ПОЛІТИЧНА КОРУПЦІЯ ЯК СИСТЕМА ПРОТИПРАВНИХ ДІЙ: ВАРІАТИВНІСТЬ АСПЕКТІВ

  • О. С. Мисишин Національна академія державного управління при Президентові України, вул. Ежена Потьє, м. Київ, 03057 https://orcid.org/0000-0001-7959-3520
Ключові слова: політична корупція, корупційні діяння, прийняття рішень, влада

Анотація

Розглянуто теоретичні та методологічні основи політичної корупції як системної проблеми. Політичну корупцію проаналізовано як складне політичне, соціально-економічне, правове явище, досліджено її основні риси, систематизовано основні підходи до інтерпретації поняття політичної корупції, з’ясовано причини виникнення корупційних економічних відносин. Акцентовано увагу на тому, що політична корупція – специфічний елемент суспільно-політичного життя суспільства й держави в цілому. Вона знижує здатність державної влади реально і ефективно розвʼязувати різні об’єктивно виникаючі соціальні проблеми. Феномен політичної корупції має соціоглобальний характер, опосередкований сукупністю економічних, політичних, соціокультурних чинників життя соціуму. Концептуальний розгляд цього аспекту політичної корупції виходить із твердження, що політична корупція відноситься до багатосторонніх, але цілісних явищ. Іншими словами, розкриваючи політичну корупцію в такому аспекті, необхідно не тільки виявити її сутнісні ознаки в рамках політико-правового, соціально-економічного та соціокультурного підходів, а й простежити взаємозв’язок між ними, осмислити їх поєднання в єдиному явищі.

Доводиться, що головним механізмом контролю політиків, підзвітності їх виборцям завжди виступають інститути громадянського суспільства, відсутність яких, а також залежність законодавчої і судової гілок влади від виконавчих структур неминуче призводять до політичної корупції, що в свою чергу завершує цикл політичної корупції, а саме послідовність етапів породжує продукування подібних дій влади.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

О. С. Мисишин, Національна академія державного управління при Президентові України, вул. Ежена Потьє, м. Київ, 03057

Аспірант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Della Porta, D. 2001. “A judges’ revolution? Political Corruption and the judiciary in Italy”, European Journal of Political Research 39(1): 1-21.

Scott, J.C. 1969. “Corruption, Machine Politics, and Social Change”, American Political Science Review 63(4): 1142-1158.

Heidenheimer, A. 1970. “Political Corruption”, Readings in Comparative Analysis. New York: Holt, Reinhart, and Winston.

Шайхалієва, Ю. А. 2015. “Корупція як політико-правове явище”, Гілея: науковий вісник. URL: http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=124

Amundsen, I. 1999. “Political Corruption. An Introduction to the Issues”, CMI Working Paper 7:1-32.

“Політична корупція в Україні: суб’єкти, прояви, проблеми протидії: аналітична доповідь Центру Разумкова”. 2009. Національна безпека і оборона 7(111). URL: https://razumkov.org.ua/uploads/journal/ukr/NSD111_2009_ukr.pdf

Лазарев, Е.К. 2010. “Политическая коррупция: объясняя природу постсовестких трансформаций”, Полис. Политические исследования 2: 106-121.

Нисневич, Ю. А. 2012. “Политическая коррупция: определение, формы проявления, механизм и ресурсы”, Технологизация полити-ческих процессов в условиях глобализации: теория, опыт, перспективы: материалы междунар. научн.-практ. конф. М.: Федерация мира и согласия: 193-201.

Воробьев, А.Н. 2014. “Захват государства”: качество институтов и режимные деформации (Поиск подхода и операционализация)”, Общественные науки и современность 5: 76-87.

Global Corruption Report 2004: Political Corruption. URL: http://www.transparency.org/research/gcr/gcr_political_corruption

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page

Квон, Д. А. 2015. “Политическая коррупция: понятие, цели, субъекты”, Власть. 7: 45-52.

Кохан Г.В. 2013. Явище політичної корупції: теоретико-методологічний аналіз: монографія. К.: НІСД, 2013.

Пясецька-Устич, С.В. 2018. “Теоретичні аспекти аналізу корупції як системного явища в сучасній українській економіці”, Причорноморські економічні студії. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_28(1)__6

Klitgaard R., Maclean-Abaroa R., Lindsey Parris H. 2000. Corrupt cities: a practical guide to cure and prevention. Oakland, Calif.: ICS Press; [Washington, D.C.]: World Bank Institute.

Нестик, Т.А. 2002. “Коррупция и культура”, Экономическая теория преступлений и наказаний 4: 82-94.

Кушнарьов, І.В. 2017. “Ментальні основи політичної корупції в Україні”, Політичне життя 4: 77-82.

Гуменюк, Л.Й. 2009. “Психологічні регуля-тори поведінки корупціогенної особистості в системі органів внутрішніх справ України”, Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія Психологічна 2: 1-13.

REFERENCES

Della Porta D. 2001. “A judges’ revolution? Political Corruption and the judiciary in Italy”, European Journal of Political Research 39(1): 1-21.

Scott J.C. 1969. “Corruption, Machine Politics, and Social Change”, American Political Science Review 63(4): 142-1158

Heidenheimer A. 1970. “Political Corruption”, Readings in Comparative Analysis. New York: Holt, Reinhart, and Winston.

Shajkhalieva Yu. A. 2015. “Corruption as the phenomenon of political and legal processes”, Gilea: scientific bulletin. URL: http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=124 (in Ukrainian).

Amundsen I. 1999. “Political Corruption. An Introduction to the Issues”, CMI Working Paper 7:1-32.

“Political corruption in Ukraine: subjects, manifestations, problems of counteraction: analytical report of the Razumkov Center”. 2009. National security and defense. URL: httphttps://razumkov.org.ua/uploads/journal/ukr/NSD111_2009_ukr.pdf (in Ukrainian).

Lazarev, E.K. 2010. “Political Corruption: Explaining the Nature of Post-Soviet Transformations”, Polis. Political research 2: 106-121 (in Russian).

Nysnevych, Yu. A. 2012. “Political corruption: definition, forms of manifestation, mechanism and resources”, Technologization of political processes in the context of globalization: theory, experience, prospects: materials of the international. scientific - practical. conf. M.: Federatsyia myra y sohlasyia: 193-201 (in Russian)

Vorobev, A.N. 2014. “State capture”: the quality of institutions and regime deformations (Search for an approach and operationalization)”, Obshestennye nauki i sovremennost’ 5: 76-87 (in Russian).

Global Corruption Report 2004: Political Corruption. URL: http://www.transparency.org/research/gcr/gcr_political_corruption

On prevention of corruption: Law of Ukraine from 14.10.2014 r. № 1700-VII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page (in Ukrainian).

Kvon, D. A. 2015. “Political corruption: concept, goals, subjects”, Power 7: 45-52 (in Russian).

Kokhan H.V. 2013. The phenomenon of political corruption: theoretical and methodological analysis. K.: NISD, 2013. 232 s. (in Ukrainian).

Piasetska-Ustych, S.V. 2018. “Theoretical aspects of the analysis of corruption as a systemic phenomenon in the modern Ukrainian economy”, Black Sea Economic Studies. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_28(1)_6 (in Ukrainian).

Klitgaard R., Maclean-Abaroa R., Lindsey Parris H. 2000. Corrupt cities: a practical guide to cure and prevention. Oakland, Calif.: ICS Press; [Washington, D.C.]: World Bank Institute.

Nestyk, T. A. 2002. “Corruption and Culture ”, Economic Theory of Crime and Punishment 4: 82-94 (in Russian).

Kushnarov, I. V. 2017. “Mental bases of political corruption in Ukraine”, Political life 4: 77-82 (in Ukrainian).

Gumenjuk, L.J. 2009. “Psychological regulators of conduct of korruptsyogennoy personality in the system of organs of internal affairs of Ukraine”, Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs: Psychology 2: 1-13 (in Ukrainian).

Опубліковано
2021-03-04
Як цитувати
Мисишин, О. С. (2021). ПОЛІТИЧНА КОРУПЦІЯ ЯК СИСТЕМА ПРОТИПРАВНИХ ДІЙ: ВАРІАТИВНІСТЬ АСПЕКТІВ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 38, 14-21. https://doi.org/10.26565/2220-8089-2020-38-02
Розділ
СПЕЦІАЛЬНА ТЕМА НОМЕРА: «СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРУПЦІЇ»