Мотив маски в повісті «Ирій» В. Дрозда

  • Марина Валеріївна Гладкова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Людмила Григорівна Головко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: авторська концепція, мотив, персонаж, сюжет, феномен маски, химерна проза

Анотація

У статті проаналізовано способи реалізації мотиву маски в повісті «Ирій» В. Дрозда, який має важливе концептуальне значення в художній системі твору. Відзначено, що письменник із метою поглибити розуміння мотиву маски в повісті використовує художній прийом зіставлення, порівнюючи оприявлення «маскової» моделі поведінки: акторство як професійна діяльність і форми соціального лицедійства. Доведено, що автотекстуальний мотив маски у творі використано в переносному значенні і має різне функціональне навантаження: є способом характеротворення персонажів, посилює сюжетну динаміку, увиразнює зв’язок із міфопоетичною традицією.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Марина Валеріївна Гладкова, Харківський національний університет імені В. Н. КаразінаЛюдмила Григорівна Головко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії української літератури

Посилання

Волков Г. А Синтетическая природа маски в актерском иcкусстве : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. филос. наук : спец. 09. 00. 04 – эстетика / Григорий Анатольевич Волков. – М., 2006. – 23 с.

Гребенникова О. М. Маска в социокультурном пространстве: генезис, функции, сущность : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. филос. наук : спец. 09. 00. 13 – религиоведение, философская антропология, философия культуры / Ольга Михайловна Гребенникова. – Омск, 2006. – 19 с.

Дрозд В. Вибрані твори / Володимир Дрозд // Твори. В 2 т. Т. 1. Крик птаха у сутінках. Катастрофа. Вовкулака (Самотній вовк) / Володимир Дрозд ; вст. ст. Володимира Дрозда. – К. : Рад. письменник, 1989. – С. 5–32.

Дрозд В. Ирій. Оповідання, повість / Володимир Дрозд ; вст. ст. Миколи Рудя. – К. : Рад. письменник, 1974. – 140 с.

Дрозд В. Музей живого письменника, або Моя довга дорога в ринок / В. Г. Дрозд. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://nemaloknig.info/read-64091/?page=51#booktxt

Жулинський М. Г. Острів у вічності для Майстра / М. Г. Жулинський. [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/ostriv-u-vichnosti-dlya-maystra

Корабльова Н. С. Багатовимірність рольової реальності : ролі і маски – лик і личина : Монографія. – Х. : ХНУ, 2000. – 288 с.

Манюх Н. Б. Світ дитинства у прозі В. Дрозда : автобіографічний дискурс / Н. Б. Манюх // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Філол. науки. – 2012. – № 12, ч. 2. – С. 50–59.

Медведєва А. О. Маска у сценічному мистецтві артиста театру та естради : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 26. 00. 01 – теорія й історія культури / Алла Олександрівна Мадведєва. – К., 2012. – 20 с.

Сєроштан С. І. Типологія маски : філософсько-антропологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09. 00. 04 – філософська антропологія, філософія культури / Світлана Іванівна Сєроштан. – Х., 2007. – 19 c.

Софронова Л. А. Маска как прием затрудненной идентификации / Л. А. Софронова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec-dejavu.ru/m-2/Mask-2.html.

Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино / Ю. Н. Тынянов. –М. : Наука, 1977. – 574 с.

Опубліковано
2018-11-30
Як цитувати
Гладкова, М., & Головко, Л. (2018). Мотив маски в повісті «Ирій» В. Дрозда. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (78). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/11106
Розділ
Художні шукання авторів ХХ століття: між каноном і свободою творчості

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)