Лексична норма й варіантність в українській фітомеліоративній термінології

  • Тетяна Олексіївна Петрова Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

Анотація

У статті розглянуто питання норми й варіантності в фітомеліоративній термінології, визначено основні лексико-термінологічні групи термінів, серед яких представлені лексичні варіанти, схарактеризовано особливості кодифікації досліджуваної спеціальної лексики в діахронічному аспекті (від 20 — 30-х років ХХ століття до сучасності); з’ясовано причини відхилення від норми в термінології. Звернуто увагу на зменшення кількості термінів у фітомеліоративній лексиці в процесі її становлення та унормування як окремої терміносистеми.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Тетяна Олексіївна Петрова, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва
старший викладач кафедри української та російської мов

Посилання

1. Библюк Н. Про сучасний стан української термінології / Н. Библюк, Р. Рожанківський // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології»: матері-яли 6-ї Міжнародної наукової конференції СловоСвіт 2000. — 2000. — № 402. — С. 13—19.
2. Боярова Л. Мовне планування й термінологія в Україні (20-ті роки — перша половина 30-х років) / Л. Боярова// Українська термінологія і сучасність: зб. наук. праць. — К.: КНЕУ, 2005. — Вип. V. — С. 35—39.
3. Боярова Л. Терміни-варіанти в українській загальномовній лексикографії: нормативний аспект/ Л. Боярова// Термінологічний вісник. — К., 2013. — Вип. 2(1). — С. 189—195.
4. Волошина Г. Норма як категорійне поняття : філософсько-лінгвістичний аналіз [Електрон-ний ресурс] / Г. Волошина. — Режим доступу: http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=1717.
5. Гладун Г. Б. Лісові меліорації агроландшафтів: Словник-довідник термінів та визначень/ Г. Б. Гладун. — Х. : ППВ „Нове слово”, 2003. — 161 с.
6. Гладун Г. Б. Лісові меліорації: термінологічний словник/ Г. Б. Гладун. — 2-ге вид., доп. — Х. : Нове слово, 2008. — 224 с.
7. Дедю И. И. Экологический энциклопедический словарь [Електронний ресурс] / И. И. Дедю. — Кишинев : Главная редакция Молдавской советской энциклопедии, 1989. — 406 с. — Режим доступу : http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/395. — Деревостой.
8. Дорошенко С. М. Лексичне нормування української термінології нафтогазової промисло-вості [Електронний ресурс]/ С. М. Дорошенко, М. А. Дорохов. — Режим доступу : http://www.rusnauka.com/4_SND_2009/Philologia/40402.doc.htm.
9. Крысин Л. П. Современная литературная норма и ее кодификация [Електронний ресурс] / Л. П. Крыcин. — Режим доступу : http://image.websib.ru/05/text_article.htm
10. Лісотехнічний словник. І. Німецько-український/ [склав Є. Чикаленко]. — Подєбради : Укр. господ. академія в ЧСР та Спілки укр. техніків с.-г. в ЧСР, 1928. — 137 с.
11. Мельник Т. П. Процеси унормування лексики української мови у 20–30 рр. ХХ ст. : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Т. П. Мель¬ник. — Тернопіль, 2010. — 215 с.
12. Ментинська І. Мовностилістичні проблеми української комп’ютерної термінології / І. Ментинська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термі-нології». — 2011. — № 709. — С. 92–95.
13. Мовна норма // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ukrainica.org.ua/ukr/content/1680/. — Мовна норма.
14. Морозова Г. О. Типологія формальної варіантності на матеріалі термінології акушерства і гінекології / Г. О. Морозова // Учені записки Таврійського нац. ун-ту ім. В. І Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». — 2011. — Т. 24 (63). — № 1. — Ч. 2. — С. 94—98.
15. Паночіні С. Словник біологічної термінології. Серія практичних словників. — Вип. IV. — Х. : Держ. видав. «Радянська школа», 1931. — 100 с.
16. Пилинський М. М. Мовна норма і стиль. — К. : Наук. думка, 1976. — 288 с.
17. Полонський Х. Словник природничої термінології. (Проєкт) / Х. Полонський. — К. : Державне видавництво України, 1928. — 263 с.
18. Радченко О. І. Мовна норма і варіантність в українській науковій термінології : дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. І. Радченко. — Х., 2000. — 203 с.
19. Російсько-український сільськогосподарський словник / [уклад. : А. П. Білоштан та ін.]. — К. : Видавництво АН УРСР, 1963. — 438 с.
20. Російсько-український словник термінів лісівництва / [уклад. : М. О. Галич, Л. М. Полюга, С. А. Постригань, С. М. Стойко, Н. І. Шило]; відп. ред. П. С. Погребняк, С. М. Стойко. — К. : Наук. думка, 1980. — 160 с.
21. Сабалдир П. О. Практичний словник сільсько-господарської термінології. Серія практич-них словників/ П. О. Сабалдир. — Вип. 2. — Х. : Державне видавництво «Радянська школа», 1931. — 92 с.
22. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми : підручник / О. О. Селіванова. — Полтава : Довкілля — К., 2008. — 712 с.
23. Словник іншомовних слів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://slovopedia.org.ua/36/53393/234872.html. — Байрак.
24. Словник української мови : в 11 т. / АН УРСР. Інститут мовознавства ; за ред. І. К. Біло-діда. — К. : Наукова думка, 1970—1980.
25. Смирницкий А. И. Лексикология английского языка / А. И. Смирницкий. — М. : Просве-щение, 1956. — 259 с.
26. Термінологічний словник з питань ґрунтознавства, агрохімії та меліорації ґрунтів / ред-кол. : В. В. Медведєв, А. Д. Міхновська, О. П. Павленко та ін. / УААН, Ін-т ґрунтознавства та аг-рохімії ім. О. Н. Соколовського. — Х. : Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського, 1998. — 80 с.
27. Тутковський П. А. Словник геологичної термінології (Проєкт)/ П. А. Тутковський. — К. : Державне видавництво України, 1923. — 96 с.
28. Універсальний словник-енциклопедія [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://slovopedia.org.ua/29/53393/5836.html. — Байрак.
29. Харчук Л. В. Порушення мовних норм в українській електроенергетичній термінології [Електронний ресурс] / Л. В. Харчук // Український смисл: зб. наук. праць. — Режим доступу : http://ukrsence.com.ua/zmist-zhurnalu/ukra%D1%97nskij-smisl-1-2012/porushennya-movnix-norm-v-ukra%D1%97nskij-elektroenergetichnij-terminologi%D1%97/.
Опубліковано
2015-04-29
Як цитувати
Петрова, Т. О. (2015). Лексична норма й варіантність в українській фітомеліоративній термінології. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», 71(1127), 47-53. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/1809