Взаємозв’язок освітнього і наукового потенціалу у контексті науково-методичної роботи педагогічного ВНЗ

  • Іван Олексійович Степанець Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: освітній потенціал, науковий потенціал, вища педагогічна освіта, науково-методична робота

Анотація

У статті зроблено спробу визначити сутність та схарактеризовано зміст освітнього і наукового потенціалу системи вищої освіти взагалі та педагогічного ВНЗ зокрема. Названі їх основні показники та чинники формування.

Автор роботи розглядає взаємообумовленість формування і розвитку освітнього і наукового потенціалу у контексті науково-методичної роботи у ВНЗ, визначає її сутність, складові та розкриває основні аспекти організації і змісту, перспективи подальших досліджень проблеми.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Іван Олексійович Степанець, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Проректор з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

1. Manuel dinentaire du potertiel Scientific et technique, national UNESCO. Paris, – 1969, – p. 20.

2. Vital Speeches of The Day, – julu 15, – 1970, – p. 595.

3. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : [методичний посібник] / С. С. Вітвицька. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

4. Додаток «Класифікація етапів наукової діяльності і галузей науки в США»

5. Зязюн І. Сучасний викладач технічного вузу : особливості педагогічної дії / І. Зязюн // Шлях освіти. – 1998. – № 2. – С. 9–13.

6. Коваленко О. Є. Проблеми методичної підготовки викладачів спеціальних дисциплін / О. Є. Коваленко //
Педагогіка і психологія. – 1996. – № 4. – С. 173–176.

7. Комаренко Н. Форми організації методичної роботи в гімназії: Автореф.дис. …канд.пед.наук : 13.00.01 / Південноукраїнський державний педагогічний ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 1997. – 24 с. – С. 13

8. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения / Н. В. Кузьмина. – М. : Высш. шк., 1990. – 117 с.

9. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі : [навчальний посібник] / В. М. Нагаєв. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 232 с.

10. Соколова І. В. Технологія організації методичної роботи у вищому закладі освіти / І. В. Соколова // Педагогічні технології у неперервній професійній освіті. – К. : ВІПОЛ, 2001. – С. 440–457.

11. США: экономика, политика, идеология. – 1991, № 1, – с.83].

12. Сушенцева Л. Л. Управління системою методичної роботи в сучасному професійному училищі: Дис. … …канд.пед.наук : 13.00.04 / Криворізький державний педагогічний ун-т. – Кривий ріг, 1999ю – 211 с. – С. 75.

13. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : [навчальний посібник] / М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2006. – 352 с.
Опубліковано
2015-06-24
Як цитувати
Степанець, І. (2015). Взаємозв’язок освітнього і наукового потенціалу у контексті науково-методичної роботи педагогічного ВНЗ. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(38), 248-256. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2876

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)