Особливості сприйняття кольоропозначень у мовній картині світу англомовних представників середнього віку

  • Еліна Олександрівна Савчук Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Наталія Миколаївна Галунова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: колоронім, мовна картина світу, вільний асоціативний експеримент

Анотація

У статті розглянуто загальний концепт мовної картини світу, особливості її формування та функціонування впродовж історичного розвитку людства. Приділено особливу увагу мовній концептуалізації кольорового сприйняття оточуючої дійсності окремих індивідуумів залежно від етнічної приналежності. У статті подано аналіз загальних та індивідуальних особливостей сприйняття лексики на позначення кольору у мовній картині світу, яка властива англомовним представникам середнього віку. Базуючись на зібраному матеріалі, здійснено кількісний і якісний аналіз. Виділено основні типи асоціацій, проаналізовано емоційно-оцінний складник одержаних реакцій, зроблено відповідні узагальнення  та висновки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Еліна Олександрівна Савчук, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

студентка I курсу магістратури філологічного факультету (спеціальність – прикладна лінгвістика) 

Наталія Миколаївна Галунова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та прикладного мовознавства

Посилання

Вежбицкая А. Обозначения цвета и универсалии зрительного восприятия // Язык. Культура. Познание. М.: Русские словари, 1996. C. 231–290.

Голубовская И. А. Этнические особенности языковых картин мира: [Монография]. К.: Изд.-полиграф. центр “Киевский университет”, 2002. 293 с.

Манакин В. Н. Сопоставительная лексикология. К.: Знання, 2004. 326 с.

Яворська Г. М. Мовні концепти кольору (до проблеми категоризації) // Мовознавство. 1999. № 2–3. С. 42–50.

Вайсгербер Й. Л. Язык и философия // Вопросы языкознания, 1993. № 2.

Єфименко О. Є. Історія вивчення поняття мовної картини світу в ХІХ – першій половині ХХ століття // Лінгвістичні дослідження. 2011. Вип. 31. С.38–46.

Кубрякова Е. С. Роль словообразования в формировании языковой картины мира // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. М.: Наука, 1988. № 5. С. 142–172.

Турсиду Н. Ю. Розуміння «картини світу» і «моделі світу» в лінгводидактичному аспекті під час вивчення російської мови як іноземної студентами-греками // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогіка. 2016. Вип. 1.

Ковальська І. В. Колористика як перекладознавча проблема (на матеріалі українських і англомовних художніх текстів): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови». К., 2001. 20 с.

Кульпина В. Г. Теоретические аспекты лингвистики цвета как научного направления сопоставительного языкознания: автореф. дис. д-ра филол. наук: 10.02.17. М., 2002. 21 с.

Берлин Б. Основные цвета: Их универсальность и видоизменения / Б.Берлин, П. Кей. М.: Знание, 1969. 520 с.

Недашківська Т. Є. Вільний асоціативний експеримент як метод наукового дослідження та можливості його застосування для вивчення проблем державної служби // Вісн. НАДУ. 2013. № 8. С. 71–79.

Hutchison, Niels. Music For Measure: On the 300th Anniversary of Newton's Opticks. 2004. URL: http://www.colourmusic.info/opticks3.htm (дата звернення: 20.02.2018).

Терехова Д. І. Особливості сприйняття лексичної семантики слів: психолінгвістичний аспект: [монографія]. К.: КДЛУ, 2000. 244 с.

Залевская А. А. Межъязыковые сопоставления в психолингвистике: учеб. пособие. Тверь: Твер. гос. ун-т, 1979. 84 с.

Фрумкина P. М. Цвет, смысл, сходство. Аспекты психолингвистического анализа. М.: Наука, 1984. 175 с.

Опубліковано
2018-11-30
Як цитувати
Савчук, Е., & Галунова, Н. (2018). Особливості сприйняття кольоропозначень у мовній картині світу англомовних представників середнього віку. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (78). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/11122