Специфіка художнього світу прози Л. Первомайського 1960–1970-х рр

  • Людмила Григорівна Головко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: художній світ, проза, концепція героя

Анотація

У статті здійснено спробу аналізу світоглядних естетичних позицій Л. Первомайського; досліджено еволюцію в розумінні письменником взаємозв’язку світу й людини; схарактеризовано системи образів прози автора, що у структурі тексту визначають його естетичну домінанту. Дослідження довело, що сутність світу персонажів прози Л. Первомайського 1960–1970-х рр. полягає в поєднанні чи боротьбі соціального й особистого, раціонального й емоційного. Семантична багатозначність образів утілює поліфонію світобачень, відображає душевну складність особистості, неоднозначність мотивацій її вчинків і ціннісних життєвих настанов

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Людмила Григорівна Головко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри історії україн­ської літератури

Посилання

1. Бахтин М. М. Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук / Михаил Бах-тин ; [сост. и авт. вст. ст. С. Г. Бочаров, прим. С. Г. Бочарова и С. С. Аверинцева, оформ. серии В. Пожидаева]. — СПб. : Азбука, 2000. — 330, [1] с. — (Серия «ACADEMIA»).

2. Гиршман М. М. Литературное произведение : теория и практика анализа / М. М. Гришман. — М. : Высш. шк., 1991. — 159 с. — (Библиотека преподавателя).

3. Энциклопедический словарь символов / [авт.-сост. Н. А.
Истомина]. — М. : АСТ ; Астрель, 2003. — 1055 с. — (Энциклопедические словари).

4. Есаулов И. А. Эстетический анализ литературного произведения («Миргород» Н. В. Гоголя) : учеб. пос. по спецкурсу / И. А. Есаулов ; Гос. комитет РСФСР по делам науки и высш. шк., Кемеров. гос. ун-т. ; [науч. ред. канд. филол. наук, доц. Ю. В. Шатин]. — Кемерово : [Кемеров. гос. ун-т], 1991. — 89 с.

5. Первомайський Л. С. Дикий мед / Леонід Первомайський // Леонід Первомайський. Твори в семи томах ; [прим. Крижанівського С. А. ; ред. кол. : Голованівський С. О., Драч І. Ф. (гол.), Жулинський М. Г. [та ін.] ; ред. тому Загребельний П. А.]. — К. : Дніпро, 1985. — Т. 4 : Дикий мед. Сучасна балада. — 487 с.

6. Поспелов Г. Н. Целостно-системное понимание литературных призведений / Поспелов Г. Н. Вопросы методологии и поэтики : сб. ст. / Г. Н. Поспелов — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1983. — 335 с.

7. Хализев В. Е. Теория литературы : учеб. для студ. высш. учеб. завед. / В. Е. Хализев. — М. : Высш. шк., 1999. — 397, [1] c.

8. Храпченко М. Б. Художественное творчество, действительность, человек / М. Б. Храпченко. — Изд. третье. — М. : Сов. писатель, 1982. — 415 с.

9. Чернец Л. В. Мир произведения / Л. В. Чернец // Введение в литературоведение. Литерату-рное произведение : основные понятия и термины : учеб. пос. для студ. высш. учеб. завед. / Л. Н. Целкова ; [авторы : Л. В. Чернец, В. Е. Хализев, С. Н. Бройтман и др.] ; под ред. Л. В. Чернец. — М. : Высш. шк., AcademiA, 2000. — С. 191—202.
Опубліковано
2015-04-29
Як цитувати
Головко, Л. (2015). Специфіка художнього світу прози Л. Первомайського 1960–1970-х рр. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», 71(1127), 286-290. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/2016

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)