Дослідження проблеми моніторингу навчальних досягнень майбутніх учителів на засадах акмеологічного підходу

  • Таміла Анатоліївна Щебликіна Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
Ключові слова: моніторинг, навчальні досягнення, акмеологічний підхід, майбутній учитель

Анотація

У статті визначено сутність акмеологічного підходу. Розкрито його значення як методологічної основи для дослідження проблеми моніторингу навчальних досягнень майбутніх учителів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Таміла Анатоліївна Щебликіна, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
Кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

1. Акмеология: проблемы и практики / [К.А. Абульханова, . А. Бодалев, А.А. Деркач и др.]. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://akmeolog.narod.ru/kus.html#1.

2. Бегидова С.Н. Акмеологический подход в профессиональной подготовке будущих специалистов / С.Н. Бегидова, С.А. Хазова.

3. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http : //vestnik.adygnet.ru/fi les/2008.3/686/begidova2008_3.pdf

4. Бодалев А.А. Вершина в развитии взрослого человека: характеристики и условия достижения / А.А. Бодалев. – М. : Флинта : Наука, 1998. – 168 с.

5. Великий тлумачний словник української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. : Ірпінь, ВТФ Перун, 2004. – 1440 с.

6. Данилова Г. Професіоналізм педагога на порозі третього тисячоліття / Г. Данилова // Імідж сучасного вчителя. – 2002. – № 10. – С. 3–5.

7. Максимова В.Н. Акмеология: новое качество образования / В.Н. Мак-симова // Завуч. – 2004. – № 6. – С. 3–16.

8. Тюмасева З.И. Словарь-справочник современного общего образования : акмеологические, валеологические и экологичсекие тайны / З.И. Тюмасева, Е.Н. Богданов, Н.П. Щербак. – Спб. : Питер, 2004. – 464 с.
Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Щебликіна, Т. (2015). Дослідження проблеми моніторингу навчальних досягнень майбутніх учителів на засадах акмеологічного підходу. Наукові записки кафедри педагогіки, (34), 277-283. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2960