Цінність життя і життєві цінності та їх образно-смислова репрезентація в українському лінгвокультурному просторі

  • Марія Павлівна Бобро Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: цінність, життя, життєві цінності, український лінгвокультурний простір

Анотація

У статті проаналізовано лексичні та фразеологічні одиниці, семантика яких відображає ціннісні аспекти категоризації життя. Розглянуто важливі для українського лінгвокультурного простору образи, що репрезентують життя як цінність та життєві цінності. Акцентовано варіантність образно-смислових маніфестацій аксіологічної семантики, простежено зв’язок окремих символічних образів із архетипами свідомості. Схарактеризовано парадигму ціннісних орієнтирів, що виявляються в українському лінгвокультурному просторі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Марія Павлівна Бобро, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
старший викладач кафедри загального та прикладного мовознавства

Посилання

1. Алефиренко Н. Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка / Н. Ф. Алефиренко. — М. : Флинта. Наука, 2010. —288 с.

2. Васильев С. А. Синтез смысла при создании и понимании текста / С. А. Васильев. — К. : Наукова думка, 1988. — 240 с.

3. Есикова М. М. Основы этики: учебное пособие / М. М. Есикова. — Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. — 80 с.

4. Етимологічний словник української мови: В 7 т. / АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; ре-дкол. О. С. Мельничук (головний ред.) та ін. —Т. 3: Кора—М. — К. : Наук. думка, 1989 — 552 с.

5. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепт, дискурс / В. И. Карасик. — М. : Гнозис, 2004. — 390 с.

6. Колесов В. В. Мир человека в слове Древней Руси / В. В. Колесов. —Ленинград : Издательство Ле-нинградского университета, 1986. — 312 с.

7. Основи філософських знань: підручник / [Горлач М. І., Кремень В. Г., Ніколаєнко С. М., Требін М. П. та ін.]. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 1028 с.

8. Пастухова Н. Л., Пастухов А. О. Здоров’я — найвища цінність людини / Н. Л. Пастухова, А. О. Пастухов // Наукова скарбниця освіти Донеччини. — 2011. — № 2. — С. 47—50.

9. Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования / Ю. С. Степанов. — М. : Школа «Языки русской культуры», 1997. — 824 с.

10. Стрелецькая І. Г. Цінність як предмет соціально-філософського аналізу (методологічний і лінгвосе-мантичний аспекти): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / І. Г. Стрелецькая. — Донецьк : Донецький нац. ун-т, 2008. —17 с.

11. Трунев С. И. Жизнь как ценность: проблемы и противоречия / С. И. Трунев // Философия и общество. — 2008. — № 4. — С. 118—125.

12. Філософія: Підручник / За заг. редакцією Горлача М. І., Кремня В. Г., Рибалка В. К. — Харків: Кон-сум, 2000. — 672 с.

13. Этимологический словарь славянских языков (праславянский лексический фонд) / [под ред. чл.-кор. АН СССР О. Н. Трубачева]. — Вып. 19. — М. : Наука, 1992. — 254 c.
Опубліковано
2015-11-30
Як цитувати
Бобро, М. (2015). Цінність життя і життєві цінності та їх образно-смислова репрезентація в українському лінгвокультурному просторі. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (1152), 50-53. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/3811
Розділ
Статті