Аксіологічна параметризація образів «мати», «батько» у свідомості дитини молодшого та середнього дошкільного віку

  • Микола Іванович Філон Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Наталія Миколаївна Галунова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: дитяче мовлення, мовна свідомість, вільний асоціативний експеримент, україномовні діти, діти білінгви, стимул, концепт

Анотація

Стаття присвячена актуальній для сучасного мовознавства проблемі дослідження мовної свідомості дитини. У роботі розглянуто результати вільного асоціативного експерименту з україномовними дітьми та дітьми-білінгвами 4–5 років, проведеного у Харкові та Львові. Стимулами є слова «тато» й «мама». Реакції на зазначені слова-стимули дають змогу дійти висновків про особливості формування образів «батько» й «мати» в онтогенезі. Їх аксіологічна параметризація у мовній свідомості дитини молодшого та середнього дошкільного віку зумовлюється головним чином гендерними чинниками, що характеризують як респондентів, так і об’єктів асоціювання

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Микола Іванович Філон, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови
Наталія Миколаївна Галунова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та прикладного мовознавства

Посилання

1. Акуленко А. А. Параметри внутрішнього лексикону дитини шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / А. А. Акуленко. — К., 2007. — 18 с.

2. Асаула М. М. Лексика «дитячого спілкування» у говірках Центральної Слобожанщини (Харківщини) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / М. М. Асаула — Х., 2011. — 20 с.

3. Бакіна Т. С. Сучасний фольклор школярів: (Особливості творення і побутування) : дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.07 «фольклористика» / Т. С. Бакіна — К., 1997. — 211 л.

4. Береснева Н. И. Доминанты образа мира современного русского ребенка / Н. И. Береснева // Антро-поцентрический подход к языку. — 1998. — Ч. 2. — С. 161—172.

5. Береснева Н. И. Модель внутреннего лексикона в позднем онтогенезе (Ассоциативный эксперимент) : дис. … канд. филол. наук: спец. 10.02.19 «Теория языка» / Н. И. Береснева. — Пермь, 1997. — 190 с.

6. Береснева Н. И. Периферийные реакции в детских ассоциативных полях / Н. И. Береснева // Проблемы социо- и психолингвистики. — 2002. — № 1. — С. 53—55.

7. Богуш А. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років : монографія / А. Богуш. — К. : Слово, 2010. — 374 с.

8. Боть Л. П. Вивчення дитячого мовлення: історія та напрямки дослідження / Л. П. Боть, О. І. Малишева // Культура народів Причорномор’я / Таврійський нац. ун-т. — Сімферополь, 2007. — № 120. — С. 63—67.

9. Боть Л. П. Поетапна еволюція форм дитячої комунікації (теоретичний аспект) / Л. П. Боть // Вісник Черкаського університету. Сер. : Філол. науки. — Черкаси, 2004. — Вип. 59. — С. 144—149.
10. Боть Л. П. Психолінгвістичний аспект дитячого мовлення / Л. П. Боть // Актуальні проблеми мента-лінгвістики. — Черкаси, 2001. — Ч. 2. — С. 3—5.

11. Гасица Н. А. Ассоциативная структура значения слова в онтогенезе: дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.19 «Теория языка» / Н. А. Гасица. — М., 1990. — 184 с.

12. Калмикова Л. О. Формування мовленнєвих умінь і навичок у дітей: психолінгвістичний та лінгво-методичний аспекти: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. О. Калмикова. — К. : НМЦВО,
2003. — 320 с.

13. Лурия А. Р. Речевые реакции ребенка / А. Р. Лурия // Речь и интеллект в развитии ребенка: сб. ст. / [под ред. А. Р. Лурия]. — М., 1928. — С. 228—235.

14. Моісеєнко О. Ю. Дискурсно-прагматичні особливості дитячого мовлення (на матеріалі сучасної ан-глійської мови): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мо-ви» / О. Ю. Моісеєнко. — К., 1999. — 20 с.

15. Уфимцева Н. В. Развитие стратегий осознания значения слова в онтогенезе / Н. В. Уфимцева // Пси-холингвистические исследования в области лексики и фонетики : сб. ст. — Калинин, 1983. — С. 115—154.

16. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. зав. / С. Н. Цейтлин. — М. : ВЛАДОС, 2000. — 240 с.
Опубліковано
2015-11-30
Як цитувати
Філон, М., & Галунова, Н. (2015). Аксіологічна параметризація образів «мати», «батько» у свідомості дитини молодшого та середнього дошкільного віку. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (1152), 35-39. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/3792
Розділ
Статті