Категорія містичного: науковий дискурс і репрезентація в сучасній прозі

  • Олена Сергіївна Вещикова Запорізький державний медичний університет
Ключові слова: літературна містика, фантастика, наративні стратегії

Анотація

Стаття являє собою огляд літературознавчого дискурсу з проблем утілення містичного в художньому творі. Презентовано еволюцію уявлень про літературну містику у ХІХ-ХХ ст. і проаналізовано містикознавчий термінологічний апарат. Розглянуто наявні дефініції містичного в літературі, здійснено спробу перегляду усталеного розуміння містики переважно в релігійному контексті й запропоновано власне визначення поняття. З’ясовано місце містики в системі фантастичної прози та розглянуто наративні стратегії творення містичного модусу, виокремлені дослідниками як спільні для різних метажанрів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Сергіївна Вещикова, Запорізький державний медичний університет
викладач  кафедри  культурології  та  українознавства

Посилання

1. Богданович А. И. Мистические настроения в литературе иностранной и y нас [Електронний ресурс] / Ангел Иванович Богданович. – Режим доступу : http://az.lib.ru/b/bogdanowich_a_i/text_0090oldorfo.shtml

2. Висоцька Н. Містичне як прийом: постмодерні примари Хайгейтського цвинтаря [Текст] / Наталія Висоцька // Поетика містичного: Колективна монографія / Упорядк. О. Червінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 209–225.

3. Володихин Д. Домой! : мистическая литература постраспадной эпохи / Д. Володихин // Москва. – 2007. – № 2. – С.178–189.

4. Горбонос О. В. Містичний світ як складова простору художньої літератури: історико-культурологічний аспект / О. В. Горбонос, А. І. Карюхіна // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал. – Серія «Філологічні науки». – № 1 (9). – Дніпропетровськ, 2015. – С. 6–10.

5. Гребенюк Т. Роман Г. Пагутяк «Урізька готика» в контексті сучасної української літературної містики / Т. Гребенюк // Питання літературознавства : науковий збірник / гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 83. – 320 с. – С. 106–112.

6. Гурдуз А. І. Міфопоетика «жіночого» містичного любовного роману першого десятиліття ХХІ століття в Україні / А. І. Гурдуз // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки. – 2014. – Вип. 4.13. – С. 61–68.

7. Жирмунский В. Немецкий романтизм и современная мистика / В. Жирмунский. – СПб : Новое время, 1914.

8. Йогансен М. Вибрані твори / Майк Йогансен / Передм. Р. Мельникова. – К. : Смолоскип, 2001. – 516 с.: портр. – (Серія «Розстріляне відродження»).

9. Качуровський І. Променисті сильвети / І. Качуровський. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 767 с.

10. Літературознавча енциклопедія: У двох томах. Т. 2 / Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 624 с. (Енциклопедія ерудита)

11. Назаренко М. Опыт классификации фантастических жанров [Электронный ресурс] / М. Назаренко // Режим доступу: http://nevmenandr.net/ nazarenko/sf.php

12. Олди Г. Л. Допустим, ты пришелец жукоглазый… [Електронний ресурс] / Генри Лайон Олди. – Режим доступу : http://samlib.ru/d/doroshin_b_a/ dopustimty-prisheleczhukoglazyj.shtml

13. Скотт В. О сверхъестественном в литературе и, в частности, о сочинениях Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана [Електронний ресурс] / Вальтер Скотт. – Режим доступу : http://lib.ru/PRIKL/SKOTT/scott20_6.txt

14. Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. – М. : Искусство, 1991. – 701 с.

15. Суворова Т. О., эта мистика… [Електронний ресурс] / Татьяна Суворова. – Режим доступу : http://www.rusf.ru/oldie/rec/rec95.htm

16. Тэйлор Д., Коваленко С. Трезвый взгляд на то, как писать хоррор сегодня // DARKER [Електронний журнал]. – 2012. – №12(21). – Режим доступу: http:// darkermagazine.ru/page/trezvyj-vzgljad-na-to-kakpisat-horror-segodnja

17. Філоненко С. Масова література в Україні: дискурс / ґендер / жанр / Софія Філоненко. – Донецьк : Ландон – ХХІ, 2011. – 432 с.

18. Франко І. Зібрання творів у п’ятдесяти томах. Том 12 : Поетичні переклади та переспіви / Іван Франко / Редактор тому Д. В. Затонський; Упорядкування та коментарі В. I. Шевчука. – К. : Наукова думка, 1978. – 727 с.; іл.

19. Хлебников Г. В. Философская мистика и гностицизм: история и совре¬менность: Аналит. обзор / РАН. ИНИОН. Центр науч.-информ. исслед. Отд. философии. – М., 2009. – 148 с.

20. Червінська О. Ризиковані контури та парадокси містичного / Ольга Червінська // Поетика містичного: Колективна монографія / Упорядк. О. Червінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 13–46.

21. Larkin E. Mysticism in Literature [Електронний ресурс] / Larkin Ernest // New Catholic Encyclopedia. – 2003. – Р. 214–216. – Режим доступу : http://carmelnet.org/larkin/larkin049.pdf

22. Literaturwissenschaftliches Lexikon. Grundbegriffe der Germanistik. Gerausgegeben von H. Brunner und R. Moritz / Brunner H., Moritz R. – Berlin : Erich Schmidt Verlag, 1997. – 372 S.

23. Lovecraft H. P. Notes on Writing Weird Fiction [Електронний ресурс] / H. P. Lovecraft. – Режим доступу : http://www.hplovecraft.com/writings/texts/ essays/nwwf.aspx

24. Spurgeon C. Mysticism in English Literature / Caroline Spurgeon. – Kessinger : Publishing‘s Rare Reprints, 1997. – 168 p.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Вещикова, О. (2017). Категорія містичного: науковий дискурс і репрезентація в сучасній прозі. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 129-133. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9105
Номер
Розділ
Жанрові трансформації і розширення дискурсивних властивостей художнього тексту