій Олександрович Олефір, Валерій Федорович Боснюк ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/12234 Fri, 18 Jan 2019 00:00:00 +0200 Часові орієнтації особистості, що знаходиться в умовах АТО https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/12235 <p><em>У статті проаналізовано ставлення особистості, що знаходиться в умовах АТО, до часового&nbsp;</em><em>простору власного життя. Визначено зміст поняття часових орієнтацій та його значення у&nbsp;</em><em>складних життєвих обставинах, в якій опинились військові АТО та мешканці територій, що</em><br><em>входять в зону АТО. Виявлена переважна орієнтація респондентів на певний час власного життя.</em><br><em>Здійснено порівняння часової орієнтації із респондентами, що мешкають на стабільних територіях.&nbsp;</em><em>Проаналізовано асоціативний ряд респондентів, пов’язаний із певним часом. Визначено, що минуле&nbsp;</em><em>найчастіше асоціюється у респондентів із емоціями, теперішнє – з діями, а майбутнє – із смислами.&nbsp;</em><em>Визначено ступень задоволеності власним минулим , теперішнім та майбутнім часом.</em></p> Оксана Володимирівна Павленко ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/12235 Fri, 18 Jan 2019 00:00:00 +0200 Дослідження мотиваційно-смислової інтенції особистості жінки у реалізації материнської поведінки https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/12236 <p><em>В статті розглядається проблема вивчення мотиваційно-смислової інтенції особистості&nbsp;</em><em>жінки у реалізації материнської поведінки. Наведені теоретичні підходи до розуміння поняття&nbsp;</em><em>інтенціональності та розглянуте місце інтенціональності у сукупності інших теоретико-</em><em>психологічних понять. Обґрунтована актуальність вивчення мотиваційно-смислової інтенції&nbsp;</em><em>особистості матері. Описаний алгоритм класифікації мотиваційно-смислової інтенції. Представлені&nbsp;</em><em>результати емпіричного дослідження особливостей мотиваційно-смислової інтенції у матерів та&nbsp;</em><em>жінок без дітей.</em></p> Вікторія Олександрівна Проніна ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/12236 Fri, 18 Jan 2019 00:00:00 +0200 Відкритість досвіду та саморегуляція поведінки в структурі особистого компоненту індивідуального досвіду https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/12237 <p><em>У статті коротко розглянуті етапи вивчення індивідуального досвіду, наведені сучасні моделі&nbsp;</em><em>структурної організації індивідуального досвіду. Розглянуто окремі компоненти досвіду, наведені&nbsp;</em><em>короткі характеристики кожного з компонентів. Зроблено акцент на дослідженнях в рамках&nbsp;</em><em>трехфакторной моделі індивідуального досвіду А.Н. Лактіонова, в якій виділено особистісний,&nbsp;</em><em>соціальний та мнемічний компоненти. Розглянуто динамічні аспекти взаємодії підструктур&nbsp;</em><em>індивідуального досвіду.&nbsp;</em><em>Коротко наведені результати попереднього аналізу, присвяченого проблемі вивчення&nbsp;</em><em>особистісного компоненту індивідуального досвіду: описані результати дослідження відкритості&nbsp;</em><em>досвіду з ціннісними і смисложиттєвими орієнтаціями. Розглянуто дослідження, присвячене&nbsp;</em><em>Я-концепції в структурі особистісного компоненту індивідуального досвіду.</em></p> <p><em>Безпосередньо в рамках предмета статті розглянуті поняття відкритості досвіду і&nbsp;</em><em>саморегуляції, і обґрунтовано акцентування дослідницького уваги на них.&nbsp;</em><em>Описано дослідження, присвячене вивченню відкритості досвіду і саморегуляції в структурі&nbsp;</em><em>особистісного компоненту індивідуального досвіду, в рамках якого аналізувалися особливості&nbsp;</em><em>взаємозв’язку даних феноменів.&nbsp;</em><em>В ході дослідження на вибірці з 154 студентів було виявлено, що зв’язок між відкритістю досвіду&nbsp;</em><em>і таким стилем саморегуляції поведінки, як програмування, відсутня. При цьому, були виявлені міцні&nbsp;</em><em>взаємозв’язки відкритості досвіду з такими показниками саморегуляції, як планування, моделювання,&nbsp;</em><em>оцінка результатів, гнучкість, самостійність, а також - із загальним рівнем саморегуляції.</em></p> Павло Олександрович Севост`янов ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/12237 Fri, 18 Jan 2019 00:00:00 +0200 Повільні сигнали обличчя та їх психодіагностичне значення https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/12240 <p><em>Визначення наукової основи психодіагностики через постійні вирази обличчя є&nbsp;</em><em>проблемою, якій присвячено це дослідження. Метою дослідження є аналіз зв’язків між повільними&nbsp;</em><em>сигналами обличчя (ПСО) та емоційними рисами особистості з урахуванням віку та статі у вибірці&nbsp;</em><em>східних українців (201 учасник). Щоб виявити ПСО були зняті фотографії нейтральних облич&nbsp;</em><em>учасників. Рівень рис оцінювався за допомогою Опитувальника тривожності Спілбергера, шкали&nbsp;</em><em>тривожності Тейлор, тесту ворожості Басса-Дарки, опитувальника соціальної фрустрації Вассер</em><em>мана, шкали нейротизму Вассермана, особистісного диференціалу, проективних тестів «Намалюй&nbsp;</em><em>людину» та «Намалюй людину під дощем». Для виявлення значень ПСО з фотографій була застосована&nbsp;</em><em>Система кодування обличчя (Ekman, Friesen, &amp; Hager). Було виявлено, що більша частина виявлених&nbsp;</em><em>ПСО відноситься до гніву (12) та суму (11). Найменша кількість виявлених ПСО належить до огиди /</em><br><em>презирства (5), страху (4) та щастя (4). З віком на обличчі людей зростає кількість ПСО, що переда</em><em>ють сум (найвищий ступінь), гнів (трохи менше), страх (менше) і щастя (найрідше). Відсутні суттєві&nbsp;</em><em>відмінності у прояві ПСО між чоловіками та жінками. Виявлено значні кореляції відповідних ПСО з&nbsp;</em><em>тестовими показниками тривожності, депресії та агресивності (у її аспектах почуття провини та&nbsp;</em><em>образи).</em></p> Сергій Олександрович Біда, Олена Львівна Луценко ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/12240 Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 +0200 Особливості уявлення молоді з різним рівнем соматичного здоров’я про осіб з інвалідністю https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/12241 <p><em>В статті визначено особливості уявлення молоді з різним рівнем соматичного&nbsp;</em><em>здоров’я про осіб з інвалідністю. Показано, що уявлення про осіб з інвалідністю в групах соматично&nbsp;</em><em>здорової молоді та осіб з інвалідністю мають розбіжності: особи з інвалідністю демонструють&nbsp;</em><em>позитивне ставлення до осіб з інвалідністю, вважають їх впевненими, життєрадісними, відкритими,&nbsp;</em><em>але орієнтованими на минуле, тими, хто більше любить думати, аніж робити. Соматично здорові&nbsp;</em><em>молоді люди вважають, що особи з інвалідністю не дуже впевнені в собі та не оптимістичні, але&nbsp;</em><em>досить відкриті та комунікабельні. Обидві групи відчувають певну тривогу, щодо осіб з інвалідністю&nbsp;</em><em>та вважають, що цим людям потрібна підтримка й допомога.</em></p> Світлана Германівна Яновська, Римма Леонардівна Туренко, Юлія Олександрівна Гуляєва ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/12241 Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 +0200 Психологічна особливість підготовки підприємців до фахової діяльності та розвитку їх професійної надійності https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/12242 <p><em>У статті на підставі аналізу досліджень показано як започатковувалася та становила</em><em>ся освіта підприємців в Україні в добу промислового підйому. Дана характеристика різним типам&nbsp;</em><em>закладів, де здобували освіту майбутні підприємці. Звернута увага на психологічні особливості на</em><em>вчального процесу, який дозволяв при підготовці фахівців розвивати не лише професійні якості, а й&nbsp;</em><em>у широкому розумінні формувати особистість підприємця, для якого характерні довіра, надійність,&nbsp;</em><em>заповзятливість.</em></p> Ігор Валерійович Лантух ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/12242 Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 +0200 Гендерні аспекти професійних компетенцій управління бізнесом https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/12243 <p><em>Статтю присвячено визначенню феномену управління як науково прикладної категорії.&nbsp;</em><em>Розглянуто методологічні та прикладні аспекти управління. Визначено специфіку управління бізнесом.&nbsp;</em><em>Проаналізовано поняття професійної управлінської компетенції. Розглянуто процес управління&nbsp;</em><em>з позиції гендерного розрізнення. Визначено чинники виникнення соціальної ідеї гендерної симетрії.&nbsp;</em><em>Наведено результати емпіричного дослідження гендерних аспектів професійних компетенцій&nbsp;</em><em>управління бізнесом. Показано наявні закономірності специфіки гендерних особливостей окремих&nbsp;</em><em>аспектів управлінської діяльності та професійних компетенцій.</em></p> Лілія Валеріївна Тищенко, Тетяна Миколаївна Бондар ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/12243 Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 +0200