Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців журналістики

  • О. О. Наливайко
  • О. Ю. Манченко
  • О. Ю. Рудченко
Ключові слова: студент, заклад вищої освіти, підготовка, формування, інформаційно-цифрова компетентність, журналістика

Анотація

У статті на основі аналізу різних джерел проаналізовано сучасний стан впровадження компетентнісного підходу в освітній  процес підготовки майбутніх журналістів. Визначено, що важливим результатом професійної підготовки майбутніх фахівців журналістики є формування однієї з ключових компетентностей – інформаційно-цифрової. З’ясовано, що важливими елементами формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх журналістів є їх залучення до проектної діяльності  засобами цифрових технологій, робота з іноземними та вітчизняними Інтернет-видання, розробка  блогів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гаврилова Я. Л. Інтерактивні методи навчання в професійній підготовці майбутніх журналістів // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації [Науково-виробничий журнал / гол. ред. О.В. Богуславський]. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2014. - №3 (19). – С. 51-54

Дяченко М. Д. Концептуальні засади підготовки майбутніх журналістів до професійно-творчої діяльності / Марія Дяченко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2012. – №4. – С.9-17.

Жерновникова О. А. Психологічний аспект реалізації дистанційних освітніх технологій у навчальний процес майбутніх учителів математики. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Бердянськ, 2017. Вип. 2. С. 219-225.

Жовнич О.В. Проблеми професійної іншомовної підготовки майбутніх журналістів і можливі шляхи її реалізації. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. - Випуск 47. – Вінниця, 2016 – С.73-77

Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / Под ред. А. Г. Качкаевой. – М., 2010. – С. 24.

Здоровега В. Підготовка журналістів: погляди збоку і зсередини) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dt.ua/EDUCATION/pidgotovka_zhurnalistiv_poglyadi_zboku_i_zs eredini.html

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii1648.pdf.

Михайличенко Ю.В. Формирование англоязычной коммуникативной компетенции будущих журналистов с использованием электронных сми // Филология и литературоведение. 2015. – № 1 [Электронный ресурс]. Режим доступу: http://philology.snauka.ru/2015/01/1136.

Нагорнюк Л. Є. Формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів у процесі фахової підготовки: дис. ... канд..пед. наук : 13.00.04 / Людмила Євгеніївна. – Тернопіль, 2009. – 271 с.

Наливайко О. О., Наливайко Н. А. Інформаційна компетентність як результат професійної підготовки студентів. «Медична наука-2018» : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених (м. Полтава, 16 листопада 2018 р.) – Полтава : Українська медична стоматологічна академія, 2018. – С. 64-65.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Указ Президента України №344/2013 від 25.06.2013 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/344/2013#n10. – Заголовок з екрану

Чемерис І. М. Формування професійної компетентності майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних видань: дис. ... канд..пед. наук : 13.00.04 / Чемерис Інна Михайлівна. – Київ, 2008. – 244 с.

Scott C. The futures of learning 3:What kind of pedagogies for the 21st century? URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002431/243126e.pdf.

Vuorikari, R., Punie, Y., Carretero Gomez S., Van den Brande, G. (2016). DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: The Conceptual Reference Model. Luxembourg Publication Office of the European Union. [Электронный ресурс]. Режим доступу: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework

Опубліковано
2019-04-04
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Наливайко, О., Манченко, О., & Рудченко, О. (2019). Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців журналістики. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(44), 217-229. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/12504