Проблеми внормування сучасної української фітомеліоративної термінології (словотвірний аспект)

  • Тетяна Олексіївна Петрова Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва
Ключові слова: термін, норма, термінологічна норма, словотвірна норма, термінологічне внормування, критерії термінологічної нормативності

Анотація

У статті розглянуто з погляду словотвірної норми українські фітомеліоративні терміни, кодифіковані в галузевих словниках та зафіксовані в навчальних підручниках і посібниках різних типів – паперових та  електронних. Виявлено значну кількість терміноодиниць, утворених із відхиленнями від словотвірної норми, зокрема процесові й відносні прикметники зі скалькованими суфіксами й складні прикметники зі скалькованими елементами ‘-видный’, ‘-подобный’, насамперед у сфері функціонування, менше – у сфері фіксування. Вироблено підходи й правила внормування термінів, утворених із порушеннями, рекомендовано нормативні форми.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Олексіївна Петрова, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовних
дисциплін

Посилання

1. Библюк Н. Про сучасний стан української термінології / Н. Библюк, Р. Рожанківський // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» : матеріяли 6-ї Міжнар. наук. конф. [«СловоСвіт 2000»]. — Львів, 2000. — № 402.–– С. 13–19.

2. Боярова Л. Динамічна теорія норми в сучасній термінології / Л. Боярова // Українська термінологія і
сучасність: зб. наук. пр. / [відп. ред. Л. О. Симоненко]. — Київ : КНЕУ, 2007. — Вип. VII. — С. 43–47.

3. Боярова Л. Терміни-варіанти в українській загальномовній лексикографії: нормативний аспект / Л. Боярова // Термінологічний вісник : зб. наук. пр. — К. : Ін-т укр. мови НАН України, 2013. — Вип. 2 (1). — С. 189–195.

4. Гінзбург М. Синтаксичні конструкції у фахових текстах: практичні висновки з рекомендацій мовознавців / М. Гінзбург // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». — Львів, 2008. — № 620. — С. 26–32.

5. Городенська К. Г. Проблеми словотвірної ідентичності в українській термінології / К. Городенська // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. пр. — К., 1998. — С. 10–13.

6. Даниленко В. Лингвистическое изучение терминологии и культуры речи / В. Даниленко // Актуальные проблемы культуры речи. — М. : Наука, 1970. — С. 305–325.

7. Дʼяков А. С. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні аспекти / А. С. Дʼяков, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько. — К. : Вид. дім «КМ Academia», 2000. — 218 с.

8. Жирик О. Мовна норма в термінології / О. Жирик // Лінгвістика : зб. наук. пр. — № 3 (6). — Луганськ : Альма-матер, 2005. — С. 22–33.

9. Кияк Т. Лингвистические аспекты терминоведения / Т. Кияк. — К. : УМКВО, 1989. — 104 с.

10. Кочан І. М. Словотвірні норми і термінологія / І. М. Кочан // Термінологічний вісник. — К., 2013. — Вип. 2 (1). — С. 202–209.

11. Кочерга О. Процесові прикметники в науковій мові / О. Кочерга, В. Пілецький // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — Львів, 2010. — № 676. — С. 23–25.

12. Литвин О. Словотвірні норми сучасної української технічної термінології / О. Литвин // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. — Львів : Видавництво Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008. — С. 49–51.

13. Ментинська І. Мовностилістичні проблеми української комп’ютерної термінології / І. Ментинська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». — Львів, 2011. — № 709. — С. 92–95.

14. Місник Н. В. Про стан здоров’я мови медицини (термінологічний аспект) / Н. В. Місник, Л. О. Симоненко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». — Львів, 2002. — № 453. — С. 262–269.

15. Моргунюк В. Система українських термінотворчих засобів для позначення процесових понять: тези доповідей понять / В. Моргунюк // Проблеми української науково-технічної термінології : матеріали 3-ої Міжнар. наук. конф. — Львів : Держ. ун-т «Львівська політехніка», 1994. — С. 85.

16. Пілецький В. Сучасний український термін (проблеми збереження національно мовної самобутности) / В. Пілецький // Вісник Львів. ун-ту. Серія філологічна «Проблеми української термінології». — Львів, 2004. — Вип. 34. — Ч. І. — С. 428–437.

17. Пілецький В. Український термін як національно-культурне явище / В. Пілецький // Вісник Львів. ун-ту. Серія філологічна «Проблеми української термінології». — Львів, 2006. — Вип. 38. — Ч. 1. — С. 47– 56.

18. Радченко О. І. Мовна норма і варіантність в українській науковій термінології: автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Радченко Ольга Іванівна ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2000. — 20 с.

19. Симоненко Л. О. Формування української біологічної термінології / Л. О. Симоненко. — К. : Наук. думка, 1991. — 152 с.

20. Струганець Л. В. Динаміка лексичних норм української літературної мови ХХ століття / Л. В. Струганець. — Тернопіль : Астон, 2002. — 249 с.

21. Сучасна українська літературна мова : морфологія / [за заг. ред. акад. АН УРСР І. К. Білодіда]. — Київ : Наук. думка, 1969. — 583 с.

22. Тур О. Потенціал суфіксального способу творення термінів землеустрою та кадастру / О. Тур // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». — Львів, 2010. — № 675. — С. 45–49.

Список джерел

23. Гладун Г. Б. Лісові меліорації агроландшафтів. Термінологічний словник / Г. Б. Гладун, Т.О. Бойко, Л. М. Стрельчук. — [Вид 3-тє доп.] — Херсон : Грінь Д. С., 2015. — 232 с.

24. Гладун Г. Б. Лісові меліорації : термінологічний словник / Г. Б. Гладун. — [2-ге вид., доп.]. — Харків : Нове слово, 2008. — 244 с.

25. Кучерявий В. П. Фітомеліорація : навч. посіб. / В. П. Кучерявий. — Львів : Світ, 2003. — 540 с.

26. Лісові меліорації : підруч. / [О. І. Пилипенко [та ін.] ; за ред. В. Ю. Юхновського. — Київ : Аграрна освіта, 2010. — 282 с.

27. Назаренко І. І. Грунтознавство. Термінологічний словник з грунтознавства та географії грунтів [Електронний ресурс] / І. І. Назаренко, С. М. Польчина, В. А. Нікорич. — Режим доступу: http://geoknigi.com/book_view.php?id=775.

28. Російсько-український словник найбільш поширених термінів з курсу загального ґрунтознавства / [М. І. Лактіонов, І. В. Карпенко, В. В. Дегтярьов, В. О. Малюга] ; Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. — Харків, 1992. — 32 с.

29. Російсько-український словник : у 4 т. / [Ред. кол.: П. Ю. Гриценко (голова), І. С. Гнатюк (заст. голови), С. І. Головащук, В. В. Жайворонок та ін]. — К. : Знання, 2011–2014. — (Академічні словники).

30. Словник української мови : в 11 т. / [колект. авторів, за ред. І. К. Білодіда] ; АН УРСР. Ін-т мовознавства. — Т. 1–11. — К. : Наук. думка, 1970—1980.

31. Словник української мови : у 20 т. — Т. 1—6 (А — КВА́РТА) [Електронний ресурс] // Національна академія наук України. –— Режим доступу : http://lcorp.ulif.org.ua/ExplS/.

32. Термінологічний словник з питань ґрунтознавства, агрохімії і меліорації ґрунтів / [редкол: гол. ред. В. В. Медведєв ; ред. А. Д. Міхновська [та ін.] / Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського УААН. — Харків, 1998. — 80 с.

33. Тлумачний словник з агрогрунтознавства / [укл: М. І. Лактіонов, В. В. Дегтярьов, В. О. Малюга, Т. М. Лактіонова; за ред. М. І. Лактіонова, Т. М. Лактіонової] ; Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Харків, 1998. — 75 с.

34. Українська мова: Енциклопедія / [Редкол. : Русанівський В. М., (співголова), Тараненко О. О. (співголова), Зяблюк М. П. та ін]. — [2-ге вид., випр. і доп.]. — К. : Видавництво «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. — 824 с.

35. Українські підручники. § 48. Болота. Штучні водойми [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ukrmap.su/uk-g6/781.html.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
Петрова, Т. (2018). Проблеми внормування сучасної української фітомеліоративної термінології (словотвірний аспект). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (77), 149-155. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/10145
Номер
Розділ
Актуальні проблеми сучасної лексикології та термінознавства