Подання

Увійдіть на сайт чи Зареєструватися, щоб мати можливість подавати статті до журналу.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з полуторним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

В редакцію подається електронний варіант рукопису українською або англійською мовами через сайт журналу: https://periodicals.karazin.ua/psychology (формат файлу - MS Word 2007 і вище). Направлення установи і експертний висновок у вигляді відсканованих файлів, разом з e-mail та заповненим ORCID усіх авторів можуть бути відправлені електронною поштою за адресою:  psychology_series@karazin.ua

Правила оформлення статей для фахового збірника «Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія Психологія» (категорія Б)

Вельмишановні автори!

Політику журналу на сучасному етапі зосереджено на необхідності підвищення академічного статусу завдяки новим вимогам до публікацій, що відповідають кращим міжнародним стандартам. При цьому мета такої політики спрямована на спрощення підготовки рукописів авторами та рецензування ревьюерами.

Основними напрямами профільності журналу залишається друк оригінальних (раніше не опублікованих) завершених наукових досліджень з різних галузей психологічних наук: теоретико-методологічних проблем психології, психофізіології, нейропсихології, психології особистості, соціальної психології, когнітивної психології, психології індивідуальних відмінностей, педагогічної психології, вікової психології, медичної психології, політичної психології, юридичної психології, організаційної психології, психології емоцій, історії психології, психології спорту.

Редакція приймає до друку виключно оригінальні, раніше неопубліковані матеріали, що не містять признаків плагіату (З вересня 2017 року згідно із Законом України "Про вищу освіту" не допускається використання даних, які було представлено у захищених дисертаційних дослідженнях). За умови наявності у роботі плагіату/самоплагіату повторно така стаття не розглядатиметься.

Переклад засобами онлайн-сервісів (типу Google Translate, Yandex переводчик, prompt тощо) є неприпустимим.

 До редакції подаються паперова та електронна версії статті. Обсяг статті: від 10 (без урахування списків літератури та резюме) до 30 сторінок.

Електронна версія подається до редакції у форматах *.doc, або *.rtf, яку необхідно надіслати на адресу: psychology_series@karazin.ua. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, через півтора інтервали. Поля: зверху – 2 см; знизу – 2 см; ліворуч – 2 см; праворуч – 1 см. Папір – А4.

В тексті статті забороняється використовувати об’єкти Word Art, автофігури, кольорові діаграми та графіки, кольорові фотографії. Усі схеми мають бути у форматі jpg. Ілюстрації та таблиці нумеруються арабськими цифрами та супроводжуються пояснювальними підписами, таблиці – тематичними назвами; на кожну ілюстрацію та таблицю потрібно посилатися в тексті публікації та зазначати їх порядковими номерами, наприклад: (рис.2), (табл..1). Бажано здійснювати переклад англійською мовою підписи у статтях, що опубліковані українською мовою.

Увага! Просимо звернути увагу на те, що посилання у тексті оформлюються не як раніше (наприклад, [1], [2, c. 3]), а за АРА стилем: у круглих дужках прізвище автора - кома - рік видання роботи - (Іваненко, 2010). Якщо потрібно послатися на декілька джерел, варто перелічувати їх через крапку з комою - (Іваненко, 2010; Петрова, 2007; Сидоров, 2015).

 

Структура статті:

 1. Номер УДК.
 2. Ініціали та прізвище ( Ім`я та По батькові (повністю), Прізвище), наукова ступінь, вчене звання, посада, назва організації, повна поштова адреса організації. (курсив) (інформація розміщена ліворуч).
 3. e-mail
 4. ORCID
 5. Назва статті (ВЕРХНІЙ РЕГІСТР). Важливо! Назва роботи може містити не більше 10 слів, має розкривати сутність проблеми та бути цікавою широкому загалу науковців. Слід уникати скорочень.
 6. Анотація і ключові слова (курсив) мовою статті з такими обов’язковими елементами: актуальність проблеми, мета, методи та результати дослідження (від 500 знаків (без пробілів) та 5-10 ключових слів (через крапку)).
 7. Текст статті, де присутні такі необхідні елементи:

Вступ та сучасний стан досліджуваної проблеми / Introduction and the current state of the research problem   (15% обсягу статті)  постановка проблеми, її актуальність для теорії і практики. Важливо у вступній частині чітко сформулювати понятійний апарат, щоб уникнути його неоднозначного трактування. У вступі також викладаються особливості сучасного стану дослідження проблеми. Окрім цього, редакція підтримує статті, в яких аналізуються результати досліджень наукових шкіл Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна з посиланням на них.

Мета / Aim

Мета статті має чітко показувати предмет дослідження та бути конкретною (мета має бути одна!)

Методи дослідження / Research methods (30% обсягу статті) (що можуть бути викладені в результатах дослідження)

Методи дослідження передбачають описання їх основного змісту, характеристик і показників, які вони фіксують, та одиниць вимірювання. Увага!Сюди також входить інформація щодо організації дослідження, якісних та кількісних характеристик вибірки тощо. Якщо Ви досліджуєте, наприклад, рівні сформованості певного явища, обов'язково тут необхідно подати його характеристику. Цей пункт має містити ВИЧЕРПНУ інформацію щодо процедури організації та проведення Вашого дослідження.

Результати / Research results (40% обсягу статті) (можуть мати як теоретичну, так й емпіричну частину) Виклад основного матеріалу дослідження відповідно задач з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Опис емпіричних результатів повинен містити конкретні дані, що підтверджують статистичну достовірність отриманих результатів. Останні можуть бути представлені у вигляді таблиць, графіків, діаграм (приймаються у чорно-білому кольорі; можна використовувати «штриховку» та «узори») з подальшою інтерпретацією. У статті має бути представлений кількісний та якісний аналіз літературних джерел із проблеми.

Обговорення / Discussion (10% обсягу статті)

Обов’язковим є пункт «Обговорення», де автор окрім детального інтерпретування та пояснення отриманих даних, має презентувати їх порівняльний аналіз з науковими результатами як вітчизняних, так і зарубіжних учених за схожою проблематикою з посиланням на них, обґрунтувати наукову цінність та напрями практичного використання отриманих результатів. Цей пункт обов’язково має містити обґрунтування наукової новизни отриманих даних.

Висновки / Conclusion (5% обсягу статті)

Висновки з дослідження, які стисло висвітлюють сутність отриманих результатів згідно з поставленими у роботі завданнями.  Важливо! У висновках не повинно бути даних, яких немає у змісті статті! 

 1. Список використаних джерел оформлюється відповідно до вимог «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання» (за алфавітом: спочатку кирилиця, потім латиниця).
 2. Література в романському алфавіті в АРА стилі. Більш детальну інформацію можна знайти: American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington D.C.: Author.

(https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-format/professional-annotated.pdf)

* імена, прізвища транслітеруються, назви статей та решта інформації перекладаються. При транслітерації слід дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. №55.

Для транслітерації з української мови можна скористатися сервісом http://ukrlit.org/transliteratsiia та з російської – http://ru.translit.net/?account=mvd

У списку використаної літератури рекомендується не більше 50% вітчизняних джерел, інші – зарубіжні виключно із БД Web of Science чи Scopus. При узагальненні літературних даних бажано посилатися на роботи, опубліковані протягом останніх 10 років. Перед тим, як формувати текст статті, автор аналізує кількісно та якісно роботи на момент написання статті є у WOS чи Scopus з проблеми, включаючи надання інформації про кількість джерел за кожним її типом (монографії, статті, тези тощо). Після цього робиться якісний аналіз джерел, на основі якого автор виділяє в тексті статті основні тенденції або напрями у пізнанні явища, що вивчається. Посилання на конкретних авторів в аналізі літератури допускається лише у випадку, якщо отримані ними дані суперечать точці зору автора статті або є основоположними для цього дослідження, по тексту – за умов цитування. 

 1. Інформація українською чи англійською мовою (відмінною від мови статті):

- ПІБ автора, інформація про автора (науковий ступінь, вчене звання, назва та адреса організації, в якій працює автор).

- Назва статті.

- Авторське резюме (актуальність, мета, методи,результати дослідження та висновки) обсягом від 1800 знаків і ключові слова. 

 

Приклад оформлення статті для подання до фахового збірника

«Вісник Харківського національного університету

імені В.Н. Каразіна. Серія Психологія»

DOI

УДК 159.9.072.432

І. І. ІВАНЕНКО (Іван Іванович Іваненко)

к. психол. н., доцент,

доцент кафедри прикладної  психології,

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 6, м. Харків, 61022, Україна.

e-mail

https://orcid.org/

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВІДКРИТОСТІ  ДОСВІДУ ТА СМИСЛОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ

У СТУДЕНТІВ

У статті розглянуто поняття відкритості досвіду в рамках моделі Великої п’ятірки. і ... (продовження тексту анотації не менш, ніж 500 знаків(без пробілів)).

Ключові слова: індивідуальний досвід, особистісний компонент індивідуального досвіду, відкритість досвіду, смисложиттєві орієнтації, студенти.

 

В даний час інтерес _____________ Продовження тексту публікації ___________________

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Перевозна Т. О., Харцій О. М. До питання дослідження особливостей системи значущих сфер життєдіяльності особистості. Вісник Харківського національного. університету імені В. Н. Каразіна. Серія Психологія. Вип. 58. С.33-36. https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/5431/4976
 2. Ajzen I. The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes. Vol.50 (2). P. 179—211.
 3. Dobewall H, Tark R, Aavik T. Health as a value and its association with health- related quality of life, mental health, physical health, and subjective well-being. Applied Research In Quality Of Life. Vol. 13(4). P.859-872. https://doi.org/10.1007/s11482-017-9563-2

 

 1. IVANENKO (Ivan Ivanenko)

PhD ( Psychology), Associate professor,

Associate Professor of Department of Applied Psychology,

 1. N.  Karazin Kharkiv National University, Svobody sq., 6, Kharkiv, 61022 Ukraine.

e-mail

https://orcid.org/

 

THE RELATIONSHIP OF OPENNESS OF EXPERIENCE AND LIFE-SENSE ORIENTATIONS OF STUDENTS

The article considers the concept of openness of experience within the framework of the model of the Great Five. The phenomenon of sense-orientation of the personality is analyzed; the role of openness of experience and ... (не менш, ніж 1800 знаків).

Keywords: individual experience, personal component of individual experience, openness of experience, sense-life orientation, students.

 

References

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, V.50 (2), 179-211.

Dobewall, H., Tark, R., Aavik, T. (2018). Health as a value and its association with health- related quality of life, mental health, physical health, and subjective well-being. Applied Research In Quality Of Life, V.13(4), 859-872. https://doi.org/10.1007/s11482-017-9563-2

Perevozna, T.O., Khartsii, O.M. (2015). To the question of research of features of system of significant spheres of vital activity of the person. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho. universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia Psykholohiia, V.58, 33-36. https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/5431/4976 [in Ukrainian].

 

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.