Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 14-м розміром кеглю з полуторним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

В редакцію подається електронний варіант рукопису українською, російською  або англійською мовою через сайт журналу: http://periodicals.karazin.ua/eejp (формат файлу - MS Word 2007 і вище). Направлення установи і експертний висновок у вигляді відсканованих файлів, разом з e-mail та заповненим ORCID усіх авторів можуть бути відправлені електронною поштою за адресою:  psychology_series@karazin.ua

 

Правила оформлення статей для фахового збірника «Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія Психологія»
Відповідно до постанови Президії ВАК України No7-05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань. Внесених до переліків ВАК України» при підготовці статей до фахового збірника слід дотримуватися таких вимог:
• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;
• виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
• формування цілей статті (постановка завдання);
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
• висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі;
• список використаних джерел за вимогами МОН України с дублюванням APA style.
До редакції подаються паперова та електронна версії статті. Обсяг статті – 10 – 12 сторінок.
Електронна версія подається до редакції у форматах *.doc та *.rtf, яку необхідно надіслати на адресу: psychology_series@karazin.ua. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, через півтора інтервали. Поля: зверху – 2 см; знизу – 2 см; ліворуч – 2 см; праворуч – 1 см. Папір – А4. В тексті статті забороняється використовувати об’єкти Word Art, автофігури, кольорові діаграми та графіки, кольорові фотографії. Усі схеми мають бути у форматі jpg.
Перед статтею подаються: УДК, назва статті, прізвище та ініціали - українською, російською та англійською мовами, ORCID, електронні адреси; анотації та ключові слова - російською, українською та англійською мовами. Викладення матеріалу в анотації повинно бути стислим і точним (від 500 знаків і більш, англійською – 1800 знаків). Якщо стаття написана не українською мовою, то анотація українською мовою повинна складати не менш ніж 1800 символів, включаючи ключові слова. Належить використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових документів, уникати складних граматичних зворотів, необхідно використовувати стандартизовану термінологію, уникати маловідомих термінів та символів. Використовувати для перекладу комп’ютерні програми заборонено. Список літератури (оформлений відповідно до останніх вимог ВАК) та APA style транслітерація цього списку (латиниця, а не переклад).
До статті також окремим файлом додаються рецензія та довідка про автора (вказуються прізвище, повні ім’я та по-батькові автора, установа, посада, науковий ступінь та наукове звання, контактний телефон та адреса) - українською та англійською мовами.
Структура текстового документу зі статтею, що подається до Вісника має бути наступною:
УДК
НАЗВА СТАТТІ (тільки прописними буквами)
Прізвище І.Б.
ORCID
e-mail
ARTICLE TITLE (only capital letters)
Surename N.F.
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (только прописными буквами)
Фамилия И.О.
Назва та анотація українською мовою (першою повинна бути анотація на тій мові, на якій написано текст статті) (500
знаків)
Ключові слова українською мовою (через крапку з комою)
Назва та анотація російською мовою (500 знаків)
Ключові слова російською мовою (через точку с запятой)
Назва та анотація англійською мовою (1800 знаків)
Ключові слова англійською мовою (through a semicolon)
Текст статті
...
Література
за вимогами ВАК України
1. Гришина Н. В. Психология конфликта / Н. В. Гришина. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2008. – 544 с.
2. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии / С. М. Емельянов. – 3-е изд. СПб. : Питер, 2009. – 384 с.
3. Купрейченко А. Б. Психология доверия и недоверия / А. Б. Купрейченко. – М. : Изд-во «Институт психологии РАН»,
2008. – 571 с.
References
за APA style
1. Author, A. A., & Author, B. B. (рік видання). Назва статті. Назва Журналу, номер випуску (номер заявки), сторінки
статті. doi: xxxx Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of consequences. Psychological Bulletin, 126(6), 910-924. doi:
10.1037//0033-2909.126.6.910.
2. Author, A. A., & Author, B. B. (рік публікації). Назва статті. Назва Журналу, номер випуску(номер заявки), сторінки
статті. Retrieved from URL Trankle, S. A., & Haw, J. (2009). Predicting Australian health behaviour from health beliefs. Electronic
Journal of Applied Psychology, 5(2), 9-17. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap/
3. Author, A. A. (рік, місяць публікації). Назва статті. Назва Журналу, номер випуску, тому (номер заявки), сторінки
статті. Wilson, D. S., & Wilson, E. O. (2007, November 3). Survival of the selfless. NewScientist, 196(2628), 42- 46.
4. Author, A. A., & Author, B. B. (рік публікації). Назва книги. Місто видання: Видавництво. Mook, D. (2004). Classic
experiments in psychology. Westport, CT: Greenwood.
5. Editor, A. A., & Editor, B. B. (Eds.). (рік публікації). Назва книги (видання). Місто видання: Видавництво. Williams, J.
M. (Ed.). (2006). Applied sport psychology: personal growth to peak performance (5th ed.). Boston: McGraw-Hill. Lee-Chai, A. Y., &
Bargh, J. A. (Eds.). (2001). The use and abuse of power: Multiple perspectives on the causes of corruption. New York: Psychology Press.
Більш детальну інформацію можна знайти: American Psychological Association. (2010). Publication manual of the
American Psychological Association (6th ed.). Washington D.C.: Author.
Редакція залишає за собою право не друкувати статтю в разі невиконання вищевикладених правил
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.