КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НАСИЛЬСТВА ПРИ НЕОБХІДНІЙ ОБОРОНІ (НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ)

  • O. M. Khramtsov Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-0137-2626
Ключові слова: КЛЮЧОВІ СЛОВА: кримінальне насильство; обставини, що виключають злочинність діяння; необхідна оборона; суспільно небезпечне посягання; напад; перевищення меж заподіяння шкоди; правомірне заподіяння шкоди, звільнення від кримінальної відповідальності.

Анотація

В статті розглядається насильство як ознака обставин, що виключають злочинність діяння, в тому числі і необхідної оборони. Зазначається, що воно у відповідних кримінально-правових нормах має наступне значення: характеризує правову підставу окремих обставин, що виключають злочинність діяння; його застосування є підставою для «безмежного» використання сили для захисту; виступає підставою для притягнення до кримінальної відповідальності у разі перевищення меж в окремих обставинах, що виключають злочинність діяння.

Зазначається, що кримінальне насильство в нормі про необхідну оборону, в першу чергу, характеризує її підставу та дії, пов’язані із перевищенням меж необхідної оборони. Насильство характеризує таку правову підставу необхідної оборони як суспільно небезпечне посягання. Автор доводить, що таке посягання характеризує як кримінальне фізичне, так і кримінальне психічне насильство. Проявами останнього виступають погрози, які характеризуються необхідними кримінально-правовими ознаками, головною з яких є реальність погрози. Окремо досліджується «напад» як кримінально-правова категорія. Дається його авторське визначення та проводиться розмежування понять «насильство» та «напад» як категорій норм про обставини, що виключають злочинність діяння.

Проведеним дослідженням норм про необхідну оборону в законодавствах розвинутих країн Європи та колишнього СРСР встановлено, що насильство є ключовою ознакою, яка обов’язково повинна бути встановлена і їй надана відповідна кримінально-правова оцінка. Наведені додаткові аргументи на користь позиції про те, що саме насильство, його характер та небезпечність створюють підстави для так званої «безмежної» необхідної оборони, яка передбачена в більшості кримінальних законодавств країн світу. Надаються авторські пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення відповідного кримінального законодавства України та практики його застосування.

Методи. При підготовці статті використовувався діалектичний метод, метод логічного аналізу. Спираючись на наукові позиції українських та закордонних вчених, автор зробив обґрунтовані та актуальні висновки по досліджуваній тематиці. Метод історичного аналізу дозволив дослідити ґенезу розвитку законодавства про необхідну оборону. Порівняльний метод дозволив встановити особливості кримінально-правової оцінки насильства в необхідній обороні в законодавствах розвинутих країн Європи та колишнього СРСР.

Результати та висновки. Встановлено, що насильство в необхідній обороні є важливою ознакою суспільно небезпечного посягання як її підстави і характеризує перевищення меж необхідної оборони. Наводяться додаткові аргументи, які визначають, що саме суспільно небезпечне посягання, а не інші дії повинні бути підставою необхідної оборони. Аналіз кримінальних законодавств різних країн дозволив зробити висновок про те, що українське законодавство в цій сфері в цілому відповідає вимогам теорії і практики європейського кримінального права.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

O. M. Khramtsov, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

професор кафедри кримінально-правових дисциплін
доктор юридичних наук, доцент
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Орехов В.В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие преступность деяния: монография. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2003. 217 с.;

Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: монография. Харьков: Основа, 1991. 360 с.;

Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями: постанова Пленуму Верховного Суду України № 13 від 23 грудня 2005 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України з кримінальних справ (1973–2012 роки). Станом на 1 червня 2012 р. / упоряд.: Ю.М. Грошевий, О.В. Капліна, В.І. Тютюгін. – Харків: Право, 2012. 462 с.;

Уголовное право. Особенная часть: учебник для ВУЗов. / под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. Москва: Новый Юрист, 1998. 766 с.;

Владимиров В.А. Борьба с посягательствами на личную собственность по советскому уголовному праву: автореф. дисс. … д-ра юрид. наук: 12.00.08. Москва, 1967. 32 с.;

Гравина А.А., Яни С.П. Правовая характеристика нападения как элемента объективной стороны разбоя. Социалистическая законность. 1981. № 7. С. 18-20;

Пособина Т.А. Криминологическая характеристика современного бандитизма и меры борьбы с ним: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Ростов-на-Дону, 2002. 23 с.;

Уголовный кодекс Республики Беларусь. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2001. 474 с.;

Уголовный кодекс Грузии. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002. 409 с.;

Уголовный кодекс Литовской республики. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002. 470 с.;

Уголовный кодекс Франции. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002. 650 с.;

Уголовный кодекс Швеции. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2001. 320 с.;

Уголовный кодекс Австралии. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002. 388 с.;

Тишкевич И.С. Условия и пределы необходимой обороны: монография. Москва: Юридическая литература, 1969. 191 с.;

Ткаченко В.И. Необходимая оборона по уголовному праву: монография.: Юридическая литература, 1979. 119 с.;

Постанова Пленуму Верховного суду України «Про судову практику у справах про необхідну оборону» № 1 від 26. 04. 2002 року // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України та постанов Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд.: Н.О. Гуторова, О.О. Житний. Харків: Одіссей, 2012. 462 с.;

Попов А.Н. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: монография. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 1998. 260 с.;

Столяр Т.В. Кримінально-правова характеристика заподіяння тяжкої шкоди при перевищенні меж необхідної оборони: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2016. 20 с.;

Владимиров В.А. Признаки и квалификация преступлений, совершенных в результате превышения пределов необходимой обороны. Труды Высшей школы МВД. 1958. Вып. 3. С. 161-175;

Звечаровский И.Э., Пархоменко С.В. Уголовно-правовые гарантии права на необходимую оборону: монография. Иркутск: Изд-во Иркутского государственного университета, 1997. 334 с.;

Пархоменко С.В. Деяния, преступность которых исключается в силу социальной полезности и необходимости: монография. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2004. 267 с.;

Берзін П.С. Злочинні наслідки в механізмі кримінально-правового регулювання: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2010. 35 с.;

Уголовный кодекс Республики Казахстан с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.04.2016 года. URL: http://online.zakon.kz. (дата звернення 26.06. 2019);

Кабурнеев Э.В. Ответственность за убийство при превышении пределов необходимой обороны: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва, 2002. 22 с.;

Сотула О.С. Кримінально-правова охорона життя людини в країнах романо-германської правової сім’ї: ретроспектива, компаративістика, моделювання: монография. Харків: Видавець Іванченко І.С., 2015. 429 с.

Опубліковано
2019-12-26
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Khramtsov, O. (2019). КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НАСИЛЬСТВА ПРИ НЕОБХІДНІЙ ОБОРОНІ (НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (28), 120-128. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2019-28-15
Розділ
Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)