Галузь та проблематика

У Віснику публікуються статті, які містять результати теоретичних та експериментальних розробок з фундаментальної та прикладної психології. Розглядаються проблеми особистості, когнітивної сфери, питання екологічної, педагогічної, політичної, соціальної,  медичної психології, особливості поведінки, що не відповідає нормі.  Основні рубрики Вісника:

 • психологія особистості;
 • психологія пізнавальних процесів;
 • психологія здоров’я та клінічна психологія;
 • гендерна психологія;
 • психологія праці та професійної діяльності;
 • соціальна психологія;
 • юридична психологія.

Процес рецензування

Наші етичні засади ґрунтуються на рекомендаціях найкращої практики COPE’s Best Practice Guidelines для редакторів журналів.

Журнал використовує політику сліпого рецензування двома рецензентами. У випадку, коли є позитивна та негативна рецензії, призначається третій рецензент і редакційна колегія приймає рішення на основі висновків двох рецензентів.

Термін проходження рецензування триває від 4 до 8 тижнів.

Рецензенти залучаються Редколегією з бази даних рецензентів журналу та за їхньою згодою.

Рецензентам надсилається стаття авторів та анкета у якій рецензент повинен дати відповідь на такі питання:

 1. Проблема, вирішення якої присвячено статтю, 1) сформульована? 2) актуальна?
 2. Стан проблеми в статті 1) описано в достатній мірі? 2) враховує сучасні дані?
 3. Постановка завдання в статті: 1) сформульована? 2) обґрунтована? 3) ув'язана з проблемою?
 4. Використовувані методи розв'язання задачі в статті: 1) обґрунтовані? 2) коректні?
 5. Отримані результати: 1) оригінальні? 2) значущі?
 6. Поставлена задача в статті вирішена?
 7. Висновки статті: 1) сформульовані? 2) обґрунтовані? 3) містять новизну? 4) вагомі?
 8. Реферати: 1) вірно відображають зміст статті? 2) містять проблему, задачу, метод, результати?
 9. Ключові слова: інформативні, відповідають проблемі?
 10. Стаття: структурована (бажано мати 3 розділи: вступний, основний, заключний)?
 11. Фактичні дані в тексті, таблицях, малюнках: 1) представлені? 2) переконливі?
 12. Малюнки: 1) інформативні і пояснені? 2) прийнятної якості?
 13. Посилання: 1) достатні по числу, змістом, деталізації? 2) включають сучасні публікації?
 14. Чи задовольняють стандарту: 1) якість мови? 2) стиль викладу? 3) оформлення статті?
 15. Чи відповідає стаття профілю журналу?

Рецензенти висловлюють думку стосовно публікації статті:

 1. Прийняти без змін;
  2. Прийняти після врахування коментарів рецензента;
  3. Відхилити або додати новий фактичний матеріал;
  4. Відхилити через те, що стаття не відповідає профілю журналу;
  5. Відхилити через те, що стаття містить вже відомі факти.

В процесі підготовки рецензії рецензентам доступні два текстових блоки, перший "для автора та редактора" та другий "лише для редактора". 

Отримавши рецензію авторам статті дається два тижні для відповіді на коментарі від рецензентів та редакторів.

Періодичність публікації

Журнал виходить 2 рази на рік.

 

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Керівництво для авторів

В редакцію подається електронний варіант рукопису українською, російською  або англійською мовою через сайт журналу: http://periodicals.karazin.ua/eejp (формат файлу - MS Word 2007 і вище). Направлення установи і експертний висновок у вигляді відсканованих файлів, разом з e-mail та заповненим ORCID усіх авторів можуть бути відправлені електронною поштою за адресою:  psychology_series@karazin.ua

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

 • Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
 • Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
 • Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

 

Правила оформлення статей для фахового збірника «Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія Психологія»
Відповідно до постанови Президії ВАК України No7-05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань. Внесених до переліків ВАК України» при підготовці статей до фахового збірника слід дотримуватися таких вимог:
• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;
• виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
• формування цілей статті (постановка завдання);
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
• висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі;
• список використаних джерел за вимогами МОН України с дублюванням APA style.
До редакції подаються паперова та електронна версії статті. Обсяг статті – 10 – 12 сторінок.
Електронна версія подається до редакції у форматах *.doc та *.rtf, яку необхідно надіслати на адресу: psychology_series@
karazin.ua. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, через півтора інтервали. Поля: зверху – 2 см; знизу – 2 см; ліворуч – 2 см; праворуч – 1 см. Папір – А4. В тексті статті забороняється використовувати об’єкти Word Art, автофігури, кольорові діаграми та
графіки, кольорові фотографії. Усі схеми мають бути у форматі jpg.
Перед статтею подаються: УДК, назва статті, прізвище та ініціали - українською, російською та англійською мовами,
електронні адреси; анотації та ключові слова - російською, українською та англійською мовами. Викладення матеріалу в анотації
повинно бути стислим і точним (від 500 знаків і більш, англійською – 1800 знаків). Якщо стаття написана не українською
мовою, то анотація українською мовою повинна складати не менш ніж 1800 символів, включаючи ключові слова. Належить
використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових документів, уникати складних граматичних зворотів,
необхідно використовувати стандартизовану термінологію, уникати маловідомих термінів та символів. Використовувати для
перекладу комп’ютерні програми заборонено. Список літератури (оформлений відповідно до останніх вимог ВАК) та APA style
транслітерація цього списку (латиниця, а не переклад).
До статті також окремим файлом додаються рецензія та довідка про автора (вказуються прізвище, повні ім’я та по-
батькові автора, установа, посада, науковий ступінь та наукове звання, контактний телефон та адреса) - українською та
англійською мовами.
Структура текстового документу зі статтею, що подається до Вісника має бути наступною:
УДК
НАЗВА СТАТТІ (тільки прописними буквами)
Прізвище І.Б.
e-mail
ARTICLE TITLE (only capital letters)
Surename N.F.
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (только прописными буквами)
Фамилия И.О.
Назва та анотація українською мовою (першою повинна бути анотація на тій мові, на якій написано текст статті) (500
знаків)
Ключові слова українською мовою (через крапку з комою)
Назва та анотація російською мовою (500 знаків)
Ключові слова російською мовою (через точку с запятой)
Назва та анотація англійською мовою (1800 знаків)
Ключові слова англійською мовою (through a semicolon)
Текст статті
...
Література
за вимогами ВАК України
1. Гришина Н. В. Психология конфликта / Н. В. Гришина. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2008. – 544 с.
2. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии / С. М. Емельянов. – 3-е изд. СПб. : Питер, 2009. – 384 с.
3. Купрейченко А. Б. Психология доверия и недоверия / А. Б. Купрейченко. – М. : Изд-во «Институт психологии РАН»,
2008. – 571 с.
References
за APA style
1. Author, A. A., & Author, B. B. (рік видання). Назва статті. Назва Журналу, номер випуску (номер заявки), сторінки
статті. doi: xxxx Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of consequences. Psychological Bulletin, 126(6), 910-924. doi:
10.1037//0033-2909.126.6.910.
2. Author, A. A., & Author, B. B. (рік публікації). Назва статті. Назва Журналу, номер випуску(номер заявки), сторінки
статті. Retrieved from URL Trankle, S. A., & Haw, J. (2009). Predicting Australian health behaviour from health beliefs. Electronic
Journal of Applied Psychology, 5(2), 9-17. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap/
3. Author, A. A. (рік, місяць публікації). Назва статті. Назва Журналу, номер випуску, тому (номер заявки), сторінки
статті. Wilson, D. S., & Wilson, E. O. (2007, November 3). Survival of the selfless. NewScientist, 196(2628), 42- 46.
4. Author, A. A., & Author, B. B. (рік публікації). Назва книги. Місто видання: Видавництво. Mook, D. (2004). Classic
experiments in psychology. Westport, CT: Greenwood.
5. Editor, A. A., & Editor, B. B. (Eds.). (рік публікації). Назва книги (видання). Місто видання: Видавництво. Williams, J.
M. (Ed.). (2006). Applied sport psychology: personal growth to peak performance (5th ed.). Boston: McGraw-Hill. Lee-Chai, A. Y., &
Bargh, J. A. (Eds.). (2001). The use and abuse of power: Multiple perspectives on the causes of corruption. New York: Psychology Press.
Більш детальну інформацію можна знайти: American Psychological Association. (2010). Publication manual of the
American Psychological Association (6th ed.). Washington D.C.: Author.
Редакція залишає за собою право не друкувати статтю в разі невиконання вищевикладених правил