ОСОБИСТІСТЬ ЗЛОЧИНЦЯ, ЯКИЙ ВЧИНЯЄ ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З НАСИЛЬСТВОМ (КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

  • O. M. Khramtsov Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-0137-2626
Ключові слова: особа, що вчинила злочин, особистість злочинця, суб’єкт злочину, запобігання, індивідуальна профілактика.

Анотація

у статті розглянуто якості, які притаманні особам, що вчиняють злочини, пов’язані з насильством. Наголошено на важливості їх встановлення для розробки заходів індивідуальної профілактики таких злочинів. Надано авторські рекомендації з приводу урахування якостей осіб, що вчинили злочини, пов’язані з насильством у практичній діяльності різних служб та підрозділів органів внутрішніх справ.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

O. M. Khramtsov, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

професор кафедри кримінально-правових дисциплін
доктор юридичних наук, доцент
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Франкл В. Человек в поисках смысла : монография / В. Франкл. – М. : Прогресс, 1990. – 366 с.

Ашаффенбург Г. Преступление и борьба с ним. Уголовная психология для врачей и социологов : монография / Г. Ашаффенбург. – Одесса : Типография Т. Неймана. – 1906. – 167 с.

Ратинов А. Р. Личность преступника: психологические аспекты / А. Р. Ратинов // Новая Конституция и актуальные вопросы борьбы с преступностью. – Тбилиси : Мцниереба, 1979. – С. 160-168.

Зелинский А. Ф. Криминология. Курс лекций / А. Ф. Зелинский. – Х. : Прапор, 1996. – 260 с.

Ситковская О. Д. Психология уголовной ответственности : монография / О. Д. Ситковская. – М. : НОРМА, 1998. – 285 с.

Антонян Ю. М. Психология преступника и расследования преступлений : монография / Ю. М. Антонян, М. И. Еникеев, В. Е. Эминов. – М. : Юрист, 1996. – 336 с.

Реан А. А. Агрессия и агрессивность личности / А. А. Реан // Психолог. журн. – 1996. – Т. 17. – № 5. – С. 3-17.

Балабанова Л. М. Судебная патопсихология (вопросы определения нормы и отклонений : моногр. / Л. М. Балабанова. – Д. : Сталкер, 1998. – 432 с.

Зелинский А. Ф. Криминальная психология : монография / А. Ф. Зелинский. – К. : Юринком Интер, 1999. – 240 с.

Королев В. В. Психические аномалии как объект криминологического исследования / В. В. Королев // Сов. государство и право. – 1985. – № 5. – С. 74-78.

Антонян Ю. М. Криминальная патопсихология : монография / Ю. М. Антонян, В. В. Гульдан. – М. : Наука, 1991. – 248 с.

Ганнушкин П. Б. Особенности эмоционально-волевой сферы при психопатиях / П. Б. Ганнушкин // Психология эмоций : Тексты / под ред. В. К. Вилюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтер. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – С. 252-279.

Блага А. Б. Кримінологічні особливості жіночої злочинності в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. Б. Блага ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2000. – 16 с.

Подільчак О. М. Мотиви та мотивація злочинів, учинених жінками : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. М. Подільчак ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2005. – 20 с.

Дишлевой О. Ю. Механізми регуляції сексуальної поведінки чоловіків із психічними розладами, які вчинили згвалтування (диференційна діагностика, психокорекція раптофілії) : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.16 / О. Ю. Дишлевой ; Харк. мед. акад. післядипл. освіти МОЗ України. – Х., 2004. – 19 с.

Лукаш А. С. Згвалтування: кримінологічна характеристика, детермінація та їх попередження : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. С. Лукаш ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2007. – 19 с.

Опубліковано
2017-12-07
Цитовано
Як цитувати
Khramtsov, O. M. (2017). ОСОБИСТІСТЬ ЗЛОЧИНЦЯ, ЯКИЙ ВЧИНЯЄ ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З НАСИЛЬСТВОМ (КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (23), 133-136. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/9732
Номер
Розділ
Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)