ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

  • А. В. Набока Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,майдан Свободи, 4, Харків, 61022 https://orcid.org/0000-0003-4658-0509
Ключові слова: національна безпека, міграція, інформаційний вплив, суверенітет, глобалізація

Анотація

Аналізуються різні аспекти національної безпеки у сучасному глобалізованому світі, досліджуються методи впливу на фактори національної безпеки, особливу увагу звернено на роль національних інтересів у контексті національної безпеки, проаналізовано питання «легітимізації влади» та «права на повстання» як одних із внутрішніх дестабілізуючих факторів національної безпеки. Головну увагу зосереджено на інформаційно-психологічному протистоянні в ЗМІ та вплив його на людську свідомість. Проаналізовано необхідність боротьби з зовнішніми впливами для стабільного розвитку та укріплення власного державного суверенітету. Розглянуто документ «Про Стратегію національної безпеки України» як основоположний що регулює та встановлює напрямки загрози Україні у контексті інформаційного протистояння держав. Досліджено основні елементи впливу та їх результат на європейські країни. Останні події в Білорусі та пандемія коронавірусу змушують уважніше ставитися до проблем національної безпеки та загроз з боку зовнішніх гравців. Основним чинником збереження суверенітету є чітке формулювання власних національних інтересів та відстоювання їх на міжнародній арені. Поглиблення співпраці України з провідними державами світу (передусім у сфері кібернетичної безпеки та військового співробітництва) має сприяти укріпленню міждержавних зв’язків та розширенню міждержавного партнерства у сфері економіки та безпеки. Виокремлено основні аспекти стабільності та нестабільності політичного процесу серед суб’єктів політичної боротьби. Дослідження проблематики національної безпеки передбачає аналіз сучасних світових політичних подій і процесів, а саме – глобалізації, міграції, економічної кризи, розвитку технологій тощо. Ці процеси дуже пов’язані між собою і певною мірою, доповнюють один одного. Ми можемо спостерігати, що глобальні політичні зміни у світі на початку ХХІ століття є фундаментом формування нового світового порядку.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

А. В. Набока, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,майдан Свободи, 4, Харків, 61022

Аспірант кафедри політології.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Заключительный акт Совещания по безо-пасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1 августа 1975 года). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_055#Text

Закон України “Про національну безпеку України”. Із змінами, внесеними згідно із Законами. 2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n355

Конах, В. К. Національний інформаційний простір України: проблеми формування та дер-жавного регулювання: аналіт. доп. 2014. К.: НІСД.

Манойло А.В., Петренко А.И., Фролов Д.Б. 2012. Государственная информационная полити-ка в условиях информационно-психологической войны. 3-е изд., стереотип. М.: Горячая линия–Телеком. URL: file:///C:/Users/Amd/Downloads/59495_763d3fd1cc7d0e6e52e33a897da48adb.pdf

Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року “Про Стратегію національної безпеки України”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#Text

Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року “Про Стратегію національної безпеки України” № 392/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#n7

Угорщина та Польща заблокували бюджетний пакет ЄС. 16.11.2020. URL: https://www.dw.com/uk/uhorshchyna-ta-polshcha-zablokuvaly-biudzhetnyi-paket-yes/a-55619042

Шаповаленко М.В. 2014. “Політична стабільність та політичний капітал в умовах трансформації суспільства”, Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова 14: 45-51.

REFERENCES

Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe (Helsinki, 1.08.1975). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_055#Text (in Russian).

Law of Ukraine "On National Security of Ukraine". With changes made in accordance with the Laws. 2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n355 (in Ukrainian).

Konah, V. K. National information space of Ukraine: problems of formation and state regulation. 2014. K.: NІSD (in Ukrainian).

Manojlo A.V., Petrenko A.I., Frolov D.B. 2012. State information policy in the conditions of information-psychological war. 3rd ed. M.: Goryachaya liniya-Telekom. URL: file:///C:/Users/Amd/Downloads/59495_763d3fd1cc7d0e6e52e33a897da48adb.pdf

Decree of the President of Ukraine On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of May 6, 2015 “On the National Security Strategy of Ukraine”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#Text (in Ukrainian).

Decree of the President of Ukraine On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of May 6, 2015 “On the National Security Strategy of Ukraine” № 392/2020 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#n7 (in Ukrainian).

Hungary and Poland have blocked the EU budget package. 16.11.2020. URL: https://www.dw.com/uk/uhorshchyna-ta-polshcha-zablokuvaly-biudzhetnyi-paket-yes/a-55619042

Shapovalenko M.V. 2014. “Political stability and political capital in the conditions of society transformation”, Scientific Journal of M. Drahomanov NPU 14: 45-51 (in Ukrainian).

Опубліковано
2021-03-05
Як цитувати
Набока, А. В. (2021). ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 38, 123-128. https://doi.org/10.26565/2220-8089-2020-38-15
Розділ
СВІТОВА ПОЛІТИКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ